Externá evaluácia rómskeho stredoškolského štipendia poskytovaného Roma Education Fund

Evaluačný projekt

External Evaluation of Roma secondary scholarship program

Koordinátor projektu: Roma Education Fund, Budapest

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 27.9.2012 - 28.2.2013

Dosiahnuté výsledky:
Výskumná správa odoslaná koordinujúcej inštitúcii: HRUSTIČ, T. – PODOLINSKÁ, T. – HOJSÍK, M. External Evaluation Report on „Roma Secondary Scholarship Program in Slovakia“. Externá evaluácia pre Roma Education Fund (REF, Budapest). November 2012 [78,5 rkp. str.]

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: