Externá evaluácia rómskeho stredoškolského štipendia poskytovaného Roma Education Fund

Multilaterálny projekt

External Evaluation of Roma secondary scholarship program

Nositeľ projektu: Roma Education Fund, Budapešť

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská

Evidenčné číslo projektu: REF SLO 045

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  27.9.2012 - 15.11.2012 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: