​Folklórne žánre a sociálna komunikácia

VEGA projekt - Folklore genres and social communication

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/0044/08 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2008–31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: