Folklórne žánre a sociálna komunikácia

VEGA projekt - Folklore genres and social communication

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/0044/08 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: