Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

slovesná folkloristika, rituály smrti, kolektívna pamäť, kolektívna identita, modernizačné a transformačné procesy, dejiny etnológie na Slovensku a v strednej Európe

VŠ vzdelanie : odbor národopis, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Mgr. (1974)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1977), CSc. (1990)
Komunikačné jazyky: angličtina, nemčina, francúzština, ruština, poľština
Rok nástupu do ústavu: 1983

 

Vedecké projekty

"Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad." Grantový projekt VEGA, vedúca projektu. (V čase 1.3. 2004 – do 31.12. 2004 vedúca projektu O. Danglová), 2003-2005

„Centrum excelentnosti. Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región Strednej Európy.“ Projekt SAV, členka tímu, 2002–2006

Úloha výskumu a vývoja „Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti“ prierezového štátneho programu výskumu a vývoja „Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti“, koordinátor Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, členka tímu, 2003–2005

„European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean. Building on the Past“, 5 rámcový program EÚ, Marie Curie Programme, koordinujúca inštitúcia: Universita Ca´Foscari, Benátky. Spoluautorka projektu, koordinátorka projektu na Slovensku, 2001–2005

„Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie“ Grantový projekt VEGA, vedúca projektu, 2000–2002

„Identita a kolektívna pamäť. Komparácia Slovensko – Rakúsko“. Projekt Historického ústavu SAV a Ústavu hospodárskych a sociálnych dejín Viedenskej univerzity. Projekt EU „Interreg IIA – Small Projects Funds“, členka tímu, 1999–2000

„European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean. Building on the Past“ , 6. rámcový program EÚ, Marie Curie Programme, koordinujúca inštitúcia: Universita Ca´Foscari, Benátky. Spoluautorka projektu, koordinátorka projektu na Slovensku, 2005–2009

Wissenschaftliches Netzwerk zum Thema "'Mitteleuropa' zwischen politischen Ordnungskonzepten und ästhetischer Legitimation", Projekt DFG, koordinujúca inštitúcia TU Dresden, členka tímu, 2005–2007

Exploratory  Workshop and Network Building on Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European V4 Urban Spaces“, International Visegrád Fund Small Project, koordinujúca inštitúcia: Research Institute of Ethnic and Minority Studies of HAS, Budapešť, členka medzinárodného tímu, január – máj 2007

„Reflexion kultureller Interferenzräume“, BMBF Projektförderung Geisteswissenschaften im gesellschaflichen Dialog, koordinujúca inštitúcia: Geisteswissenschftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig, členka medzinárodného tímu, 2007–2010

„Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia.“ Grantový projekt VEGA, vedúca projektu, 2008–2010

„Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách“. Bilaterálny projekt Slovinsko-Slovensko. APVV, vedúca projektu na Slovensku, 2009-2010

„Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní“. Grantový projekt VEGA, vedúca projektu, 2011-2013

“Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku”. Grantový projekt VEGA, 2016 – 2019, vedúca projektu 2016-2017, od 2018 členka projektu

„Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania“. Grantový projekt VEGA, 2019 -2021, členka projektu

„Folklór, folkloristika a ideológia“. Grantový projekt VEGA 2019 – 2022, členka projektu
 

Pedagogická činnosť

Prednáškový cyklus „Natur und Kultur“ (spolu s Prof. Dr.Konradom Köstlinom), Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien, 1999

Letná škola „Nachbarschaften“. Sommerakademie Volkskultur 2000, Österreichisches Volksliedwerk, Ethnographisches Museum Schloss Kittsee, Rakúsko, 2000

Blok prednášok a seminárov „Alltagskultur in der Slowakei“ Universität Regensburg, Institut für Slawistik, Slovacikum, (12 hodín), 2001

Blok prednášok a seminárov „Tod in ostmitteleuropäischen Gesellschaften: zwischen Tradition und Moderne“, Universität Freiburg (8 hodín), 2001

Blok prednášok a seminárov „Alltagskultur in der Slowakei“ Universität Regensburg, Institut für Slawistik, Slovacikum, (12 hodín), 2003

Blok prednášok a seminárov „Alltagskultur in der Slowakei“ Universität Regensburg, Institut für Slawistik, Slovacikum, (12 hodín), 2005

Blok prednášok a seminárov „Alltagskultur in der Slowakei“ Universität Regensburg, Institut für Slawistik, Slovacikum, (12 hodín), 2007

Doktorandský seminár I. a II. Metodológia etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie, akademický rok 2011/ 2012, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Ústav etnológie SAV, G. Kiliánová v spolupráci s  prof. PhDr. M. Botíkovou, CSc. a  Mgr. H. Tužinskou, PhD.

Doktorandský seminár I. a II. Metodológia etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie, akademický rok 2012/ 2013, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FFUK, Ústav etnológie SAV (22 hodín)

Doktorandský seminár I. a II. Metodológia etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie, akademický rok 2013/2014, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FFUK, Ústav etnológie SAV

Doktorandský seminár V. Textový seminár, akademický rok 2013/ 2014, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FFUK, Ústav etnológie SAV

Doktorandský seminár I. a II. Metodológia etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie, akademický rok 2014/2015, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FFUK, Ústav etnológie SAV
 
Doktorandský seminár V. Textový seminár, akademický rok 2014/ 2015, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FFUK, Ústav etnológie SAV
 

Iná činnosť

Predsedníčka Rady pre ochranu tradičnej a ľudovej kultúry pri MK SR, 2002–2007

Delegátka SR pre 6 rámcový program, téma Veda a spoločnosť, do roku 2005

Členka Rady APVV pre spoločenské a humanitné vedy, do 2009

Členka Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva pri MK SR, do januára 2012

Stála národná delegátka pre programový výbor Socio-ekonomické a humanitné vedy 7 rámcového programu EÚ, do 2007

Predsedníčka Ústrednej metodickej rady pre realizáciu koncepcie tradičnej ľudovej kultúry  pri Národnom osvetovom centre

Členka Vedeckej rady  Etnografického múzea SNM, Martin

Členka Vedeckej rady Sorbisches Institut e.V., Bautzen, Nemecko, do 2016

Členka vedeckého grémia Forschungsstelle Sozialanthropologie, Zentrum Asienwissenschaften und Sozialanthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Viedeň, Rakúsko, do 2009

Členka vedeckého poradného grémia Institut für Sozialanthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Viedeň, Rakúsko, od 2010 do 2012.

Riadna členka European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Rakúsko

Členka výkonného výboru International Society for Folk Narrative Research, do 2009

Čestná členka Finnish Literature Society

Čestná členka Österreichische volkskundliche Gesellschaft

Členka redakčnej rady Lětopis, periodikum Sorbisches Institut e.V., Bautzen, Nemecko

Členka redakčnej rady Anthropological Journal of European Cultures, Veľká Británia

Členka redakčnej rady Český lid, Etnologický ústav AV ČR, Praha, Česko, do 2015

Hlavná redaktorka Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava

Členka redakčnej rady Human Affairs, Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, vydáva Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava.

Členka redakčnej rady Anthropos, časopis pre humanitné a spoločenské poznanie. Kalligram, Bratislava

Predsedníčka Rady APVV pre humanitné vedy, od 2010 do marca 2014.

Členka redakčnej rady Glasnik EI SANU,  Belehrad, Srbsko

Členka redakčnej rady Book Series of the Europeanist Network, EASA. Europeanist Studies in Socio-Cultural Anthropology and Ethnology. LIT Verlag, Berlin, Nemecko 

Členka Odbornej komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, 2012

Členka redakčnej rady Český lid, Etnologický ústav AV ČR, Praha, Česko od 2018 - súčasnosť
 

Zahraničné pobyty

Visiting fellow, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Viedeň, projekt Kolektívna pamäť a rituály smrti, 1998

Študijný pobyt v rámci projektu TEMPUS, Leiden University, Holandsko, projekt Európske štúdia, 2001

Študijný pobyt v rámci projektu „Reflexion kultureller Interferenzräume“, BMBF Projektförderung GWZO, Universität Leipzig, Nemecko, 1 mesiac v 2007; 1,5 mesiaca v 2008; 3 mesiace v 2009

 

Ocenenia

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za rok 1992 -  1. miesto v kategórii vedecké štúdie (delené miesto spolu s M.Kaľavským)

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za rok 1992 - 1. miesto v kategórii organizačno-vedecká činnosť za usporiadanie medzinárodnej konferencie “Folklore in the Identification Processes of Society”

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za najlepšie dielo roka 1997 kolektívu autorov pod editorstvom R.Stoličnej 1. Cenu za knižnú publikáciu: „Slovakia: European Contexts of Folk Culture“. Bratislava 1999 (členka autorského kolektívu)

Cena SAV za vedecko-výskumú činnosť v roku 2001 za monografiu „Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry“ (členka autorského kolektívu)

Literárny fond, Prémia za vedeckú a odbornú literatúru 2000 v kategórii spoločenských vied, R. Stoličná a kolektív: „Slovensko – európske kontexty ľudovej kultúry“ (členka autorského kolektívu)

Medzinárodná cena Herder Preis v odbore etnológia, A. Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg – Universität Wien, 2006

Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 v kategórii Vedecko-technický tím roka. Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy“, členka riešiteľského tímu, 2009

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra, 2011

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012. hlavná redaktorka kolektívneho diela, 2013.
Encyklopédia je dostupná online tu.

Ocenenie SAV pri príležitosti 60. výročia jej založenia, 2013.


Bibliografia

Monografie

KILIÁNOVÁ, G.: Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. Bratislava, Ústav etnológie SAV a SAP, 2005.

KILIÁNOVÁ, G.: Identität und Gedächtnis in der Slowakei. Die Burg Devín als Erinnerungsort. Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Band 4. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011.

KILIÁNOVÁ, G.: Tod und Tödin in Medzev. Interferenzen der kulturellen Repräsentation in einem mehrsprachigen Kommunikationsraum. In: Raßloff, Ute ed.: Wellenschläge. Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts. Stuttgart,  Franz Steiner Verlag, 2013, s. 183 - 222.

KILIÁNOVÁ, G.: Päťdesiat ročníkov Slovenského národopisu: bilancia vedeckého časopisu. In: Zajonc, J. - Mészaroszová, M. - Kostovská, I.: Slovenský národopis. 1953 – 2002. Bibliografia.  vydavateľstvo  ZING PRINT, Bratislava, 2013,  ISBN 978-80-88997-53-5, s. 10-44. (štúdia v rozsahu monografie).

KILIÁNOVÁ, G. - ZAJONC, J.: 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied : kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. Bratislava : VEDA, 2016. 287 s. ISBN 978-80-224-1512-5.

KILIÁNOVÁ, G.: Nové témy a metodologické prístupy vo vedeckej práci Boženy Filovej: život a dielo. In PhDr. Božena Filová, CSc., členka korešpondentka SAV: osobnosť, dielo a personálna bibliografia. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2017, s. 8-63. ISBN 978-80-970975-6-1. http://www.uet.sav.sk/files/filova-text-08-12-web.pdf
 

Editorstvo

KILIÁNOVÁ, G. (ed.): Rozprávač Alojz Kováč z Riečnice. Čadca, Kysucké muzeum 1984.

KILIÁNOVÁ, G. – KREKOVIČOVÁ, E. (eds.): Folklore, Folklorism and National Identification. The Slovak Cultural Context. Bratislava 1992.

KILIÁNOVÁ, G. – KREKOVIČOVÁ, E. (eds.): Folklore in the Identification Processes of Society. Bratislava, 1994.

KILIÁNOVÁ, G. (ed.): Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Etnologické štúdie 5. Bratislava,Ústav etnológie SAV a SAP 1998.

KILIÁNOVÁ, G. – RIEČANSKÁ, E. (eds.): Identity of Ethnic Groups and Communities. The Results of Slovak Ethnological Research. Etnologické štúdie 7. Bratislava, Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences. 2000.

KILIÁNOVÁ, G. - DANGLOVÁ, O. - KANOVSKÝ, M. (co-eds): Communities in Transformation. Central and Eastern Europe. Anthropological Journal on European Cultures 12, 2003.

KILIÁNOVÁ, G. – KÖSTLIN, K. – NIKITSCH, H. – STOLIČNÁ, R. (eds.): Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005.

KILIÁNOVÁ, G. - KREKOVIČOVÁ, E. - KOWALSKÁ, E. eds. My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava,  Centrum excelentnosti SAV „Procesy“, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV,  Veda, vydavateľstvo SAV, 2009.

KILIÁNOVÁ, G. - JAHODA, Ch. - FERENCOVÁ, M. eds.: Ritual, Conflict and Consensus: Case Studies from Asia and Europe. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 432. Band, Veröffentlichungen zur Sozialanthropologie 16, Verlag der ÖAW, Wien 2012.

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom: elektronická encyklopédia [elektronický zdroj]. Hlavná redaktorka Gabriela Kiliánová. Bratislava. Ústav etnológie SAV, Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK 2011, dostupné online tu. 

Kapitoly v monografiách

KILIÁNOVÁ, G.: Folk Narrative. In: Rastislava Stoličná (ed.): Slovakia. European Contexts of the Folk Culture. Bratislava, Veda 1997, s. 282-300.

KILIÁNOVÁ, G.: Ľudová próza. In: Rastislava Stoličná (ed.): Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, Veda 2000, s. 282-300.

KILIÁNOVÁ, G.: Ľudové prozaické tradície. In: Ivan Gajdičiar, Milan Gacík, Ladislav Paštrnák (eds.): Turzovka 1598-1998. Turzovka, Nadácia 400 rokov Turzovky 1998, s. 375-389.

KILIÁNOVÁ, G.: Storytelling in the Rhythm of People´s Everyday Life: An Investigation into Contemporary Slovakia. In: Margaret Read MacDonald (ed.): Traditional Storytelling Today. An International Sourcebook. Chicago –London, Fitzroy Dearborn Publishers1999, s. 310-315.

KILIÁNOVÁ, G.: Ein Grenzmythros: die Burg Devín. In: Hannes Stekl – Elena Mannová (eds.): Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich. Wiener Vorlesungen, Konversatorien und Studien. Band 14. Wien, WUV 2003, s. 49-80.

KILIÁNOVÁ, G.: Continuity and Discontinuity in an Intellectual Tradition under Socialism: The 'Folkloristic School' in Bratislava. In: Chris Hann, Mihály Sárkány, Petr Skalník (eds.): Studying Peoples in the People' s Democracies. Socialist Era Anthropology in Eastern and Central Europe. Halle Studies in the Anthropology of Euroasia, Volume 8, Münster, LIT Verlag,  2005,  s. 257-271.

KILIÁNOVÁ, G.:  People at risk in the context of informal local networks. In: Haldis Haukanes–  Frances Pine (eds.): Generations, Kinship and Care. Bergen,  University of Bergen, 2005, s. 121-136.

KILIÁNOVÁ, G.: Komu patrí Devín? In: Eduard Krekovič – Elena Mannová – Eva  Krekovičová (zost.): Mýty naše slovenské. Bratislava, Academic Electronic Press 2005, 120-133.

KILIÁNOVÁ, G.: Märchenrezeption in der Slowakei. Zwischen mündlicher Überlieferung und moderner Wahrnehmung. In: Regina Bendix und Ulrich Marzolph, (Hrsg.): Hören, Lesen, Sehen, Spüren: Märchenrezeption im europäischen Vergleich. Schriftenreihe RINGVORLESUNGEN der Märchen -Stiftung Walter Kahn, Herausgegeben von Kurt Franz, Bd. 8, UNI Göttingen : Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2008, s. 148-158.

KILIÁNOVÁ, G. – POPELKOVÁ, K.: Dialektischer Materialismu, Formalismus, Strukturalismus als Mittel zwischen den Zeiten. Emília Horváthová (1931-1996). In: Köstlin, Elsbeth (Hg.): Maßnehmen, Maßhalten. Frauen im Fach Volkskunde. Wien : Böhlau Verlag 2008, s. 123-144.

KILIÁNOVÁ, G. – POPELKOVÁ, K. – VRZGULOVÁ, M. – ZAJONC, J.:  Slowakei und Slowaken in der "österreichisch- ungarischen Monarchie in Wort und Bild" – eine (volkskundliche) Produktions- und Rezeptionsgeschichte. In: Jurij Fikfak – Reinhard Johler (eds.): Ethnographie in der Serie. Zu Produktion und Rezeption der österreichisch- ungarischen Monarchie in Wort und Bild". Veröffentlichungen des Instituts für Europäischen Ethnologie, Band 28, Wien,  Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie, 2008, s. 172-191.

KILIÁNOVÁ, G.: Das Bestattungsritual als Ausdruck der Transformation der modernen post-sozialistischen Gesellschaft. (Fallstudie  Slowakei). In:  Cornelia Klinger ed.: Perspektiven des Todes in der modernen Gesellschaft. Wiener Reihe, Themen der Philosophie, Band 15,  Wien , Böhlau Verlag Wien, Akademie Verlag Berlin 2009, s. 193-216. 

KILIÁNOVÁ, G.: Le château de Devín, lieu de mémoire slovaque, hongroise et autrichienne. In : Antoine Mares ed.: Les lieux de mémoire en Europe centrale. Paris, l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Institut d’études slaves, 2009, s. 35-47.

KILIÁNOVÁ, G.: Devín - lungar de memoria para tres naciones. In : Renáta Bojničanová – Salustio Alvarado eds. :  Las tradiciones folclóricas an la cultura de los pueblos eslavos.  Madrid, Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010, s. 95-108.

KILIÁNOVÁ, G.: Introduction: Ritual, Conflict and Consensus. In: Gabriela Kiliánová, , Christian Jahoda,  Michaela Ferencová eds. Ritual, Conflict and Consensus: Case Studies from Asia and Europe. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 432. Band, Veröffentlichungen zur Sozialanthropologie 16, Verlag der ÖAW, Wien 2012, s. 1-11.

KILIÁNOVÁ, G.: Mitteleuropean Ethnology in Transition. In: Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith and Jonas Frykman eds. A Companion to the Anthropology of Europe. Malden USA, Oxford and Chichester UK. Willey – Blackwell 2012, s. 103-121.

KILIÁNOVÁ, G.: Kulturelle Interferenzen am Beispiel der Gestalt des Todes: Deutsche und Slowaken nach 1945. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 323-347. ISBN 978-3-86688-512-7. 
 

Vedecké štúdie

KILIÁNOVÁ, G.: Pokus o analýzu problému ľudového rozprávača vo folkloristike. In: Správy č.13 hlavnej úlohy štátneho plánu výskumu VII-5-9. Bratislava, FFUK 1978, s. 34-56.

KILIÁNOVÁ, G.: Formovanie repertoáru ľudového rozprávača. In: Národopisné informácie, 3/1981, s. 82-86.

KILIÁNOVÁ, G.: Ľudová próza v obci Riečnica. Časť I. Rozprávač Alojz Kováč. In: Národopisné informácie, 2/1981, s. 206-224.

KILIÁNOVÁ, G.: Význam medzigeneračných vzťahov pre transmisiu ľudovej prózy na Kysuciach. In: Slovenský národopis, 31, 4/1983, s. 593-598.

KILIÁNOVÁ, G.: Značaj medugeneracijskich odnosa za savremenu egzistenciju narodnog pripovedanja.In: Narodno stvaralstvo. Folklor, 23, 1-4/1984, s. 87-92.

KILIÁNOVÁ, G.: K poetike memorátu. In: Národopisné informácie, 2/1987, s.75-82.

KILIÁNOVÁ, G.: Neprofesionálna písomna tvorba v dedinskom prostredí. In: Slovenský národopis, 37, 4/1988, s. 555-565.

KILIÁNOVÁ, G.: Súčasný rozprávačský repertoár v Bystrickej doline. In: Zborník Kysuckého múzea, 8/1989, s. 79-114.

KILIÁNOVÁ, G.: Žobráci ako spoločenská skupina a jej vzťahy k lokálnemu spoločenstvu. In: Slovenský národopis, 38, 1-2/1990, s. 237-246.

KILIÁNOVÁ, G.: Žobráci a dedinské spoločenstvo. (Vzájomné spoločenské vzťahy a normy.) In: Umění a řemeslá, 1/1990, s. 55-57.

KILIÁNOVÁ, G.: Obraz a text. Ľudové maľby na skle s textami v 20.storočí. In: Národopisná revue, 3/ 1991, s. 153-155.

KILIÁNOVÁ, G.: Centrálny archív ľudovej prózy a jeho počítačové spracovanie. In: Eva Krekovičová, Anna Hlôšková (eds.): Žánre – archívy – katalógy. Bratislava, Národopisný ústav SAV 1991, s. 153-169.

KILIÁNOVÁ, G.: Život na hranici. Susedské vzťahy na rieke Morave z pohľadu kontinuity a diskontinuity hodnotových systemov. In: Dušan Ratica (ed.): Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. Bratislava, Národopisný ústav 1991, s. 90-108.

KILIÁNOVÁ, G.: Štúdium ľudovej prózy z pohľadu československých vzťahov na príklade jednej rozprávačskej témy. In: Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Zborník z konferencie. Acta Musealia Rada A, 2/92, Zlín 1992, s. 1-8.

KILIÁNOVÁ, G.: Twentieth Century Folklorism of Rural Slovakia. A Case Study. In: Gabriela Kiliánová, Eva Krekovičová (eds.): Folklore, Folklorism and National Identity. Slovak Cultural Context. Bratislava, Národopisný ústav 1992, s. 50-63.

KILIÁNOVÁ, G.: Rozprávanie zo života ako žáner ľudovej prózy. In: Slovenský národopis, 40, 3/1992, s. 267-279.

KILIÁNOVÁ, G.: Vzťah lokálneho spoločenstva k štátu a jeho odraz v hierarchii hodnôt (Na príklade pašovania cez hranicu). In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. Výsledky výskumov v roku 1992. Bratislava, Národopisný ústav SAV 1992, s. 58-65.

KILIÁNOVÁ, G.: Texte auf Hinterglassbildern der Slowakei im 20.Jahrhundert. In: Leander Petzoldt, Ingo Schneider, Petra Streng (eds.): Bild und Text. Internationale Konferenz des Komitees für ethnologische Bildforschung in der Societé internationele pour Ethnologie et Folklore (SIEF). Beiträge zu Europäischen Ethnologie und Folklore. Reihe B: Tagungsberichte und Materialien. Band 5. Innsbruck – Bratislava 1993, s. 118-122.

KILIÁNOVÁ, G.: Volkskunde in der Slowakei. Ein Überblick. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, XLVII/96, 1/ 1993, s. 1-16.

KILIÁNOVÁ, G.: Stará téma v súčasnosti. Rozprávania o smrti v modernej spoločnosti. In: Národopisné informácie, 1/ 1993, s. 8-19.

KILIÁNOVÁ, G.: Kultúrno-historické vzťahy slovensko-rakúske na etnickej hranici (Reflexia etnických stereotypov v každodennom rozprávaní). In: Slavica Slovaca, 28, 1-2/1993, XI. medzinárodný zjazd slavistov, zborník referátov, s. 185-191.

KILIÁNOVÁ, G. - KREKOVIČOVÁ, E.: Research on Slovak Erotic Folklore. With the Focus on Context Study. In: Slovenský národopis, 41, 3/1993, s. 313-325.

KILIÁNOVÁ, G.: Folklórne prozaicke žánre v pegagogickej práci. In: Postavenie ľudovej kultúry vo výchovno-vzdelavacom procese. Nitra, UKF 1993, s. 46-50.

KILIÁNOVÁ, G.: Každodenný život na hranici. Niekoľko poznámok k výskumu slovensko-rakúskeho pomedzia pri rieke Morave. In: Teresa Smolińska (ed.): Pogranicze jako problem kultury. Opole, 1994, s. 39-48.

KILIÁNOVÁ, G.: Mitteleuropa als eine kulturelle Region. In: Ľubica Droppová, Magdaléna Paríková (eds.): Ethnocultural Processes in Central Europe in 20 th Century. Bratislava, FFUK 1994, s. 4-11.

KILIÁNOVÁ, G.: Die Reflexion von ethnischen Stereotypen im alltäglichen Erzählen. In: Gabriela Kiliánová – Eva Krekovičová (eds.): Folklore in the Identification Processes of Society. Etnologické štúdie 1, Bratislava, Ústav etnológie SAV 1994, s. 107-114.

KILIÁNOVÁ, G.: Etnicita, kultura a hranice. Prípad strednej Európy. Etnologické rozpravy, 2/ 1994, s. 45-56.

KILIÁNOVÁ, G.: Vzájomný vzťah ľudovej tradície a literatury. In: Viera Feglová (ed.): Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Nitra, UKF 1995, s. 226-238

KILIÁNOVÁ, G.: Old Theme in the Present Time. Narratives about Death in Modern Society. In: Slovenský národopis, 43, 2/ 1995, s. 197-204.

KILIÁNOVÁ, G.: La premiere guerre mondiale dans le souvenir du people dans les anees 1960 a 1990. In: La nouvelle alternative, 37, Mars/ 1995, s. 29-30.

KILIÁNOVÁ, G.: Cultural and Historical Slovak-Austrian Relations on Ethnic Border. In: Human Affairs, 5, 1/1995, s. 76-83.

KILIÁNOVÁ, G.: Rozprávačský repertoár v kultúrno-historickom a sociálnom kontexte. In: Traditiones, 24, Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, Ljubljana 1995, s. 251-266.

KILIÁNOVÁ, G. – KREKOVIČOVÁ, E.: Zur Problem der erotischen Motiven in slowakischen Folklore. In: Folk Narrative and Cultural Identity, Artes Populares 16-17,Budapest 1995, s. 466-471.

KILIÁNOVÁ, G.: Ethnicity, Culture and Boundaries. The Central European Case. In: Klaus Beitl – Olaf Bockhorn (eds.): Ethnologia Europea. 5. Internationaler Kongreß der SIEF, Plenarvorträge. Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universität Wien. Band 16/ II, Wien, Selbstverlag des Instituts für Volkskunde der Universität Wien 1995, s. 103-122.

KILIÁNOVÁ, G.: Prehľad bádania o sociálnej pamäti a inšpirácie pre folkloristiku. Etnologické rozpravy 1/1996, s. 88-98.

KILIÁNOVÁ, G.: František Šujanský a jeho folkloristická práca. In: Milan Leščák (ed): K dejinám slovesnej folkloristiky. Bratislava, Ústav etnológie SAV, Nadácia Prebudená pieseň 1996, s. 37-55.

KILIÁNOVÁ, G.: Agenda of Research in Nationalism (Central Europe). In: Slovenský národopis 44, 4/1996, s. 454-462.

KILIÁNOVÁ, G.: Die Gestalt des Todes in den Volkserzählungen. In: Ethnologia Slovaca et Slavica 26-27, 1994–1995, s. 63-93.

KILIÁNOVÁ, G.: Narratives about Death in Modern Society. In: Leander Petzoldt (ed.): Folk Narrative and World View. Frankfurt am Main 1996, s. 381-390.

KILIÁNOVÁ, G.: Die slowakische Volkskunde im Kontext der nationalen Bewegungen Österreich-Ungarns von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1918. In. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII (101), 1/1998, s. 35-43.

KILIÁNOVÁ, G.: Teoretické východiská pre výskum etnických otázok v národopise/ etnológii na Slovensku. In: Gabriela Kiliánová (ed.): Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Etnologické štúdie 5, Bratislava 1998, Ústav etnológie SAV a SAP, s. 9-24.

KILIÁNOVÁ, G.: Zwischen Gedächtnis und Innovation: Totenkult und Todesvorstellungen in der ostmitteeuropäischen Gesellschaften. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII/ 101, 1998, s. 169-190.

KILIÁNOVÁ, G.: Feldforschungen zur Aufnahme vom oralen Traditionen und die Archivierung von Forschungsmaterialien in der Slowakei. In: Walther Heissig – Rüdiger Schott (eds.): The Present Day Importance of Oral Traditions. The Preservation, Publication and Indexing. Abhandlungen der Nordhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Band 102, Opladen/ Wiesbaden 1998, s. 167-177.

KILIÁNOVÁ, G.: Prozaické tradície v súčasnom kultúrno-historickom kontexte. In: XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Slovenský komitét slavistov, Bratislava, Slavistický kabinet SAV 1998, s. 315-327.

KILIÁNOVÁ, G.: Determinanty etnickej identity. Na príklade etnických spoločenstiev na hranici. In: Etnologické rozpravy 2 /1998, s. 9-15.

KILIÁNOVÁ, G. - KOVAČEVIČOVÁ, S.: Preßburger und Wiener Volkskunde – Kontakte zweier Generationen. Ein Dialog. In: Franz Grieshofer - Margot Schindler (eds.): Netzwerk Volkskunde. Ideen und Wege. Festgabe für Klaus Beitl zum siebzigsten Geburtstag. Wien, Verein für Volkskunde 1999, s. 205-214.

KILIÁNOVÁ, G.: Sagen heute. Zum Sagenrepertoire in Erzählgemeinschaften der Gegenwart. In: Ingo Schneider (ed.): Europäische Ethnologie und Folklore im internationalen Kontext. Festschrift für Leander Petzoldt zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag 1999, s. 231-242.

KILIÁNOVÁ, G.: Die Vielfachkodierung der oralen Literatur in Zentraleuropa. Internetový časopis Universität in Graz http://www.zum-thema.com/wissensbank/Kilianova.html

KILIÁNOVÁ, G.: Kolektívna pamäť a konštrukcia identity (Pohrebné rituály v strednej Európe medzi tradíciou a modernou). In: Moritz Csáky - Elena Mannová (eds.): Pamäť a kolektívne identity v Strednej Európe. Bratislava, AEP 1999, s. 61-81.

KILIÁNOVÁ, G.: Collective Memory and the Construction of Identity. Funeral Rituals in Central Europe between Tradition and Modernity. In: Moritz Csáky – Elena Mannová (eds.): Collective Identities in Central Europe in Modern Times. Bratislava, AEP 1999, s. 65-86.

KILIÁNOVÁ, G.: Women’s and Men’s Storytelling: What is the Difference?Some Observations in Contemporary Slovak Storytelling Communities. In: ELO. Estudos de Literatura Oral 5/1999, s. 99-108.

KILIÁNOVÁ, G.: Vielfachkodierung der oralen Literatur in Zentraleuropa. In: Moritz Csáky – Klaus Zeyringer (eds.): Ambivalenz des kulturellen Erbes. Paradigma: Zentraleuropa. Band 1. Insbruck – Wien – München, Studienverlag, s. 93-112.

KILIÁNOVÁ, G.: Etnické kategórie v súčasnom etnologickom bádaní. In: Eduard Krekovič (ed.): Etnos a materiálna kultúra. Bratislava, STIMUL (FiFUK) pre Slovenskú archeologickú spoločnosť 2000, s. 5-11.

KILIÁNOVÁ, G.: František Šujanský ešte raz. Krátka úvaha k dejinám slovesnej folkloristiky a jej cieľom. In: Zuzana Profantová (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Bratislava, Ústav etnológie SAV a Vydavateľstvo ARM 333 2000, s. 132-139.

KILIÁNOVÁ, G.– POPELKOVÁ, K. – VRZGULOVÁ, M. – ZAJONC, J.: Slovensko a Slováci v diele „Rakúsko-uhorská monarchia slovom a a obrazom“. In: Slovenský národopis 49, 1/ 2001, s. 5-31.

KILIÁNOVÁ, G.: Kollektiv emlékezet és identitás-formálás. Közep-europái temetési szertások a hagyománytol a modernitás felé. In: Regio, Kisebbség, Politika, Társadalom, roč. 12, 2001, č. 3, s. 47-68.

KILIÁNOVÁ, G.: Etnológia a sociálna/kultúrna antropológia: úvahy o stave bádania na Slovensku. In: Slovenský národopis, 50, 1/2002, s. 45-55.

KREKOVIČOVÁ, E – KILIÁNOVÁ, G.: Research on Slovak Erotic Folklore. In: Mihály Hoppál – Eszter Csonka-Takács (eds.): Eros in Folklore. Budapest, Akadémiai Kiadó, European Folklore Institute, Bibliotheka Traditionis Europeae, vol.3, 2002, s. 156-171.

KILIÁNOVÁ, G.: Etnológia na Slovensku na prahu 21.storočia: reflexie a trendy. In: Slovenský národopis, 50, 3-4/2002, s. 277-291.

KILIÁNOVÁ, G.: Mýtus hranice: Devín v kolektívnej pamäti Slovákov, Maďarov a Nemcov. In: Historický časopis 50, 4/2002, s. 633-649.

KILIÁNOVÁ, G.: Lieux de mémoire and Collective Identities in Central Europe. The Case of the Devín/ Theben/ Dévény Castle. In: Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences, 12, 2/ 2002, s. 153-165.

KILIÁNOVÁ, G.: Ethnische Identität in kollektiver und individueller Dimension. Am Beispiel von Forschungen an einer ethnischen Grenze. In: Dietrich Scholze (ed.): Im Wettstreit der Werte. Schriften des Sorbischen Instituts 33. Bautzen, Domowina-Verlag, s. 281-289.

KILIÁNOVÁ, G.: Devided Memories: The Image of the First World War in the Historical Memory of Slovaks. In: Slovak Sociological Review, 35, 3/2003, s. 229-246.

KILIÁNOVÁ, G.: Shifted Focuses? Thematic Studies of Oral Narratives in Contemporary Folkloristics. In: Zuzana Profantová (ed.): Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics, Bratislava, Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences, Etnologické štúdie 8, 2003, s. 91-97.

KILIÁNOVÁ, G.: Ritual as an Expression of Transformation? Funerals in Slovakia after 1989. In: Anthropological Journal on European Cultures, 12, 2003, s. 131-155.

KILIÁNOVÁ, G.: Erlebt und erzählt: Der Erste Weltkrieg aus der mikrosozialen Perspektive. In: Petra Ernst, Sabine A. Haring, Werner Suppanz (eds.): Aggresion und Katharsis. Der Erste Weltkrieg im Diskurs der Moderne. Studien zur Moderne 20. Wien, Passagen Verlag, 2004, s. 263-281.

KILIÁNOVÁ, G.: Večer Slovenskej republiky. Oslavy pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie ako rite de passage. In: Etnologické rozpravy, 1/2004, s. 96-109.

KILIÁNOVÁ, G.: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. In: Gabriela Kiliánová, Konrad Köstlin, Herbert Nikitsch, Rastislava Stoličná (eds.):  Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005, s. 16-36.

KILIÁNOVÁ, G.:  Ako, kedy a čo si ľudia  rozprávajú? Rozprávačské okruhy  a repertoár v 80. rokoch 20. storočia v jednej obci. In: Hana Hlôšková (ed.): Folklór v kontextoch. Etnologické štúdie 12. Bratislava: Ústav etnológie SAV. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FFUK, Národopisná spoločnosť Slovenska, 2005, s. 141-150.

KILIÁNOVÁ, G.: Nosnosť tematického štúdia ústnej slovesnosti naprieč žánrami. In: Jana Pospíšilová, Eva Krekovičováeds: Od pohádky k fámě. Brno, Etnologický ústav AV ČR, Ústav etnológie SAV, 2005, s. 32-35.

KILIÁNOVÁ, G.: Tendencie súčasného výskumu v etnológii. (So zvláštnym zreteľom na výskum folklóru). In: Jana Pospíšilová, Jana Nosková eds.:  Od lidové písně k evropské etnologii. Brno, Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 183-187.

KILIÁNOVÁ, G.: Social networks and storytelling communities. In: Fabula, 47,  3-4/2006, s. 241-247.

KILIÁNOVÁ, G.: Sociálne ohrození ľudia a lokálne spoločenstvo.  In: Slovenský národopis, 54,2/2006, s. 197-205.

KILIÁNOVÁ, G.– VRZGULOVÁ, M.: Obzretie a pohľad do budúcnosti. In: Slovenský národopis, 54, 3/2006, s. 279-293.

KILIÁNOVÁ, G.: Pamätné miesto pre viacerých. Devín v Nemeckej ríši počas rokov 1938-1945. In: OS, Fórum občianskej spoločnosti, 10, 1-2/2006, s. 130-138.

KILIÁNOVÁ, G.: Komu patří Děvín? Pohraniční hrad mezi Slováky, Čechy, Maďary a Němci. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 28, 2/2006, s. 16-19.

KILIÁNOVÁ, G.: Súčasné podoby tradičného rozprávačského repertoáru v obci Kestúc. In: Anna Divičanová, Alexander Ján Tóth, Alžbeta Uhrinová eds.: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006, s. 283-294.

KILIÁNOVÁ, G.: Rituál smrti ako prejav transformácie postsocialistickej modernej spoločnosti. (Prípadová štúdia). In: Etnologické rozpravy, 2007, roč. 14, č. 1, s. 31-49.

KILIÁNOVÁ, Gabriela:  A határmítosz: Dévény vára. In: B. Bakó, R. Papp, L. Szárka eds.: Mindennapi elöítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. Budapest, Balassi kiadó, 2006, s. 351-369. (Preklad štúdie KILIÁNOVÁ, G. Ein Grenzmythros: die Burg Devín. In: Hannes Stekl – Elena Mannová (eds.): Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich. Wiener Vorlesungen, Konversatorien und Studien. Band 14. Wien, WUV 2003, s. 49-80 do maďarského jazyka.)

KILIÁNOVÁ, G. – FERENCOVÁ, M.: Issues, methods and outcomes of  ethnological studies  on cultural diversity in urban spaces in Slovakia (with a special emphasis on ethnicity and social memory). Dotupné online tu.

KILIÁNOVÁ, G.: Gracias, more! Das narrative Bild und Selbstbilds der Roma in der Slowakei. In: Minderheiten und Mehrheiten in der Erzählkultur. Ed. S. Hose. Bautzen:  Schriftenreihe des Sorbischen Instituts, Band 46, 2008, s. 66-77.

KILIÁNOVÁ, G.: Frauen erzählen – Männer erzählen: Gibt es da einen Unterschied? Beobachtungen aus den Erzählgemeinschaften in der gegenwärtigen Slowakei. In: Begegnungen. Festschrift für Konrad Köstlin zur Emeritierung am 30. September 2008. Veröffentlichungen Europäischen Ethnologie 32, Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie, 2008, s.244-253. (Preklad  štúdie KILIÁNOVÁ, Gabriela: Women’s and Men’s Storytelling: What is the Difference? Some Observations in Contemporary Slovak Storytelling Communities. In: ELO. Estudos de Literatura Oral 5/1999, s. 99-108 z angličtiny do nemčiny.)

KILIÁNOVÁ, G.:  Culture as Difference: Ethnological Studies on Identity. In: Zorica Divac – Dragana Radojičić eds:  Slike kulture nekad i sad/ Images of Culture Then and Now. Beograd, Etnografski Institut SANU, 2008, s. 57-64.

KILIÁNOVÁ, G.: Odísť v pokoji. Dva prípady súčasných pohrebných obradov  v rurálnom prostredí na západnom Slovensku. In:  Národopisná revue 2/ 2009, s. 100-107. Anglická verzia: Departure in Peace. Two Cases of Contemporary Funeral Ceremonies in Western Slovakia. In: Olvasó : Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. - Szeged : Gerhardus Kiadó, 2010, s. 741-752.

KILIÁNOVÁ, G.: Variabilität. In: Enzyklopädie des Märchens. Band 13, Lieferung 3, Walter de Gruyter Berlin - New York 2010, s. 1327-1333.

KILIÁNOVÁ, G.. Postavy Rómov v slovenských a rómskych rozprávaniach. In:  Slovenský národopis, 2010, roč. 58, č. 3, s. 290 - 305.

KILIÁNOVÁ, G.: Hrad Devín ako miesto pamäte pre Slovákov, Maďarov a Nemcov. In: Teresa Smolińska ed.: Miedzy kultura ludowa a masowa. Historia, terazniejszośź i perspektywy badań.  Kraków – Opole,  Wydawnictvo scriptum, 2010, s. 267-282.

KILIÁNOVÁ, G.:  Dreams as Communication Method between the Living and the Dead. Ethnographic Case Study from Slovakia. In: Traditiones 2010, roč. 39, č. 2. , s. 7–25

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína: Zavádzanie marxistickej  etnografie v národopise na Slovensku: zmena vedeckého myslenia? In Slovenský národopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 410-424.

KILIÁNOVÁ, G. – POPELKOVÁ, K.: New methodology? Ethnology in Slovakia during the Socialist Period.  In Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State  Socialist Countries. Eds. U. Brunnbauer, C. Kraft, M. Schulze Wessel.  Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Band 31. München : Oldenbourg Verlag, 2011, s. 185-195.

KILIÁNOVÁ, G.: Kolektívne výskumy  ľudovej slovesnosti v druhej polovici 20. storočia. Príspevok k dejinám etnológie na Slovensku. In Etnologické rozpravy, 2011, roč. 18, č. 1-2, s. 24-35.  

KILIÁNOVÁ, G.: Kolektívna pamäť, historická pamäť a identita. In: Identita, história, kultúra. Dejiny Slovákov na Dolnej zemi. Ed. A. Kováčová. Budapešť – Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2011, s. 14-25. (Vyšlo v roku 2012)

KILIÁNOVÁ, G.: The Role of Social Sciences and Humanities in Contemporary Society (The Slovak Case). In: Glasnik Etnografskog Instituta SANU, roč. 61, č. 2, 2013, s. 13 – 20.

KILIÁNOVÁ, G.: Predstava o postave smrti. Štúdium kultúrneho javu v slovenskej a nemeckej jazykovej skupine na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 61, č. 2, 2013, s. 125 – 141.

KILIÁNOVÁ, G: Perception of Differences? One Cultural Phenomenon in Two Language Groups - Contribution to the Research of Symbolic Group Boundaries. In: Radović, Srdan Ed: Cultural Permeations: Anthropological Perspectives. Collections of Papers, Volume 28, Belgrade: Institute of Ethnography SAS, s. 137 – 144.

KILIÁNOVÁ, G.: Pavol Dobšinský. In: Enzyklopädie des Märchens. Band 14, Lieferung 4, Berlin – Boston, 2014, s. 1619-1621.

KILIÁNOVÁ, G.: Forschungen zur deutschen Minderheit in der Slowakei: Themen, Konzepte und Ergebnisse. In Volkskundlich-ethnologische Perspektiven auf das östliche Europa. - Oldenbourg : De Gruyter, 2015, s. 187-199.

KILIÁNOVÁ, G.: Devín - pamätné miesto viacerých národov? In Hrad Devín 1913-2013 : 100. výročie začiatku archeologických výskumov na hrade Devín. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2015, s. 94-112.

KILIÁNOVÁ, G.: Metodologické inovácie v československom národopise 20. storočia. Pocta Andrejovi Melicherčíkovi k stému výročiu narodenia (1917-1966). In Národopisná revue, 2017, roč. XXVII, č. 4, s. 342-345. (2017 - SCOPUS). ISSN 0862-8351. http://revue.nulk.cz/pdf/r4-2017.pdf

KILIÁNOVÁ, G.: Ethnology in Slovakia in Crucial Historical Periods (after 1968 and 1989): From a Historical to a Social Sciences Discipline? In Národopisná revue, 2017, roč. XXVII, č. 5, s. 65-76. ISSN 0862-8351. http://revue.nulk.cz/pdf/r5-2017.pdf

KILIÁNOVÁ, G. - PODOLINSKÁ, T. : AJEC: Investigating European Cultures, Bridging Disciplines. In Anthropological Journal of European Cultures, roč. 27, č. 1, 2018, s. 48 -57. ISSN 1755-2923. DOI: https://doi.org/10.3167/ajec.2018.270109
https://www.berghahnjournals.com/abstract/journals/ajec/27/1/ajec270109.xml

KILIÁNOVÁ, G. - NOSKOVÁ, J.: Vznik a zánik Československa: Historické udalosti a ich aktéri. Úvod = The Formation and Termination of Czechoslovakia: Historic Events and Their Actors. Introduction. In Slovenský národopis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 267-275. ISSN 1335-1303. DOI: https://doi.org/10.26363/SN.2018.3.01 https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=15400ISSN 1335-1303.

KILIÁNOVÁ, G.: Gondolatok napjaink folklorisztikai kutatásainak időszerű kérdéseiről. Szlovák kutatások nemzetközi kontextusban = Úvaha o aktuálnych otázkach výskumu v súčasnej folkloristike. Slovenský výskum v medzinárodnom kontexte (Súhrn). Zu aktuellen Forschungsausgaben in der gegenwärten Folkloristik. Die slowakische Forschung im internationalen Kontext (Zusammenfassung). In Acta Ethnologica Danubiana 20. - Komárno : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, s. 11-20. ISBN 978-80-89978-03-8.