Hana Hlôšková, Doc., PhDr., CSc.

slovesný prejav, folklorizmus, dejiny folkloristiky, orálna história

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta UK, Katedra etnografie a folkloristiky – odbor národopis 
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (1978), PhDr. (1980), CSc. (1990), Doc. (2010)


Vedecké projekty

Pamäť žien – projekt s finančnou podporou Open Society Fund. Ved. projektu: Zuzana Kiczková, FF UK Bratislava, 1999–2001, VEGA 2/5073/20

„Etnologické aspekty medzigeneračného prenosu a generačnej príznakovosti hodnôt a noriem kultúry“, 1998–2000, VEGA 2/7187/21, vedúca projektu: H. Hlôšková

„Pramene a dejiny vývinu ústnej slovesnosti na Slovensku“, 2000–2002, VEGA 2/2116/22, vedúca projektu: Z. Profantová

„K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (medzi literatúrou a folklórom, medzi folkloristikou a religionistikou)“, 2002–2004, VEGA 2/3030/23, vedúca projektu: E. Krekovičová

„K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasnej postmodernej európskej kultúry“, 2002–2004, vedúca projektu: Z. Profantová

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (medzi literatúrou a folklórom, medzi folkloristikou a religionistikou). 2004–2006, VEGA 2/2116/22 vedúca projektu: E. Krekovičová

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku (a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt. 2005–2009, VEGA 2/6059/26, vedúca projektu: Z. Profantová

Zmeny sociálnej komunikácie v súčasnosti. Etnologické aspekty. 2005–2008, VEGA 1/3748/06, vedúci projektu: M. Leščák, od 1. 9. 2006 H. Hlôšková

Ľudová prozaická tradícia na východnom Slovensku v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín: národopisu, jazykovedy, historiografie, a literárnej vedy. 2006–2008, VEGA 2/6145/26, vedúci projektu: P. Žeňuch

VEGA 1/0220/08 “Dejiny etnológie na Slovensku – staršie obdobie” (vedúca riešiteľského kolektívu doc. PhDr. Marta Botiková, CSc.)

Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou” VEGA  1/0244/, vedúca projektu: M. Botiková
 

Pedagogická činnosť

1994–2004, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre: Úvod do folkloristiky, Základy folklorizmu, Dejiny folklorizmu, Orálna história 

1998–2003, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave: Orálna história

od 2003, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave: Folklórne druhy a žánre, Folklorizmus a folklorizácia, Orálna história, Aktuálne problémy etnológie a folkloristiky, Od rozprávky k masmédiám, Osobnosti folklorisitky, Diplomový seminár
vedenie interných doktorandiek v Ústave etnológie SAV (Z. Galiová-Panczová, Ľ. Herzánová),  doktorandky Európskeho doktorátu (V. Wöhrer, Rakúsko), interných doktorandiek na KEKA FiF UK (K. Király, K. Kovácsová)

Vedenie záverečných prác: 11 bak. prác na KEK FiF UK, 10 dipl. prác na FF UKF, 16 dipl. prác na KEKA FiF UK, 3 PhDr. práce
 

Bibliografia 

Monografie

H. Hlôšková – E. Krekovičová (eds.): Folklórne žánre – archívy – katalógy. Bratislava, Národopisný ústav SAV, 1991. 198 s. 

H. Hlôšková – M. Leščák (eds.): Žena z pohľadu etnológie. Bratislava, Prebudená pieseň, 1998. 180 s.

H. Hlôšková (ed.): Tradičná kultúra a generácie. Bratislava, Ústav etnológie, 2000, 178 s.

H. Hlôšková – J. Pospíšilová (eds.): Oldřich Sirovátka – Folkloristické studie. Brno, Etnologický ústav AV ČR, 2002, 197 s.

H. Hlôšková (ed.): Folklór v kontextoch. Zborník venovaný jubileu doc. dr. Ľ. Droppovej, CSc. Bratislava, 2005, 216 s.

H. Hlôšková – A. Zelenková (eds.): Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno 2006.

H. Hlôšková: Individuálna a kolektívna historická pamäť – vybrané folkloristické aspekty. Bratislava 2008, 111 s.

Pre celý profil kliknite TU.