História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

Projekt VEGA

Číslo projektu: VEGA 1-4551-07 

Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie a demogeografie 

Meno zodpovednej riešiteľky: Kusendová Dagmar, Doc., RNDr., PhD. 

Zástupca vedúceho: PhDr. Mojmír Benža, PhD. (za ÚEt SAV) 

Doba riešenia projektu: 1.1.2007 – 31.12. 2009 
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: