Historische Stereotypenforschung

Medzinárodný projekt

Koordinujúca inštitúcia: Universität Oldenburg, SRN

Koordinátorka za slovenskú stranu: PhDr. Elena Mannová, CSc., HÚ SAV

Odborný garant: Prof. Hans Henning Hahn, Universität Oldenburg, SRN

Členka projektu z ÚEt SAV (výstup): PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Práca na téme: Využívanie historických stereotypov v politike, príprava na medzinárodný seminár v r. 2001

Doba riešenia projektu: 1997 - 2000

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2000
Typ projektu: