IV. ročník Akadémie rómskych štúdií

Ústav etnológie a sociálej antropológie SAV zorganizoval Akadémiu rómskych štúdií v novom formáte akademického workshopu.  
Akadémia rómskych štúdií IV sa uskutočnila v dňoch 27. - 28. 11. 2018 v priestoroch Ústavu etnológiea sociálnej antropológie SAV na Klemensovej ul. č. 19 v Bratislave, ktorej cieľom bolo prezentovať najaktuálnejšie výskumy z oblasti rómskych štúdií na Slovensku a v Čechách. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sme sa rozhodli zmeniť formát a zorganizovali sme akademický workshop zameraný na prezentáciu a vzájomné pripomienkovanie aktuálnych výskumných projektov (work in progress). Dôležitým prvkom podujatia bolo, že časové bloky na jednotlivé prezentácie a následnú diskusiu boli dostatočné veľké (až 1 hodina) a každý prezentovaný projekt mal prideleného svojho diskutanta, ktorý sa s prezentáciou oboznámil ešte pred konaním akcie a svojimi pripomienkami a otázkami otváral diskusiu. Akadémia tak umožnila účastníčkam a účastníkom z rozličných slovenských a českých výskumných pracovísk profitovať zo vzájomného peer review procesu a inšpirovať sa rozličnými interdisciplinárnymi prístupmi.

Program:

Utorok 27. 11. 2018
12:30 - 13:30             
Jaroslav Šotola / Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Zkoumání ´whiteness´, teoretické a metodologické otázky
Diskutant: Yasar Abu Ghosh

13:30 - 14:30             
Yasar Abu Ghosh / Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha v Prahe
Připomínka bez paměti: politika vepisování nacistické perzekuce Romů do kolektivní paměti v Čechách
Diskutantka: Helena Sadílková

14:30 - 15:00           Prestávka

15:00 - 16:00             
Lada Viková / Katedra sociální a kulturní antropologie, FF Univerzita Pardubice a
Fakulta Humanitných Studií, Univerzita Karlova v Prahe
Příspěvek k tématu Romové v Československých legiích 1917 - 1945
Diskutant: René Lužica

16:00 - 17:00
Helena Sadílková / Seminář romistiky Katedry středoeuropských studií Univerzity Karlovej v Prahe
Než vznikl Svaz Cikánů-Romů. Politická participace Romů v Československu 1948-1968
Diskutant: Tomáš Hrustič

17:00 - 18:00
Alexander Mušinka / Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove
Darí sa: variácie pozitívnych príkladov samospráv riešenia problémov Rómov
Diskutant: Jaroslav Šotola

Streda 28. 11. 2018

9:00 - 10:00
Petr Kupka / Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni
Etnografie gangu (bez gangu): Narativní analýza příběhů o odhaleném drogovém gangu v sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě
Diskutant: Jaroslav Skupnik

10:00 - 11:00
Andrej Findor & Matej Hruška / Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Kto pomáha a komu je pomáhané? Zvyšovanie verejnej podpory pre opatrenia zamerané na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom teórie dyadickej morálky
Diskutant: Jan Ort

11:30 - 12:30
Jan Ort / Filozofická fakulta a Fakulta humanitných studií Univerzity Karlovy, Praha
Dynamika politiky bydlení Romů ve východoslovenské vesnici
Diskutant: Daniel Škobla

12:30 - 13:00   Prestávka s občerstvením

13:00 - 14:00
Andrej Belák, Daniela Fiľakovská Bobáková & Tatiana Hrustič / Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach & Zdravé regióny, príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR
Kolaboratívny odhad potrieb rómskych marginalizovaných komunít: aplikovaný výskum pre Národný projekt Zdravé komunity
Diskutant: Andrej Findor

14:00 - 15:00
Daniel Škobla & Tomáš Hrustič / Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Dopadová evaluácia terénnej sociálnej práce pre Implementačnú agentúru MPSVaR
Diskutant: Alexander Mušinka

15:00 - 15:30
Daniel Škobla / Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve (APVV-17-0141)
 

Galéria: 
Prílohy: 
Nie