Juraj Podoba, PhDr., CSc.

materiálna kultúra, osídlenie, modernizácia, nacionalizmus, etnicita, etnický konflikt

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta UK Bratislava, Katedra etnografie a folkloristiky, 1977–1978; Filozofická fakulta UJEP Brno, Katedra historie a etnografie střední, jihovýchodní a východní Evropy, 1978–1981
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1981), CSc. (1994)
Odborné zameranie (kľúčové slová): materiálna kultúra, osídlenie, sídelné štruktúry, stavebná kultúra, kultúra bývania, kultúrna diverzita Karpát, ochrana kultúrneho dedičstva, modernizácia, transformačné procesy, hodnotové orientácie, nacionalizmus, etnicita, etnický konflikt, kultúrna ekológia, ekologické hnutia, trvalo udržateľný rozvoj, metodológia spoločenských vied
Komunikačné jazyky: český, anglický, ruský, nemecký
Rok nástupu do ústavu: 1981

 

Vedecké projekty

Etnografické aspekty vzťahu človeka a životného prostredia. GAV, 1991 –1993

Ethnic and Sectarian Conflict in the Central Carpathian Region. Global Security Programme, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge, 1994–1995

Procesy adaptácie hodnotových systémov na spoločenské zmeny. VEGA, 1995–1997

Sustainable Development in the Rural Areas of Slovakia. Research Support Scheme, 1997–1998

Czech and Slovak Environmental NGOs, The Open University, 1998–1999

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, UNDP, MŽP SR a REC, 1999–2001

Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie, VEGA 2/7180, 2000–2002

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku, VEGA 2/318123, 2003–2005

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Centrum excelentnosti SAV, 2002 –2006

Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné  procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti, VEGA 2/0106/08, 2008–2010

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, CESIUK, 2009 – 2010

 

Pedagogická činnosť

Výberové prednášky na Katedre etnológie/Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK, od 1991

Prednáška a proseminár „Wandel und Werte im Slowakischen Dorf“, Ethnologisches Seminar Universität Zürich, letný semester 1991/1992

Výberové prednášky, Ethnologisches Seminar, Geographisches Seminar Universität Basel, letný semester 1991/1992

Prednáška a seminár „Etnické procesy“, Katedra etnológie Filozofickej fakulty UK, zimný semester 1995/1996

Výberové prednášky na Katedre dejín architektúry a umenia Fakulty architektúry STU, od 1998

Školiteľ troch interných doktorandov ÚEt SAV, od 1999

Vedúci seminára doktorandov ÚEt SAV, KEKA FF UK, KEE FF UKF, od 2000

Výberové semináre vo Výberovom vzdelávacom spolku, od 2001

Tútor vo Výberovom vzdelávacom spolku, letný semester 2001

Vedúci Seminára doktorandov, 2000-2008 

Externé pedagogické pôsobenie vo Výberovom vzdelávacom spolku, 2001-2005

Školiteľ 4 interných doktorandov ÚEt SAV, od 1999 

Vedúci  Seminára doktorandov ÚEt SAV, 2000 – 2008

Interné pedagogické pôsobenie na Ústave kultúrnych štúdií Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, od 2007

Školiteľ 5 doktorandov Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, od 2007 

Externé pedagogické pôsobenie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, od 2007– 2009

 

Ocenenia

Prémia Literárneho fondu – za štúdiu "Niekoľko poznámok k diskontinuitám vo vývoji slovenského poľnohospodárstva a etnologického myslenia." In: Slovenský národopis, 44, 1996, 2, 212-224, 1997.

Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 v kategórii Vedecko-technický tím roka. Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy“ (člen riešiteľského tímu).

 

Bibiografia

Monografie

PODOBA, Juraj: Vývoj staviteľstva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí. Etnografické aspekty štúdia kontinuitných a diskontinuitných procesov v podmienkach industrializácie krajiny a socialistickej kolektivizácie poľnohospodárstva. Bratislava, Slovenská asociácia sociálnych antropológov, o.z. 2011, ISBN 978-80-970587-2-2, 278 s.

Editorstvo

HUBA, Mikuláš – PODOBA, Juraj (eds.): Bratislava/nahlas po desiatich rokoch. (Bratislava/nahlas After Ten Years). Bratislava, Mestská organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Bratislave a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike 1998.

PINE, Frances – PODOBA, Juraj (eds.): Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from Central and Eastern Europe and Mongolia. Bratislava: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 978-80-88997-37-5.

PODOBA, Juraj (ed.): Identita a konflikt. In: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová (eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Centrum excelentnosti SAV Procesy, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Veda Vydavateľstvo SAV, 2009. ISBN 978-80-224-1025-0, s. 499-588.

Hosťujúci editor: Slovenský národopis, 57, 2009, č.3. ISSN 1335-1303. 423 strán.

Kapitoly v monografiách

PODOBA, Juraj: Aglomerované obce Bratislavy. In: Ján Budaj (ed.): Bratislava/nahlas. Bratislava, SZOPK 1987, 31-32.

HUBA, Mikuláš – PODOBA, Juraj: Historické štruktúry krajiny s prevažne sídelnou (obytnou) funkciou - vidieckeho typu. In: Mikuláš Huba (ed.): Historické štruktúry krajiny. Ochranca prírody (odborná príloha). Bratislava, SZOPK 1988, 8-16.

PODOBA, Juraj: Architektúra a bývanie. In: Ján Podolák (ed.): Rača. Vlastivedná monografia. Bratislava, Obzor 1989, 135-158.

PODOBA, Juraj: Rejecting Green Velvet: Transition, Environment and Nationalism in Slovakia. In: Susan Baker and Petr Jehlička (eds.): Dilemmas of Transition: The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe. Special Issue of Environmental Politics, 7, 1998, 128-144.

PODOBA, Juraj: Rejecting Green Velvet: Transition, Environment and Nationalism in Slovakia. In: Susan Baker and Petr Jehlička (eds.): Dilemmas of Transition. The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe. London – Portland OR, Frank Cass 1998, 129-144.

PODOBA, Juraj: Between Rancour and Cooperation: Ethnic Conflict in Slovakia. In: Tim Allen and John Eade (eds.): Divided Europeans: Understanding Ethnicities in Conflict. The Hague – London – Boston, Kluwer Law International 1999, 77-86.

Peter Mederly – Kamil Vilinovič (eds.): Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.Bratislava, REC 2000, 51 p. Člen autorského tímu.

Peter Mederly – Kamil Vilinovič (eds.): Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky. Príloha. Bratislava, REC 2000. Člen autorského tímu.

PODOBA, Juraj: Ľudské zdroje a rurálny rozvoj. In: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike. II. Podmienky TUR – zdroje. II.a Ľudské zdroje. Bratislava, UNDP a MŽP SR 2000, 186 – 189.

PODOBA, Juraj: Hodnotový systém spoločnosti. In: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike. II. Podmienky TUR – zdroje. II.a Ľudské zdroje. Bratislava, UNDP a MŽP SR 2000, 225-229.

IRA, Vladimír – PODOBA, Juraj: Vzorce výroby a spotreby. In: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike. II. Podmienky TUR – zdroje. II.a Ľudské zdroje. Bratislava, UNDP a MŽP SR 2000, 249-256.

PODOBA, Juraj: Národná identita a kultúra, národné a štátne záujmy. In: Fedor Gál, Grigorij Mesežnikov a Miroslav Kollár (eds.): Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002, 219-230.

PODOBA, Juraj: Národná identita a kultúra, národné a štátne záujmy. In: Fedor Gál, Grigorij Mesežnikov, Miroslav Kollár (eds.): Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2003, 157-164.

PODOBA, Juraj: On the Periphery of a Periphery: Slovak Anthropology behind the Ideological Veil. In: Chris Hann, Mihály Sárkány and Peter  Skalník (eds.): Studying Peoples in the People´s Democracies. Socialist Era Anthropology in East-Central Europe. LIT Verlag, Muenster 2005, 245-271.

PODOBA, Juraj: Kultúrno-historické a socio-kultúrne súvislosti. In: Ján Hanušin – Mikuláš Huba – Vladimír Ira – Marián Minarovič – Juraj Podoba – Peter Podolák – Peter Spišiak: Monografia kultúrno-historickej a spoločenskej topografie mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát. Bratislava, REC 2008, ISBN 978-80-89320-20-8, s. 111-124.

PODOBA, Juraj: Úvod. In: Identita a konflikt. In: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová (eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Centrum excelentnosti SAV Procesy, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Veda Vydavateľstvo SAV, 2009. ISBN 978-80-224-1025-0, s. 499-505.

PODOBA, Juraj: Identita a moc: etnický konflikt v kontextoch transformačných procesov. In: Identita a konflikt. In: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová (eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Centrum excelentnosti SAV Procesy, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Veda Vydavateľstvo SAV, 2009. ISBN 978-80-224-1025-0, s. 554-585.

PODOBA, Juraj: Záver. In: Identita a konflikt. In: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová (eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Centrum excelentnosti SAV Procesy, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Veda Vydavateľstvo SAV, 2009. ISBN 978-80-224-1025-0, s. 586-588.

PODOBA, Juraj: Kontinuita a zmena: architektúra a bývanie na slovenskom vidieku v medzivojnovom období. In: Jaroslava Roguľová a kol., Od osmičky k osmičke. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918–1938. Bratislava: Historický ústav SAV, 2009, ISBN 978-80-970060-4-4, s. 49-58.

Encyklopédie

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava, Veda 1995. Autor 22 hesiel. Spoluautor 1 hesla

Súpis etnografických a regionálnych skupín Slovenska In: Národopisné informácie, 1988, 2, 17-102. Autor 2 hesiel.

Výkladový slovník termínov trvalo udržateľného rozvoja. Bratislava, STUŽ 2000. Člen autorského tímu, autor 147 hesiel.

Bibliografie

Bibliographia Carpatobalcanica I. (Ed. Václav Frolec). Brno, Státní vědecká knihovna 1981.Člen autorského tímu.

LANGER, Jiří – PODOBA, Juraj: Bibliografia hospodárskych, technických a spoločenských stavieb. Carpatobalcanica, XX, 1991, 111 p.

Vedecké štúdie

PODOBA, Juraj: Premeny staviteľstva a bývania na juhomoravskej dedine po roku 1950 (Na príklade obce Kostice). In: Socializace vesnice a proměny lidové kultury II. Uherské Hradiště 1983, 145-154.

PODOBA, Juraj: Premeny hierarchie hodnôt obyvateľov slovenského vidieka v 20. storočí – proces negácie tradičného systému hodnôt zlučiteľných s trvalo udržateľným spôsobom života. In: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Olomouc, STU a PFUP 1993, 69-78.

PODOBA, Juraj: Gemeinsame und unterschiedliche Merkmale der traditionellen Baukultur des Donaugebietes in den Stadtrandsiedlungen von Bratislava. In: Ethnologia Europae Centralis, 3, 1996, 51-61.

PODOBA, Juraj: Menšinové elity a etnický konflikt: dilemy vývoja interetnických vzťahov na Slovensku. In: Slezský sborník, 95, 1997, 111-120.

PODOBA, Juraj: Between Tradition and Modernization: Cultural Stability and Diversity in the Building Culture of Rural Areas. In: Josef Vařeka, Markéta Holubová, Lydia Petráňová (eds.): Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti. European Cultural Area - Unity in Diversity. Sborník z 10. etnokartografického sympozia. Český lid Suplement 84/1997.Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AVČR, International European Ethnocartographic Working Group, 1997, 139-149.

PODOBA, Juraj: Between Rancour and Cooperation: Ethnic Conflict in Slovakia. In: International Journal on Minority and Group Rights. Special Issue on Ethnicity and Conflict in Europe and Beyond, 4, 1996/97, No. 3/4, 279-287. Ed. for the Forum Against Violence by Tim Allen and John Eade.

PODOBA, Juraj: Sociálne a kultúrne vzory ako determinanty spotrebných modelov. In: Pavel Nováček (ed.): Perspektivy trvale udržitelného způsobu života. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1997, 156-163.

PODOBA, Juraj: "...they have always known to knock on the right door..." Continuity, Modernisation and Transformation in one Sub-Tatras Community. In: Geographia Slovenica, 31, 1999, 201-207.

PODOBA, Juraj: Nationalism as a Tool: Creating New Symbols of Ethnic Identity. Waterworks on the Danube. In: Ton Dekker, John Helsloot, Carla Wijers (eds.): Roots and Rituals. The Construction of Ethnic Identities. Amsterdam, Het Spinhuis 2000, 315-327.

JEHLIČKA, Petr – SARRE, Philip – PODOBA, Juraj: Czech Environmental Discourse After a Decade of Western Influence: Transformation Beyond Recognition or Continuity of the pre-1989 Perspectives. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, EUI Working Papers RSC No. 2002/24, European University Institute, Florence 2002, 29 pp.

PODOBA, Juraj: Am Rande der Sozialistischen Großstadt: Reflexionen aus einem Betondschungel. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, LVII/106, 2003, 171-185

PODOBA, Juraj: Na okraji socialistického veľkomesta: reflexie z betónovej džungle. In: Journal of Urban Ethnology, 6, 2003, 63-72.

PODOBA, Juraj: Cultural Lag as a Determinant of Social Conflicts of the Transformation Period. In: Anthropological Journal on European Cultures, 12, 2003, 157-185.

PODOBA, Juraj: Nationale Identität und “Erinnerungspolitik” in der slowakischen Historiographie: kritische Beobachtungen aus der Nachbarschaft. In: Bohemia, 44, 2003, 2, 477-487.

JEHLIČKA, Petr – SARRE, Phil – PODOBA, Juraj: The Czech Envinromental Movement´s Knowledge Interests in the 1990s: Compatibility of Western Influences with pre-1989 Perspectives. In: Environmental Politics, 14, 2005, No 1, s. 64-82. 

PODOBA, Juraj: Vplyv dedičskoprávnych noriem na ľudové obydlie moravsko-slovenského pomedzia. In: Slovenský národopis, 30, 1982, 309-326.

PODOBA, Juraj: Tradičné staviteľstvo v obciach Kostice a Borský Peter na moravsko-slovenskom pomedzí. In: Zborník Slovenského národného múzea, 77, 1983, Etnografia 24, 233 – 257.

PODOBA, Juraj: Miesto letných kuchýň v tradičnom a súčasnom spôsobe bývania. In: Národopisné informácie, 1984, 2, 65-69.

PODOBA, Juraj: Pretrvávanie tradičných prvkov v súčasnom spôsobe bývania v obci Veľké Zalužice. In: Slovenský národopis, 33, 1985, 365-385.

PODOBA, Juraj: Modifikácia modelu tradičného obydlia slovenskej dediny v 20. storočí. In: Slovenský národopis, 35, 1987, 72-90.

MAČALA, Pavol – PODOBA, Juraj: Vykurovacie zariadenia v dedinskom prostredí na Slovensku v 6. až 20. storočí. In: Historica Carpatica, 19, 1988, 143-160.

PODOBA, Juraj: Zástavba a funkčné využitie priestorov farbiarskej usadlosti v Hranovnici. In: Výrobné a technické objekty v ľudovom staviteľstve. Bratislava 1988, 101-106.

PODOBA, Juraj: Riešenie rezidenčných problémov mladých manželov v tradičnom dedinskom prostredí. In: Slovenský národopis, 37, 1989, 89-98.

PODOBA, Juraj: Odraz sociálnej štruktúry na vývoji stavebnej kultúry a bývania na slovenskom vidieku. In: Slovenský národopis, 38, 1990, 160-166.

PODOBA, Juraj: Ochrana a využitie historických urbanisticko - architektonických štruktúr prímestských sídiel. In: Pamiatky-Súčasnosť, I(XXI), 1990, 4-5.

PODOBA, Juraj: Vplyv sociálnej štruktúry na osídlenie, tradičné staviteľstvo a bývanie v Bratislave - Rači. In: Slovenský národopis, 39, 1991, 157-176.

PODOBA, Juraj: Zmeny estetických noriem pri využití výtvarného umenia v súčasnom interiéri. (Na príklade obce Dúbravka). In: Národopisné informácie, 1991, 1, 111-120.

PODOBA, Juraj: Diskusia o našej vede. In: Národopisné informácie, 1991, 2, 12-129.

PODOBA, Juraj: Problematika vývoja a premien staviteľstva a bývania v dedinskom prostredí po druhej svetovej vojne v českej a slovenskej odbornej etnografickej literatúre. In: Národopisné informácie, 1992, 1, 31-48.

PODOBA, Juraj: Etnografický pohľad na problematiku vzťahu človeka a životného prostredia: etnoekológia, kultúrna ekológia alebo environmentálna etnológia? In: Slovenský národopis, 40, 1992, 252-266.

PODOBA, Juraj: Stavebná kultúra slovenského vidieka ako odraz konfliktných procesov kultúrnej a hodnotovej kontinuity a diskontinuity. In: Dušan Ratica (ed.): Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. Bratislava, N SAV 1992, 47-57.

PODOBA, Juraj: Der Modernisierungsprozess des 20. Jahrhunderts als Konflikt des Zivilisationswachtums und kulturellen Verfalls. In: Ethnocultural Processes in Central Europe in 20th Century - Ethnokulturelle Prozesse in Mitteleuropa in 20. Jahrhundert. Bratislava, Comenius University 1994, 221-234.

PODOBA, Juraj: Premeny hierarchie hodnôt obyvateľov slovenského vidieka v 20. storočí - proces negácie tradičného systému hodnôt zlučiteľných s trvale udržateľným spôsobom života. In: Ponovembrové Slovensko III, Bratislava, STU 1995, 75-78.

PODOBA, Juraj: Dva modely výučby vedy o vývoji kultúry a spoločnosti. In: Etnologické rozpravy, 1994, 2, 79-86.

PODOBA, Juraj: Etnický konflikt v globálnych súvislostiach. In: Etnologické rozpravy, 1995, 1, 110-118.

PODOBA, Juraj: Perspektíva spolupráce alebo etnický konflikt: Karpatský Euroregión medzi dvoma alternatívami. In: Tibor Ičo, Pavol Mačala (eds.): Historické a etnlogické štúdie Karpatského regiónu. Košice, Slovo 1995, 33-34.

PODOBA, Juraj: Ponovembrové médiá verzus environmentálny aktivizmus. In: Miluláš Huba (ed.): Ponovembrové Slovensko IV. Bratislava, STU 1996, 96-97.

PODOBA, Juraj: Zápas medzi modernou a tradíciou. In: Mikuláš Huba (ed.): Ponovembrové Slovensko IV. Bratislava , STU 1996, 100- 106.

PODOBA, Juraj: Niekoľko poznámok k diskontinuitám vo vývoji slovenského poľnohospodárstva a etnologického myslenia. In: Slovenský národopis, 44, 1996, 212-224.

PODOBA, Juraj: Z dediny do chotára (Premeny chotárnych sídiel v Muránskej Zdychave). In: Životné prostredie, 31, 1997, 90-93.

PODOBA, Juraj: Medzi tradíciou a nivelizáciou: zánik regionálneho domového typu. In: Etnologické rozpravy, 1997, 1-2, 41-55.

PODOBA, Juraj: Etnická identita, menšinové elity a etnický konflikt: súvislosti a determinanty. In: Gabriela Kiliánová (ed.): Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Bratislava, Ústav etnológie SAV 1998, 83- 92.

PODOBA, Juraj: Ľudová architektúra v systéme hodnôt obyvateľov slovenského vidieka. In: Pamiatky a múzeá, 1998, 3, 9-13.

PODOBA, Juraj: Das Ringen zwischen Moderne und Tradition: Soziale Prozesse in der Slowakei nach 1989. In: Slovenský národopis, 46, 1998, 3, 286-301.

PODOBA, Juraj: Etnicita v materiálnej kultúre: realita alebo ideologický koncept? In: Eduard Krekovič (ed.): Etnos a materiálna kultúra. Bratislava, STIMUL 2000, 20-39.

PODOBA, Juraj: Ethnic Identity and Minority Elites: Linkages and Determinants of Ethnic Conflict. In: Gabriela Kiliánová, Eva Riečanská (eds.): Identity of Ethnic Groups and Communities. Bratislava, Institute of Ethnology of SAS 2000, 79-103.

PODOBA, Juraj: Medzi technickou a kultúrnou modernizáciou: architektúra na slovenskom vidieku v 20. storočí. In: Architektúra a urbanizmus, XXXIV, 2000, 3-4, 103-109.

PODOBA, Juraj: Between Technical and Cultural Modernisation: Rural Architecture in the Country in Slovakia in the 20 th Century. In: Matúš Dulla (ed.): Architecture and the Ending Century: Proceedings of the International Conference Held in May 31. and June 1. 2000 in Bratislava. Bratislava, FA STU, USTARCH, SAS 2000, 35-44.

PODOBA, Juraj: Modernizácia na prelome storočí: Kultúrna zmena ako faktor rozvoja a súčasne zániku tradičnej rurálnej architektúry. In: Slovenský národopis, 49, 2001, 1, 65-75.

PODOBA, Juraj: The Differences in Similarity: Two Models of Ethnic Conflict in Post-Communist Europe. In: Slovak Foreign Policy Affairs, III, 2002, No. II, 49-64.

PODOBA, Juraj: Obnova vidieka ako návrat k podstate architektonickej tvorby. In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II. Sekcia Architektonické aspekty obnovy vidieka. Bratislava, KA SvF STU 2002, 7-9.

PODOBA, Juraj: Osobnosť americkej antropológie ako indikátor: medzi folkloristikou, esejistikou a sociálnou vedou. In: Kritika & Kontext, 2/2003, 76-80.

PODOBA, Juraj: Kultúrne zaostávanie ako determinant sociálnych konfliktov transformačného obdobia. In: Slovenský národopis, 51, 2003, 4, 447-468.

PODOBA, Juraj: Národná identita a “Erinnerungspolitik” v slovenskej historiografii: niekoľko kritických postrehov od “susedov”. In: Historický časopis, 52, 2004, 2, 261-268.

PODOBA, Juraj: Perspektívou Norberta Eliasa: stabilita a zmena hodnotových systémov v období neskorého socializmu. In: Slovenský národopis, 53, 2005, 4, s. 398-411.

PODOBA, Juraj: Z drevenice do štokovca. In: Anthropos, 2, 2005, 3,  29-34.

PODOBA, Juraj: Aus der Perspektive Norbert Elias´: Stabilität und Veränderungen  der Wertsysteme in der Epoche des späten Sozialismus. Adam Pranda und das Studium der Werte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Band LX/109, Wien 2006, 121-143.

PODOBA, Juraj: Dve tváre etnického konfliktu v postkomunistickej Európe.  In: Slovenský národopis, 54, 2006, 4, 419-442.

PODOBA, Juraj: Menší brat strážcom tradície: „úděl bílého muže“, českí intelektuáli a slovenský národopis v 20. storočí. In: Jana Pospíšilová – Jana Nosková (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let etnologického ústavu Akademie věd. Brno: Etnologický ústav AVČR 2006, 152-164.

PODOBA, Juraj: Premeny bývania na slovenskom vidieku: z drevenice do štokovca.  In: Arch, 12, 2007, 1, 42-45.

PODOBA, Juraj: Sociálna antropológia v stredovýchodnej Európe: intelektuálna výzva alebo anachronizmus? In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2007, Vol. 43, No. 1, s. 175-182.

PODOBA, Juraj: Social Anthropology in East-Central Europe: Intellectual Challenge or Anachronism? In: Anthropology´s Multiple Temporalities and its Future in Central and Eastern Europe. A Debate. Ed. Ch. Hann et al. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers. Working Paper No. 90, 2007. ISSN 1615-4568, s. 28-33.

PODOBA, Juraj: Antropologizácia etnológie, tj. post-národopisu v stredovýchodnej Európe: medzi orientáciou na zmenu, rezistenciou a rezignáciou. In: Antropologické sympozium V. Ed. I.T. Budil a T. Zíková. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta Filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2007. ISBN 978-80-87025-10-9, s.128-137.

PODOBA, Juraj: Social Change and Values: Adaptive Processes in the Late Socialism Slovak Countryside. In: Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from Central and Eastern Europe and Mongolia.. Eds. F. Pine and J. Podoba. Bratislava: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 978-80-88997-37-5, s. 183-199.

PODOBA, Juraj: Polozabudnutá legenda: Bratislava/nahlas s dvadsaťročným odstupom. In: Mikuláš Huba, Vladimír Ira, Pavel Šuška (eds.): Bratislava/nahlas – ako výzva. Bratislava : Geografický ústav SAV, STUŽ/SR 2008, ISBN: 978-80-970076-0-7, s. 14-21.

PODOBA, Juraj: Červení a modrí: sociokultúrna zmena cez perspektívu dvojpólového zápasu „dobyvateľov“ a „obľahnutých“.  In: Slovenský národopis, 57, 2009, 3, s. 289-299.

PODOBA, Juraj: V oku hurikánu? Sociokultúrna zmena a inovácie v kontexte nedovŕšenej modernizácie. (In the Eye of the Hurrican? Sociocultural Change and Innovations in the Context of Uncompleted Modernisation). In: OS. Občianska spoločnosť, 14, 2010, 2, ISSN 1335-2296, s. 11 – 28.