Juraj Zajonc, PhDr., CSc.

textilná kultúra, tradičný výtvarný prejav, kultúrne dedičstvo, informačno-dokumentačná činnosť v etnológii

ORCID ID: 0000-0001-8583-0158
e-mail: juraj.zajonc@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110

VŠ vzdelanie : odbor národopis, Katedra etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1983-1987)
Tituly a vedecké hodnosti : PhDr. (1989), CSc. (1997)
Komunikačné jazyky: ruština, nemčina
Rok nástupu do ústavu: 1988

 

Vedecké projekty

Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí; Projekt VEGA č. 2/0155/17; 2017– 2020; vedúci projektu;

Sviatky a rituály – ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie); Projekt VEGA č. 2/0062/17; 2017– 2020; spoluriešiteľ;

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; Projekt VEGA č. 2/0088/14; 2014– 2016; spoluriešiteľ projektu;
 
Reštaurovanie a výskum súboru sakrálnych textílií 18. a 19. storočia zo zbierkového fondu SNM - Historického múzea v Bratislave; Projekt KEGA č. 001VŠVU-4/2014; 2014–2016; spoluriešiteľ projektu;

Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti; Projekt VEGA č. 2/0096/14; 2014–2016; vedúci projektu;
 
Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo; Projekt VEGA č. 2/0126/14; 2014–2016; spoluriešiteľ projektu;
 
Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; Projekt VEGA č. 2/0069/11; 2011–2013; spoluriešiteľ;
 
Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní; Projekt VEGA č. 2/0086/11; 2011–2013; spoluriešiteľ;
 
Budovanie Elektronického katalógu Wollmanovského archívu; Projekt koordinovaný ÚEt SAV č. 24/2010; 2009–2013; vedúci projektu;
 
Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom : elektronická encyklopédia; projekt koordinovaný Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru – SĽUK; 2009–2011; spoluriešiteľ;
 
Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia; Projekt VEGA č. 2/0041/08; 2008–2010; spoluriešiteľ;
 
Urbánne prostredie ako priestor diverzity; Projekt VEGA č. 2/0122/08; 2008–2010; spoluriešiteľ;
 
Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy;  Projekt APVV-0530-06; 2007–2010; spoluriešiteľ;
 
Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia; Projekt koordinovaný ÚEt SAV č. 18/2007 ; 2007–2009; vedúci projektu;
 
Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie; Projekt VEGA č. 2/5104/25; 2005–2007; zástupca vedúcej projektu;
 
Etnologické elektronické databázy Ústavu etnológie SAV; Projekt koordinovaný ÚEt SAV č. 10/2004; 2004–2006; vedúci projektu;
 
Tradičná textilná kultúra Slovenska – súvislosti a paralely; Projekt VEGA č. 2/2076/22; 2002–2004; vedúci projektu;
 
Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie; Projekt VEGA č. 2/7180/20; 2000–2002; spoluriešiteľ;
 
Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (na príklade Nitry v období 1918–1948); Projekt VEGA č. 2/5074/98; 1999–2001; spoluriešiteľ;
 
Folklór – jeho slovakistické a europeistické kontexty (k žánrovým a tematickým aspektom štúdia slovenského folklóru); Projekt VEGA č. 2/5074/98; 1998–2000; spoluriešiteľ;
 
Ľudový dekoratívny prejav na Slovensku. Kultúrno-historické retrospektívy. Stredoeurópske súvislosti; Projekt VEGA č. 95/5305/675; 1995–1998; zástupca vedúcej projektu;
 
Kultúrne tradície ako súčasť kolektívnej pamäte spoločenstva. Etnické, sociálne a konfesionálne aspekty identifikácie; Projekt GAV/VEGA č. 2/1032/94; 1994–1998; spoluriešiteľ;
 
Interakcia človeka a prírodného prostredia z etnografického aspektu; Projekt GAV č. 2/999193/93; 1991–1993; spoluriešiteľ;

 

Pedagogická činnosť 

Prednáška: Dejiny textilu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (2008–2015)

Prednáška: Dejiny textilných techník, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1995–2015)

Cvičenie: Ručné textilné techniky, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1995–2015)

Cvičenie: Historické textilné techniky, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1995–2015)

 

Ocenenia

2014 : Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v kategórii Publikácia za roky 2011 – 2013 za publikáciu Premeny vlákna. Trnava : Edition Ryba, 2012.

2013 : Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spoločenských vied za dielo Premeny vlákna. Trnava: Edition Ryba, 2012.

2013 : Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012; člen redakčného tímu. Encyklopédia je dotupná online tu.

2001: Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2000 za publikáciu Stoličná, R. et al.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava : Veda, 2000; redaktor obrazovej časti.

2001 : Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-výskumnú činnosť za rok 2000 za publikáciu Stoličná, R. et al.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava : Veda, 2000; redaktor obrazovej časti.

1999 : Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v kategórii najlepšie dielo za rok 1997 za publikáciu Stoličná, R. et al.: Slovakia. European Context of Folk Culture. Bratislava : Veda, 1997; redaktor obrazovej časti.

1999 : Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v kategórii najlepšie dielo roka 1996 za vedecko-organizačnú činnosť pri príprave seminára a zborníka príspevkov Danglová, Oľga – Zajonc, Juraj (editori): Dekoratívny prejav – tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Bratislava : Veda, 1998; spolu s O. Danglovou.

1997 : Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií Guiseppe Pitré – Salvatore Salomone Marino za rok 1996 za dielo Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska 1, 2. Bratislava : Veda, 1995; spoluautor, člen redakčného tímu.

1996 : Prémia Literárneho fondu z dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2. Bratislava : Veda, 1995; spoluautor, člen redakčného tímu.

1995 : Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť za rok 1995 za dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2. Bratislava : Veda, 1995; spoluautor, člen redakčného tímu.

1986 : 3. cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť za terény výskum témy Ľudové liečenie v obciach Gočovo a Gemerská Poloma.

1984 : zlúčená 2. a 3. cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v kategórii vedecko-výskumná činnosť za terénny výskum témy Tradičná a súčasná výroba, spracovanie a využitie textilu v obciach Gočovo a Rejdová.

 

Bibliografia

Monografie

KILIÁNOVÁ, Gabriela – ZAJONC, Juraj: 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. Bratislava : VEDA, 2016. 288 s.

ZAJONC, Juraj:. Je Halloween na Slovensku cudzincom? In: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014, s. 164 - 247.

ZAJONC, Juraj: Premeny vlákna. Trnava : Edition Ryba, 2012. 235 s.

Kapitoly v monografiách

ZAJONC, Juraj: Spoločenský život mesta Nitra po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie (1918–1945) a jeho obraz v pamäti mesta. In: Ferencová, Michaela –Nosková, Jana (ed.). Pameť města. Obraz města, veřejené komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století. Brno – Bratislava : Etnologický ústav AVČR, v.v.i. pracoviště Brno – Statutární město Brno, Archiv města Brna – Ústav etnológie SAV, 2009, s. 273–310.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína – VRZGULOVÁ, Monika – ZAJONC, Juraj:  Slowakei und Slowaken in der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Eine (volkskundliche) Produktions- und Rezeptionsgeschichte. In: Fikfak, Jurij – Johler, Reinhard (ed.). Zu Produktion und Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Wien : Institut für Europäische Ethnologie, 2008, s. 172–191.
 
ZAJONC, Juraj: K dejinám košikárstva. In: Juriga, Peter et al. Košikárstvo – premeny vŕbového prútia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako spoločné vydanie s Grafickým štúdiom Ing. Petra Jurigu, 2007, s. 12–29.

ZAJONC, Juraj: Miestna kultúra a spoločenský život obcí pod Malými Karpatmi v postsocialistickej transformácii. In: Danglová, Oľga – Zajonc, Juraj (ed.). Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2007, s. 181–218.

ZAJONC, Juraj: Návrhy paličkovaných čipiek Vojtecha Angyala. In: Blümlová, Dagmar – Tolarová, Zuzana et al. Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. Ediční řada  Historia culturae XIII, Studia 8. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007, s. 118–154.

ZAJONC, Juraj: Prečo je Nitra staroslávne mesto. In: Krekovič, Eduard –Mannová, Elena –Krekovičová, Eva (ed.). Mýty naše slovenské. Bratislava : Academic Elektronic Press, 2005, s. 134–149.

Editorstvo

Slovenský národopis 1953 - 2002 : Bibliografia. Juraj Zajonc, Marianna Mészárosová, Ingrid Kostovská (zost.). Bratislava : ZingPrint, 2013. 400 s.

Danglová, Oľga – Zajonc, Juraj (ed.): Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Bratislava :  Ústav etnológie SAV, 2007. 232 s.

Danglová, Oľga – Zajonc, Juraj (ed.): Dekoratívny prejav – tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Bratislava : Veda, 1998. 181 s.

Vedecké štúdie

ZAJONC, Juraj: Návod na pestovanie morušovníka a chov hodvábnika z roku 1823. In: Ethnologia Europae Centralis, 13, 2016, s. 37-78.

ZAJONC, Juraj: Návod na pestovanie bavlníka a spracovanie bavlny z roku 1810. In: Ethnologia Europae Centralis, 12, 2015, s. 63–95.

ŠTOLCOVÁ, Tereza – ZAJONC, Juraj: Interdisciplinary reconstruction of weaving on the warp-weight loom in the Hallstatt Period. In: Grömer, Karina – Pritchard, Frances (Eds.). Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era. NESAT XII. The North European Symposium for Archaeological Textiles, 21st – 24th May 2014 in Hallstatt, Austria. Archaeolingua Main Series 33. Budapest, 2015, s. 295–307.

ŠTOLCOVÁ, Tereza –  ZAJONC, Juraj: Rekonštrukcia tkania v dobe halštatskej na základe nálezu tkáčskej dielne z Dunajskej Lužnej. In: Zborník Slovenského národného múzea, 108, 2014, Archeológia 24, s. 59–82.
 
ZAJONC, Juraj: Vplyv valašskej kolonizácie na tradičnú textilnú kultúru Slovenska / Influenţa colonizării valahe asupra culturii de producere a textilelor tradiţionale din Slovacia. In: Mârza, Eva – Syrný, Marek (Eds.). Valašská kolonizácia na Slovensku a slovenská kolonizácia v Rumunsku. Zborník príspevkov z 10. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska (Banská Bystrica, 25. – 27. september 2012) / Colonizarea valahǎ în Slovacia şi colonizarea Slovacă în România. Lucrările celei de la X-A Reuniuni A Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Banská Bystrica, 25. – 27. septembrie 2012).. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 66–78 / s. 69–82.

ZAJONC, Juraj: Návod na pestovanie ľanu a konopy z roku 1789. In: Ethnologia Europea Centralis, 11, 2013, s. 19–30.
 
POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Súčasné sviatky v baníckom meste: symbolické aktivity v etnologickej perspektíve. In: Denková, Zuzana – Kamenický, Miroslav (eds.). Vivat akadémia Banská Štiavnica. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Blok IV. Banícke symboly – História a ikonografia. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013, s. 53–65.

ZAJONC, Juraj: Vplyv modernizačných snáh Jozefa II. na domácku výrobu plátna. In: Ethnologia Europea Centralis, 10, 2011, s. 17–28.

ZAJONC, Juraj: Tradičná textilná kultúra vo výučbe textilných výtvarníkov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine. Etnografia 52. Gazdíková, Alžbeta (ed.). 105, 2011, s. 176–191.

ZAJONC, Juraj: Dve čínske textílie z pozostalosti Milana Rastislava Štefánika zo zbierky Slovenského národného múzea - Historického múzea v Bratislave. In: Zborník Slovenského národného múzea, História 47, 101, 2010, s. 5–26.

ZAJONC, Juraj: Výskum v okrese Modrý Kameň v roku 1950 ako príklad prenikania marxizmu do slovenského národopisu. In: Slovenský národopis, 58, 2010, č. 4, Errata, s. 425–442i.

ZAJONC, Juraj: Varinsts of the Woman’s Cap in Slovak Ethnic Dress. In: Bartlett, Djurdja (ed.). Berg Encylopedia of World Dress an Fashion. Volume 9. East Europe, Russia, and Causasus. Oxford : Berg Publishers, 2010, s. 245–246.

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Po prvej tisícke... Skúsenosti z tvorby Elektronického katalógu obrazových dokumentov Ústavu etnológie SAV. In: Slovenský národopis, 56, 2008, s. 445–466.

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Elektronický katalóg Wollmanovského archívu: aktuálny stav spracovania. In: Národopisná revue, 17 (1), 2007, s. 39–49.

ZAJONC, Juraj: O pletení nielen z prútia (Techniky pletenia v hmotnej kultúre). In: Prírodné pletivá v tradičnej a súčasnej slovenskej kultúre. Zborník zo sympózia remeselníkov. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2006, s. 23–39.

ZAJONC, Juraj: Čipkárske stretnutie v Bratislave (k vzniku a významu jednej formy prezentácie paličkovanej čipky na Slovensku). In: Petrović-Leš, Tihana (ed.). Festivali čipke i kulturni turizam. Lace Festivals and Cultural Tourism. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepogalve – Grad Lepoglava, 2006, s. 137–151.

ZAJONC, Juraj: Pri stole pracujúcich alebo tekvica ako ananás. In: Etnologické rozpravy, 13 (2), 2006, s. 188–205.

ZAJONC, Juraj: Budovanie elektronických dokumentačných a bibliografických databáz v Ústave etnológie SAV. In: Etnologické rozpravy, 13 (1), 2006, s. 30–47.

BELANOVÁ, Tereza – HARMADYOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Devín: experimentálna rekonštrukcia snovadla a krosien v doby laténskej.  In: Kotorová-Jenčová, Mária (ed.). Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi. Zborník referátov z konferencie. Hanušovce nad Topľou: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, 2005, s. 105–122.

BELANOVÁ, Tereza – BIRKUŠOVÁ, Sylvia – ZAJONC, Juraj: Dva príklady rekonštrukcie na základe archeologického nálezu: výšivka a paličkovaná čipka. In: Kotorová-Jenčová, Mária (ed.). Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi. Zborník referátov z konferencie. Hanušovce nad Topľou: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, 2005, s. 123–148.

ZAJONC, Juraj: Význam Anny Drobovej v slovenskom čipkárstve 20. storočia (súčasné poznatky). In: Petrović-Leš, Tihana (ed.). Učiteljice, dizajnerice, čipkarice; Teachers, Designers, Lacemakers. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepoglave – Grad Lepoglava, 2005, s. 53–66.

ZAJONC, Juraj: Town and socio-historical processes: initial points of analysis. Some examples from the town of Nitra. In: Uherek, Zdeněk – Grill, Jan (ed.). Fieldwork and Communities. Prague Occasional Papers in Ethnology No. 7. Praha: Institute of Ethnology Academy of Science of the Czech Republic, 2005, s. 110–125.

ZAJONC, Juraj: Tradičná kultúra v internetovej prezentácii obcí malokarpatského regiónu. In: Etnologické rozpravy, 12 (2), 2005, s. 166–182.

ZAJONC, Juraj: Slovenský ornament v tlačených vzorníkoch. (K vzniku a významu zbierok vzorov od konca 19. do polovice 20. storočia). In: Národopisná revue, 15 (1), 2005, s. 3–14.

ZAJONC, Juraj: Tradičné predstavy a názory spojené s nástrojmi na pradenie. In: Krekovič, Eduard (ed.) – Podolinská, Tatiana (co-ed.). Kult a mágia v materiálnej kultúre. Zborník z etno-archeologického seminára. Bratislava: Ústav etnológie SAV – Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2004, s. 83–93.

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Multiaspektová analýza ikonografických  prameňov. In: Zborník  XX. strážnické sympozium Fotografie jako ikonografický pramen. Sborník příspěvků 20. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.-16. září 2004. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2004, s. 16–24.

ZAJONC, Juraj: Tradičné predstavy a názory spojené s pradením a tkaním. In: Slovenský národopis, 52, 2004, s. 349–403.

ZAJONC, Juraj: Textilná kultúra Slovenska: od národopisu k etnografii a etnológii materiálnej kultúry. In: Etnologické rozpravy, 11 (2), 2004, s. 25–39.

ZAJONC, Juraj: Slovenská čipka – ku genéze konštruktu kultúrneho prvku. In: Petrović, Tihana (ed.). Narodne i/ili nacionalne čipke. Folk and/or national Laces. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepogalve – Grad Lepoglava, 2004, s. 99–131.

UHLÍKOVÁ, Lucie – ZAJONC, Juraj: Univerzálna karta – dvě podoby jedné databáze. In: Neničte archivy! Současné metody dokumentace lidové kultury a digitalizace získaného materiálu či údajů o něm. Sborník příspěvků. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, s. 39–50.

ZAJONC, Juraj: Čipka na čepci (technologické a slohové paralely). In: Petrović-Leš, Tihana (ed.). Čipka u kulturi tekstila i odijevanja. Lace in the Culture of Textile and Clothing. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepogalve – Grad Lepoglava, 2003, s. 75–108.

ZAJONC, Juraj: Mesto a spoločensko-historické procesy: východiská analýzy. Niekoľko príkladov z mesta Nitra. In: Slovenský národopis, 51, 2003, s. 178–192.

ZAJONC, Juraj: Nové podnety vo vývoji paličkovanej čipky na území Slovenska na prelome 19. a 20. storočia. In: Petrović, Tihana (ed.). Središnji čipkarski tečaj u Beču: povijest, djelovanje i recepcija u zemljama Austro-Ugarske Monarhije; Zentralspitzenkurs in Wien: History, Work and Reception in the Countries of the Austro-hungarian Monarchy. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepogalve – Grad Lepoglava, 2002, s. 61–89.

ZAJONC, Juraj: Tradičné spôsoby prípravy osnovy na Slovensku. In: Šestan, Ivan (ed). Etnološka istraživanja. Ethnological Researches. Volume 8. Zagreb: Etnografski muzej, 2002, s. 11–57.

ZAJONC, Juraj: Paličkovaná čipka na sakrálnych textíliách troch rímskokatolíckych kostolov v Bratislave (Úvodné výsledky výskumu). In: Petrović, Tihana (ed.). Čipka na oltaru. U čast jubileja 2000. Zbornik radova za znanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepogalve – Grad Lepoglava, 2001, s. 33–50.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína – VRZGULOVÁ, Monika – ZAJONC, Juraj: Slovensko a Slováci v diele Rakúsko-uhorská monarchia slovom a obrazom (K formálnej a obsahovej analýze textov a vyobrazení z pohľadu slovenskej etnológie na konci 20. storočia; percepcia diela súdobou slovenskou spoločnosťou a národopisom). In: Slovenský národopis, 49, 2001, s. 5–31.

ZAJONC, Juraj: Häusliche Gewebeproduktion in der Slowakei. In: Vila, Gyula (ed.). Szőttes textíliák mindennapi élet ünkben. Heves : PR-editor Nyomda, 2000, s. 67–71.

ZAJONC, Juraj: Bemerkungen zur heutigen Spitzenklöpplelei in der Gemeinde Chorvátsky Grob. In: Petrović, Tihana (Ed.). Hrvatske čipke u Europi. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepoglave, 2000, s. 23–30.

ZAJONC, Juraj: Strigy, bosorky, bohyne a iné ženy, ktoré „vedia“. In: Hlôšková, Hana – Leščák, Milan (ed.). Žena z pohľadu etnológie. Bratislava: Prebudená pieseň – Katedra etnológie Filozofickej fakulty UK, 1998, s. 37–47.

ZAJONC, Juraj: Pomenovanie ako východisko skúmania ornamentálnych motívov (na príklade výšiviek a paličkovaných čipiek). In: Varia VII. Zborník z VII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998, s. 268–279.

ZAJONC, Juraj: Kruh, rozeta a svastika na ľudovom nábytku a ich interpretácia. In: Danglová, Oľga – Zajonc, Juraj (ed.). Dekoratívny prejav – tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Bratislava : Veda, 1998, s. 134–149.

ZAJONC, Juraj: Niektoré paralely roľníckych čipiek v Honte. (Príspevok ku kultúrnohistorickému obrazu). In: Slovenský národopis, 45, 1997, s. 359–381.

ZAJONC, Juraj: Činovať – k vývoju obsahu a pôvodu pojmu. In: Varia VI. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1997, s. 186–197.

ZAJONC, Juraj: Ornament v tradičnej kultúre - pokus o komplexné vymedzenie. In: Krekovič, Eduard (ed.). Ornament a štýl. Zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV – Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 1996, s. 13–26.

ZAJONC, Juraj: Niektoré európske paralely súčasného čipkárstva na Slovensku. In: Slovenský národopis, 43, 1995, s. 461–470.

ZAJONC, Juraj: Od konkrétneho autora k "anonymnému ľudu", od lokálnych odlišností k teritoriálnej podobnosti (k vývoju preberaných tkanín na Slovensku v 20. storočí). In: Feglová, Viera (ed.). Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Nitra : Katedra regionalistiky FHV VšPg – VŠP, 1995, s. 67–75.

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2. Bratislava: Veda, 1995. 484+448 s. [autor 114 hesiel]

ZAJONC, Juraj: Niekoľko poznámok k fungovaniu tkanín v procese identifikácie slovenského obyvateľstva juhozápadného Zemplína. (Pokus o analýzu). In: Kaľavský, Michal (ed.). Južný Zemplín. Štúdie o etnokultúrnom vývoji národnostne zmiešanej oblasti. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1994, s. 166–123.

ZAJONC, Juraj: Domácka výroba tkanín na juhozápadnom Zemplíne (1900-1990). In: Slovenský národopis, 41, 1993, s. 397–422.

Abstrakty

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Kvalitatívny výskum sviatkov: Banskoštiavnicke Salamandrové dni.  In: XV. konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku „Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu“. Zborník abstraktov. R. Masaryk, B. Lášticová (ed.). Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015, s. 29-30, 66.
 
ZAJONC, J.: “We Don´t Have to Do Anything, Just to Die and Attend the 1st May Parade”: the Aspects of the Acceptation of Holidays Today. In: Ethnologyin the 3rd Millenium: Topics, Methods, Challenges. International Conference, October 19-21, 2016, Smolenice Castle, Slovak Republic. Z. Panczová, K. Popelková (Eds.). Bratislava : Ústav etnlógie SAV, 2016, s. 11.