K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr

VEGA projekt - On the history and dynamics of development of traditional spiritual culture in Slovakia in the context of the contemporary postmodern European cultures

Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc. 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2003 – 31.12. 2005 

Evidenčné číslo projektu: 2/3030/24 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: