Katarína Popelková, PhDr., CSc.

urbánne štúdium v etnológii, sociálna komunikácia, sociálna identita, stereotypy, transformačný proces po roku 1989, vinohradnícke mesto, súčasné sviatky

ORCID ID: 0000-0002-8163-4800 e-mail: katarina.popelkova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110

VŠ vzdelanie: odbor národopis, Katedra etnografie a folkloristiky, Filozofická fakulta UK Bratislava; Mgr. (1987)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1987); CSc. (1997)
Komunikačné jazyky: nemecký, ruský
Rok nástupu do ústavu: 1987

 

Vedecké projekty

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí; projekt VEGA 2/0064/21; vedúca projektu K. Popelková; 2021–2024

Sviatky a rituály – ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie); projekt
VEGA 2/0062/17; vedúca projektu K. Popelková; 2017-2020

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; vedúca projektu K. Popelková; 2014-2016

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; projekt VEGA 2/0069/11; vedúca projektu K. Popelková; 2011–2013

Urbánne prostredie ako priestor diverzity; projekt VEGA 2/0122/08; vedúci projektu D. Luther; 2008–2010

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia; projektVEGA 2/0041/08; vedúca projektu G. Kiliánová; 2008–2010

Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy;  projekt APVV-0530-06; vedúci projektu D. Luther; 2007–2010

Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia; vedecký projekt koordinovaný v ústave etnológie SAV; vedúci projektu J. Zajonc; 2007–2009

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie; vedúca projektu O. Danglová; projekt VEGA 2/5104/25; 2005–2007

Etnologické elektronické informačné databázy Ústavu etnológie SAV; vedecký projekt koordinovaný v Ústave etnológie SAV; vedúci projektu J. Zajonc; 2004–2006

Dopad globálnych procesov na každodennú kultúru a spôsob života na Slovensku. Etnologický pohľad; vedúci projektu D. Luther; projekt VEGA 2/3181/23; 2003–2005

Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v kontexte integračných dosahov ; štátny program SR, koordinačné pracovisko Sociologický ústav SAV; 2003–2005

Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie; vedúca projektu G. Kiliánová; projekt VEGA 2/7180/20; 2000–2002

Historische Stereotypenforschung; Carl von Ossietzky Institut, Universität Oldenburg, SRN; zodp. riešiteľ prof. H. H. Hahn; 2000–2001

Sommerakademie Volkskultur 2000 (SAK2000); II: Exkursion: “Orte der Erinnerung/Lieux de mémoire)”; vzdelávací projekt Rakúskej republiky; máj 2000

Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948); vedúca projektu M. Vrzgulová; projekt VEGA 2/6048/99; 1999–2001

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva. Na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí; vedúci projektu P. Salner; projekt VEGA 2/2028/97; 1997–2000

 

Pedagogická činnosť

Slovenská etnológia; Katedra středoevropských studií - slovakistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika; letný semester šk. roka 2021–2022

Cyklus výberových prednášok – Pamäť mesta a vinohradnícke tradície: k možnostiam aplikácie prvkov sociálnovednej teórie pamäti pri analýze etnologického materiálu; História Ústavu etnológie SAV v Bratislave; Vedecko-výskumná činnosť a aplikované projekty Ústavu etnológie SAV, Kabinet slovakistiky, Ústav slavisitických a východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Praha, Česká republika; zimný semester šk. roka 2007–2008

Slovenská etnológia, Kabinet slovakistiky, Ústav slavistických a východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Praha, Česká republika; letný semester šk. roka 2002–2003

Vybrané problémy slovenskej etnológie, Ústav slavistických a východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Praha, Česká republika; letný semester šk. roka 2003–2004

Jednorázové výberové prednášky s problematikou urbánnej etnológie a etnologického skúmania transformačných procesov Slovenska po roku 1989, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava; priebežne od roku 2000

 

Iná činnosť

Spolupráca s výskumnou a vzdelávacou inštitúciou Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur – koncepčná spolupráca pri príprave a aktívna účasť na diskusnom paneli v rámci seminára Zaostrené na kultúrne dedičstvo (2011)

Spolupráca s lokálnou samosprávou Pezinok: členka partnerskej komisie pre Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok (2007); menovaná členka Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku (volebné obdobia 2010–2014, 2015-2018) 

Spolupráca s lokálnymi samosprávami prostredníctvom účasti na výskume a verejnom prezentovaní výsledkov projektu: Informačné centrum Malokarpatského regiónu – aktívny podporovateľ regionálneho rozvoja; aplikovaný projekt NOS/OSI, koordinačné pracovisko Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur (2001–2002)

Spolupráca s lokálnymi samosprávami na príprave a účasť v autorských kolektívoch odborných resp. vedeckých historicko-vlastivedných knižných monografií: Modra, Blatné, Lozorno, Bernolákovo, Svätý Jur, Plavecký Štvrtok, Dubová (2001-2019)
 

Ocenenia

2013: Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012 (www.ludovakulura.sk). Členka redakčného kolektívu.

2013: Cena Slovenskej akadémie vied za monografickú syntézu Slovensko v 20. storočí, 3. zväzok. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : VEDA 2012. Členka kolektívu autorov.

2001: Cena Slovenskej akadémie vied za knihu R. Stoličná (Ed.): Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. (anglická verzia: Slovakia. European Contexts of Folk Culture), Bratislava : Veda 2000. Členka autorského kolektívu - spoluzostavovateľka vedeckého registra. 

1996: Medzinárodná cena G. Pitre - S. Salomone Marino za dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava : Veda 1995. Členka autorského kolektívu.

 

Bibliografia

Monografie

POPELKOVÁ, Katarína. Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve. Bratislava : VEDA – ÚESA SAV, 2021. 175 s., ISBN 978-80-224-1916-1. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419161

POPELKOVÁ, Katarína. Načo sú nám zákony o sviatkoch? In: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Katarína Popelková a kolektív. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014, s. 12-64. ISBN 978-80-970975-3-0.

Editorstvo

Ethnology in the 3rd Millenium: Topics, Methods, Challenges : International Conference, October 19-20, 2016, Smolenice Castle, Slovak Republic : Book of abstracts. Zuzana PANCZOVÁ, Katarína POPELKOVÁ (Eds.). Bratislava : Institute of Ethnology SAS, 2016. 28 s. ISBN 978-80-970975-5-4.

PAVLÍK, Peter. Ako sa žilo kedysi. POPELKOVÁ, Katarína (Odb. red.). In TURCSÁNYI, Juraj - NOVÁKOVÁ, Mária. Plavecký Štvrtok : dejiny obce. - Vydal FO ART pre obec Plavecký Štvrtok, 2015. ISBN 978-80-89664-28-3, s. 207-237.

POPELKOVÁ Katarína. Hosťujúca editorka, 2014, č. 3. -  Slovenský národopis/Slovak Ethnology. Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 1953-. ISSN 1335-1303. Hlavná redaktorka: Gabriela Kiliánová; Zástupkyňa hlavnej redaktorky: Tatiana Podolinská; Redaktori: Zuzana Panczová, Vladimír Potančok.
 
POPELKOVÁ, Katarína. Editorka.  Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Katarína Popelková a kolektív. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014. 320 s. Etnologické štúdie, 21. ISBN 978-80-970975-3-0.

Kapitoly v monografiách

POPELKOVÁ, Katarína. Načo sú mestám sviatky? Vynájdená tradícia z roku 1934 a jej životnosť v 21. storočí. In Národy-města-lidé-slavnosti. Soukupová, B. - Godula-Węcławowicz, R. - Karpińska, G. E. (Eds.). Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018, s. 161-176. ISBN 978-80-7571-028-4.

POPELKOVÁ, Katarína. Tradície a každodenný život Dubovej. In Dejiny obce Dubová. Turcsány, J.- Nováková, M. (Eds.). Bratislava: TATRAN, 2019, s. 351-392. ISBN 978-80-222-0910-6.

POPELKOVÁ, Katarína - VRZGULOVÁ, Monika. Zabudnite na Sabotov! Ľudia na novej štátnej hranici - každodenný život a politika. Recenzenti Josef Harna, Peter Švorc. In Česko-slovenská historická ročenka 2013. - Brno : Academicus ; Bratislava : Veda, 2014. ISBN 978-80-87192-09-2, s. 121-141.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - FALISOVÁ, Anna - POPELKOVÁ, Katarína. Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období. In FERENČUHOVÁ, Bohumila et al. Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok.V medzivojnovom Československu 1918-1939. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. ISBN 978-80-224-1199-8. s. 126-143.

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom : elektronická encyklopédia [elektronický zdroj]. Hlavná redaktorka Gabriela Kiliánová, redaktori Mojmír Benža, Oľga Danglová, Ľubica Falťanová, Daniel Luther, Katarína Nováková, Katarína Popelková, Dušan Ratica, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná, Juraj Zajonc ; vedúci projektu Vladimír Kyseľ, manažérka projektu Katarína Nováková. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK, 2011. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete tu.

POPELKOVÁ, Katarína: Spoločnosť mesta Nitra v podmienkach nového štátneho režimu po roku 1918 : etnologické možnosti štúdia dynamiky pamäti mesta. In: Paměť města : obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století. Ferencová, M. – Nosková, J. (eds.). Brno ; Bratislava : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., pracoviště Brno : Statutární město Brno – Archiv města Brna: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-87112-22-9, s. 239-271.

POPELKOVÁ, Katarína: Tradičná kultúra a každodenný život. In: Duchoň, M. – Turcsányi, J. a kol.: Bernolákovo 1209–2009 : dejiny obce. Bernolákovo: Obec Bernolákovo, 2009. ISBN 978-80-970155-3-4, s. 130-146.

POPELKOVÁ, Katarína – VLASÁKOVÁ, Beáta: Svätý Jur v 20. storočí. In: Svätý Jur 1209–2009 : dejiny písané vínom. Turcsányi, J. (ed.). Svätý Jur: Mesto Svätý Jur, 2009. ISBN 978-80-970198-5-3, s. 163-212.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína: Dialektischer Materialismus, Formalismus, Strukturalismus als Mittel zwischen den Zeiten : Emília Hováthová (1931–1996). In: Maß nehmen Maß halten : Frauen im Fach Volkskunde. Wallnöfer, Elsbeth (Hrsg.). Wien ; Köln ; Weimar: Böhlau Verlag  Ges.m.b.H. und Co.KG, 2008. ISBN 978-3-205-77562-1, s. 123-144.

POPELKOVÁ, Katarína: Das Spiel um die Grenze. Die Rolle von Stereotypen in den politischen Repräsentationen der Realität. In:  Hahn. H. H., Mannová, E. (Hrsg.) Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung. Mitteleuropa-Osteuropa. Oldenburger Beiträge zur Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, Band 9. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2007. ISSN 1436-7017; ISBN10:3-631-50445-4; ISBN-13:978-3-631-50445-1, s. 373-400.

POPELKOVÁ, Katarína: Vinohradníci a vinohradníctvo v mestách pod Malými Karpatmi. In: Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie.  Oľga Danglová – Juraj Zajonc (eds.). Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2007. ISBN 978-80-88997-39-9, s. 45-81.

POPELKOVÁ, Katarína: Vinohradnícke tradície. In: Žudel, J., Dubovský, J. a kol.: Dejiny Modry. Mesto Modra, Mestský úrad Modra 2006. ISBN 80-969550-3-9, s. 541–560.

POPELKOVÁ, Katarína: Tradície a každodenný život Lozorna. In: Lozorno. Monografia obce. Juraj Turcsány (zost.). Bratislava: Lithotech pre Obecný úrad Lozorno, 2004. ISBN 80-969180-4-4, s. 129-156.

POPELKOVÁ, Katarína: Blatné v období 1918-1945; Roky 1945-2000; Tradície a spôsob života Blatňanov. In: Fekete, Stanislav a kol.: V svetle siedmych tisícročí. Bratislava: Kasico a.s. pre Obecný úrad Blatné, 2001, s. 255-281 s. 283-310, s. 507-540 [3 kapitoly].

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Predmetový register. Územný register. In: Stoličná, Rastislava a kol.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava: Veda, 2000, s. 359-380.

POPELKOVÁ, Katarína: The Identity of Czechs in a Slovak Town between the World Wars. In: Identity of Ethnic Groups and Communities. The Results of Slovak Ethnological Research. Gabriela Kiliánová, Eva Riečanská (eds.). Etnologické štúdie 7. Bratislava: Institut of Ethnology of Slovak Academy of Sciences, 2000, s. 121-136.

POPELKOVÁ, Katarína: Identita Čechov na medzivojnovom Slovensku. In: Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Gabriela Kiliánová (ed.). Etnologické štúdie 5. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 1998, s. 93-106.

POPELKOVÁ, Katarína: Zvyky spojené s narodením I, II; Znaky svadobného sprievodu; Snímanie venca mladuchy; Čepčenie mladej ženy; Svadobné zvyky; Zvyky spojené so smrťou; Pohreb mládenca alebo dievky; Návštevy hrobov; Dary na hroby; Vykladanie nad mŕtvym; Forma hrobu; Predvianočné zvyky; Štedrý večer; Symboly Vianoc; Zvyšky vianočného stola; Chodenie s oceľou; Fašiangy; Fašiangové masky. In:Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturiiu populare a Slovacilor din Romania. Mojmír Benža (vedecký redaktor). Nadlac: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Bratislava : Ústav etnológie SAV, 1998, mapy č. 311-329.)

POPELKOVÁ, Katarína: autorka 19 hesiel. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2. Bratislava: Veda, 1995. 484+448 s.

POPELKOVÁ, Katarína: autorka 19 hesiel. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska [CD-ROM verzia]. Bratislava: Veda - Gratex International s. r. o., 1995.

Vedecké štúdie

POPELKOVÁ, Katarína. Grape Harvest Festival in the Town – A Successful Format for Entertainment, Politics, Trade, and Consumption (The Case of Pezinok, in the Slovak Republic). In Český lid : etnologický časopis, 2021, roč. 108. č. 3, s. 259–287. (2020: 0.192 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0009-0794. Dostupné na: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.01

POPELKOVÁ, Katarína. Veľká noc a spôsoby jej slávenia na Slovensku v 21. storočí [Easter and the ways of celebrating it in Slovakia in the 21st Century]. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 4, s. 275-286. (2018: 0.150 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8351. Dostupná na: https://revue.nulk.cz/wp-content/uploads/2021/04/r4-2019.pdf

POPELKOVÁ, Katarína. Vinárske festivaly v porovnaní: prípady Mělník (Česko) a Pezinok (Slovensko). In Confluens : Vlastivědný sborník Mělnicka. Č. 11. Mělník: Regionální muzeum Mělník : Státní okresní archiv Mělník, 2019, s. 72-93. ISBN 978-80-904538-8-3. ISSN 1801-7266.

POPELKOVÁ, Katarína. Radikálny zásah do života vinohradníkov. In HRIVŇÁK, Štefan et al. Víno v prameňoch : dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva.- Bratislava: Marenčin PT, 2018. ISBN 978-80-569-0143-4, s. 140-141.

POPELKOVÁ, Katarína. Vinobranie ako politický nástroj. In HRIVŇÁK, Štefan et al. Víno v prameňoch : dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva. Bratislava: Marenčin PT, 2018. ISBN 978-80-569-0143-4, s. 142-143.

POPELKOVÁ, Katarína. Holidays - the Mirror of Society. The Social and Curtural Contexts of Present-Day Holidays in the Slovak Republic. In Slovenský národopis/Slovak Ethnology, 2017, roč. 65, č. 2, s. 171-186. ISSN 1335-1303.

POPELKOVÁ, Katarína. Malokarpatské vinobranie v 70. rokoch 20. storočia - socialistický sviatok kolektivizovaného poľnohospodárstva. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [elektronický zdroj], 2016, roč. 10, č. 1, s. 107-117. ISSN 1337-6861. Dostupné online

POPELKOVÁ, Katarína. K otázke dynamiky sociálnych funkcií mestského sviatku: oberačkové slávnosti. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 313-334. ISSN 1335-1303.
 
POPELKOVÁ, Katarína. Úvod. In Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Katarína Popelková a kolektív. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014, s. 3-10. ISBN 978-80-970975-3-0.
 
POPELKOVÁ, Katarína - ZAJONC, Juraj. Záver. In Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Katarína Popelková a kolektív. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014, s. 248-253. ISBN 978-80-970975-3-0.
 
POPELKOVÁ, Katarína. Moje mesto: Pezinok. In Moje mesto. Ivanka pri Dunaji: F.R.&G., 2014, s. 71-85. ISBN 978-80-89499-26-7.

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj. Súčasné sviatky v historickom baníckom meste: symbolické aktivity v etnologickej perspektíve. In Vivat akadémia Banská Štiavnica: zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Denková, Z. - Kamenický, M. (Eds.). Blok IV. banícke symboly – História a ikonografia. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, 2013, s. 53 – 65. ISBN 978-80-85579-48-2.

POPELKOVÁ, Katarína: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? (poznámky k možnostiam etnologického výskumu). In: Ethnologia actualis Slovaca, 12, 2012, č. 2, s. 9-31. ISSN 1336-569X.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína. New Methodology? Ethnology in Slovakia during the Socialist Period. In: Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries. München: Oldenbourg Verlag, 2011. ISBN 978-3-486-70461-7, s. 185-195.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína: Zavádzanie marxistickej etnografie v národopise na Slovensku: zmena vedeckého myslenia?. In: Slovenský národopis, 58, 2010, č. 4, s. 410-424.

POPELKOVÁ, Katarína: Urbánne štúdium v slovenskej etnológii - poznámky k aktuálnemu dialógu etnológie s antropológiou. In: Slovenský národopis,  58, 2010, č. 2, s. 143-158.)

POPELKOVÁ, Katarína: Viticultural Traditions and Local Memory. In: Lidé města, 10, 2008, č. 2, s. 76-91.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína – VRZGULOVÁ, Monika – ZAJONC, Juraj. Slowakei und Slowaken in der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“ - eine (volkskundliche Produktions- und Rezeptionsgeschichte. In: Ethnographie in Serie : zu Produktion und Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. - Wien: Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien, 2008. ISBN 10: 3-902029-12-9, s. 172-191.

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Po prvej tisícke... : skúsenosti z tvorby elektronického katalógu obrazových dokumentov Ústavu etnológie SAV. In: Slovenský národopis, 56, 2008, č. 4, s. 445-466.

POPELKOVÁ, Katarína: Spomínanie a zabúdanie vinohradníckych miest. In: Město – Identita – Paměť. Soukupová, Blanka – Novotná, Hedviga – Jurková, Zuzana – Stawarz, Andrzej (Eds.). Bratislava: Zing Print, 2007. ISBN 978-8088997-40-5, s. 160-175.

VRZGULOVÁ, Monika – POPELKOVÁ, Katarína: Das Wertesystem des Mittelstandes und die postkomunistische Umwandlung der Slowakei. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 2007, Band LXI/110, Heft 1, s. 1-28.

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Elektronický katalóg Wollmanovského archívu: Aktuálny stav spracovania. In: Národopisná revue, 2007, roč. XVII, č. 1, s. 39-49.

POPELKOVÁ, Katarína: Vinohradnícky spolok : profesijné združenie či rámec podnikania? In: Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Ed. Z. Beňušková, O. Danglová. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Bratislava : Centrum pre európsku politiku, Bratislava: Katedra etnológie a etnomuzikológie, Nitra 2007. ISBN 978-80-88997-35-1, s. 161-182.

POPELKOVÁ, Katarína: Etnologické aspekty štúdia rodiny vo vinohradníckom prostredí (Modra, 1. polovica 20. storočia). In: Neroľnícka rodina na Slovensku: Zborník príspevkov z rovnomenného seminára. Ed. M. Botíková, Ľ. Herzánová, M. Bobáková. Bratislava: Združenie Prebudená pieseň pre Katedru  etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave 2007. ISBN 978-80-88926-35-1, s. 62-75.

DANGLOVÁ, Oľga – POPELKOVÁ, Katarína.: Úvod. In: Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Ed. O. Danglová, J. Zajonc. Bratislava: Ústav etnológie SAV 2007. ISBN 978-80-88997-39-9, s. 5-11.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína: Modernisierungsprozesse aus der ethnologischen Perspektive. Bericht über ein Forschungsprojekt in der Slowakei. In: www.kakanien.ac.at/beitr/materialien/GKilianova_KPopelkova1.pdf. 

POPELKOVÁ, Katarína: Etnologické aspekty štúdia rodiny vo vinohradníckom prostredí (Modra, 1. polovica 20. storočia). In: Slovenský národopis, 54, 2006, č. 4, s. 443-444.

POPELKOVÁ, Katarína: Vinohradníci ako súčasť strednej vrstvy mesta Modra v prvej polovici 20. storočia. In: Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov : Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách (CD). Ed. Ľ. Falťan, J. Štrbavá. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2006. ISBN 80-85544-38-5, s. 296-305.

POPELKOVÁ, Katarína: Samostatní vinohradníci a ich pozícia v spoločenstve mesta Modra v súčasnosti. In: Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov : Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách (CD). Ed. Ľ. Falťan, J. Štrbavá. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2006. ISBN 80-85544-38-5, s. 588-597.

POPELKOVÁ, Katarína – VRZGULOVÁ, Monika: Stredné vrstvy v urbánnom prostredí – transformácia skupinových hodnôt? In: Slovenský národopis, roč. 53, 2005, č. 4, s. 381-397.

POPELKOVÁ, Katarína: Vinohradníctvo, vinohradníci a turizmus (obchodné záujmy podnikateľov  jedného odvetvia ako  nosná rovina regionálneho rozvoja). In: Etnologické rozpravy, 2005, roč. 12, č. 2, s. 112-120.

POPELKOVÁ, Katarína – SALNER, Peter: Die urbane Welt in der slowakischen Ethnologie. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends.G. Kiliánová, K. Köstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná (ed.). Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien, 2005. ISBN 3-9-02029-10-2, s. 210-219.

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Multiaspektová analýza ikonografických  prameňov.  In: Zborník  XX. strážnické sympozium Fotografie jako ikonografický pramen. Sborník příspěvků 20. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.–16. září 2004. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2004. ISBN 80-86156-57-2, s. 16-24.

POPELKOVÁ, Katarína: Sociálne skupiny v meste – platforma na využitie poznatkov o minulosti pri štúdiu transformácie (Poznámky k poznávacím a interpretačným možnostiam etnológie). In: Socioprofesijné skupiny – subkultúry v meste. Ed. K. Koštialová. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. ISBN 80-8083-153, s. 25-36.

POPELKOVÁ, Katarína – DANGLOVÁ, Oľga: Podmienky a perspektívy miestneho a regionálneho rozvoja obcí malokarpatského regiónu. In: Slovenský národopis, 51, 2003, č. 3, s. 299-320.

POPELKOVÁ, Katarína: Ústav etnológie SAV – Poznámky ku koncepcii disciplíny po roku 2000. In: Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku. Oskár Elschek (ed.). Ethnologia actualis slovaca: Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu, 3, Trnava: UCM, 2003, s . 99-104.

POPELKOVÁ, Katarína – SALNER, Peter: Urbánny svet v slovenskej etnológii. In: Slovenský národopis, 50, 2002, č. 3-4, s. 444-451.

KIILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína: Modernisierungsprozesse aus der ethnologischer Perspektive. Bericht über ein Forchungsprojekt in der Slowakei. In: Newsletter Moderne, 5. Jg., 2002, Heft 2, s. 24-27.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína – VRZGULOVÁ, Monika – ZAJONC, Juraj: Slovensko a Slováci v diele „Rakúsko-uhorská monarchia slovom a a obrazom“. (K formálnej a obsahovej analýze textov a vyobrazení z pohľadu slovenskej etnológie na konci 20. storočia; percepcia diela súdobou slovenskou spoločnosťou a národopisom) In: Slovenský národopis, 49, 2001, č. 1, s. 5-31.

POPELKOVÁ, Katarína: Towns in Slovakia from the Perspektive of an Ethnologist. Background and Results. In: Human Affairs, 12, 2/2000, s. 198-204.

POPELKOVÁ, Katarína: Mestskí vinohradníci ako sociálna skupina (K otázke štúdia prvkov agrárneho charakteru kultúry mesta na Slovensku). In: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Peter Salner, Zuzana Beňušková (zost.). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 1999, s. 115-130.

POPELKOVÁ, Katarína: Východiská urbánno-etnologického štúdia otázok sociálnej komunikácie (teoreticko-metodologické úvahy slovenskej etnológie mesta v polovici 90. rokov). In: Etnologické rozpravy, 1, 1999, s. 7-24.

POPELKOVÁ, Katarína: Sociálne vzťahy mesta vo svetle udalostí rokov 1918-1939. In: Journal of Urban Ethnology, 3, 1998, 55-56.

POPELKOVÁ, Katarína – VRZGULOVÁ, Monika: Vrbovce, osada Sabotovci – permanentný život na hranici (K problematike procesov tvorby etnickej identity). In: Etnologické rozpravy, 2, 1998, s. 66-105.

POPELKOVÁ, Katarína: Napríklad: Pezinok (Medzivojnové tváre a masky jedného mesta). In: OS – Fórum občianskej spoločnosti, 4, 1997, s. 25-28.

POPELKOVÁ, Katarína: Urbánna etnológia – východiská a trendy. In: Etnologické rozpravy, 2, 1995, s. 124-154.

POPELKOVÁ, Katarína: Odraz politiky v spoločenských aktivitách mesta Skalice po roku 1918. In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. Výsledky výskumov v roku 1992. Dušan Ratica (ed.). Bratislava : Národopisný ústav SAV, 1992, s. 102-114.

POPELKOVÁ, Katarína: Podmienky sociálnej komunikácie v meste Skalica v medzivojnovom období. In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. Dušan Ratica (ed.). Bratislava: NÚ SAV, 1991, s. 20-35.

POPELKOVÁ, Katarína: Trhy v spoločenskom živote malého mesta v medzivojnovom období. (Na príklade mesta Pezinok) In: Město: Prostor, lidé, slavnosti. Václav Frolec (ed.). Uherské Hradiště, 1990, s. 234-239.

POPELKOVÁ, Katarína: Spoločenské príležitosti stretávania sa obyvateľov malého mesta v medzivojnovom období (Na príklade tanečných zábav v meste Pezinok, okres Bratislava-vidiek). In: Slovenský národopis, 38, 1-2, 1990, s. 199-204.

POPELKOVÁ, Katarína: Mládež v spoločenskom živote malého mesta (Pezinok) v medzivojnovom období. In: Národopisné informácie, 2, 1990, s. 67-74.

POPELKOVÁ, Katarína: Možnosti využitia obecných kroník v národopise. In: Múzeum, 25, 3, 1990, s. 18-19.