Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

Projekt Centrum Excelentnosti SAV: Collective Identities in Modern Societies. Central European Region

Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 

Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 2002 – 2006 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: SAV 

Spoluriešiteľské pracoviská: Historický ústav, Filozofický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Kabinet orientalistiky, Sociologický ústav, Spoločenskovedný ústav SAV; FF UK Bratislava, AI Nova, Sv. Jur

Výstupy v roku 2004: Riešitelia multidisciplinárneho pracovného tímu CE, koordinovaného na pôde Ústavu etnológie SAV, sa v roku 2004 s mesačnou periodickou stretávali na odborných a teoreticko-metodologických seminároch a prednáškach zahraničných bádateľov (Nórsko, Belgicko); Kolektív interne oponoval prezentovaný výskumný dotazník určený na sociologický výskum „Kolektívne identity na Slovensku“, 
jeho realizáciu a spracovanie; Členovia tímu sa zúčastnili na viacerých domácich a zahraničných konferenciach (SRN, Francúzsko, Rakúsko); Riešitelia CE z Ústavu etnológie SAV (O. Danglová, A. Mann, G. Kiliánová, E. Krekovičová, J. Podoba) absolvovali spolu 80 dní terénnych a archívnych výskumov; Tím pracoval na príprave rukopisu a odovzdaní do tlače vedecko-populárnej knižnej publikácie: Krekovič, E., Mannová, E., Krekovičová, E. (eds.): Mýty naše slovenské. 150–200 s., obr. 35, Bratislava : AEP, (vyjde 2005); Ako vedecký výstup pripravuje kolektív CE monografiu venovanú štúdiu identít, ktorej vyjdenie je naplánované na koniec roka 2005.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: