Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

Centrum Excelentnosti SAV

Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 2002 – 2006

Prideľovateľ finančných prostriedkov: SAV

Pridelené finančné prostriedky za rok 2003: 273 tis. Sk

Spoluriešiteľské pracoviská: Historický ústav, Filozofický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Kabinet orientalistiky, Sociologický ústav, Spoločenskovedný ústav SAV; FF UK Bratislava, AI Nova, Sv. Jur

Výstupy v roku 2003: V roku 2003 realizovali riešitelia Centra Excelentnosti z ÚEt SAV (E. Krekovičová, O. Danglová, J. Podoba, G. Kiliánová, R. Stoličná, P. Salner, A. Mann, M. Leščák, pozn. T. Podolinská je t.č. na materskej dovolenke) svoje terénne a archívne výskumy a zúčastňovali sa na plnení programu projektu spolu s jeho spoluriešiteľmi z iných pracovísk.
Ústav etnológie SAV ako základné pracovisko CE organizoval v roku 2003 pravidelné mesačné metodologické semináre (organizácia E. Krekovičová, J. Podoba) za účasti všetkých riešiteľov, v rámci ktorých odznelo aj sedem odborných prednášok; V dňoch 26.9.–3.10.2003 zorganizoval ústav trojdňový workshop Centra excelentnosti: Kolektívne identity, na ktorom všetci spoluriešitelia vystúpili s podrobnou prezentáciou svojich projektov, ktoré sa diskutovali a oponovali; cieľom bolo zladenie téz v podmienkach interdisciplinarity a väčšia komplementárnosť postupov pri riešení nastoľovaných vedeckých otázok.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: