Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy

Centrum excelentnosti SAV

Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 

Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 2002 – 2005 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: SAV 

Pridelené finančné prostriedky za rok 2002:

Spoluriešiteľské pracoviská: Historický ústav, Filozofický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Kabinet orientalistiky, Sociologický ústav, Spoločenskovedný ústav SAV; FF UK Bratislava, AI Nova, Sv. Jur 
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: