Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

Centrum excelentnosti - Collective Identities in Modern Societies. Central European Region 

Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 

Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV (spoluriešiteľ HÚ SAV) 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: SAV 

Spoluriešiteľské pracoviská: Historický ústav, Filozofický ústav, Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra, Kabinet orientalistiky, Sociologický ústav, Spoločenskovedný ústav 
SAV; FF UK Bratislava, AI Nova, Sv. Jur

Doba riešenia projektu: 2002 – 2006 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: