Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie

Collective Rituals as a tool of social regulation
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Číslo projektu: VEGA 2/0102/19
Trvanie projektu: 2019-2022
 

Projekt sa zameriava na výskum kolektívnych rituálov z pohľadu kognitívnej antropológie, a to predovšetkým na ich sociálno-regulačnú funkciu. Ambíciou projektu je preskúmať dve úzko prepojené tematické roviny tohto problému. V prvom rade je to vplyv rituálov na spoločenstvo, kde sa praktizujú – na vnútro-skupinovú kohéziu a na prosociálne a kooperatívne správanie ľudí. Na druhej strane sú to individuálne motivácie k účasti na rituáloch - či už je to participácia na rituáloch ako deklarácia skupinovej oddanosti a akceptácia spoločenských noriem alebo ako nástroj získavania, resp. udržiavania spoločenského statusu. Motiváciou môže byť taktiež aj účinok ustáleného kolektívneho konania čoby prostriedku pre vyrovnávanie sa s negatívnymi emóciami a pocitom neistoty. Projekt je postavený na kombinácii a integrácii kvalitatívnych etnografických a kvantitatívnych experimentálnych metód.
Typ projektu: