Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

VEGA projekt

Continuity and discontinuity in ethnological research regarding intangible cultural heritage

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, doc., PhDr., DrSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0126/14

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2014 – 2016

Výsledky projektu (výber):
Organizovanie panelu medzinárodnej konferencie Etnológia v treťom tisícročí: Témy, metódy, výzvy venovaného téme "Funkcie fám a a konšpiračných teórií v medziskupinových vzťahoch". Vedúcou panelu bola členka projektu Z. Panczová, v rámci panelu aktívne vystúpili 2 členky projektu (E. Krekovičová a Z. Panczová). 

VOĽANSKÁ, Ľ.: V hlave tridsať, v krížoch sto. Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni. VEDA, Bratislava 2016. (monografia)  

Slovenský národopis 63, 2015, č. 3, s. 187-245: interdisciplinárne orientované tematické číslo venované konšpiračným teóriám. Editorka: Mgr. Zuzana Panczová. Autori: Panczová, Z.; Bahna, V.; Ruisel, I.; Jurkovič; M.; Rabatinová, K.

BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské naratívne piesne o zbojníkoch. Príspevok k porovnávaciemu štúdiu. (Etnologické štúdie 22). E. Krekovičová (ed.), Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2015, 120 s. ISBN 978-80-970975-4-7. 

VANOVIČOVÁ, Zora: Autorita symbolu. (Etnologické štúdie 20). Krekovičová, E., ed. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Zingprint, 2014, 119 s. ISBN 798-80-970975-2-3. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2016
Typ projektu: