​Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

VEGA projekt

Culinary culture of Slovakia´s regions

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Rastislava Stoličná, Prof., PhDr., DrSc. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2010-30.12.2012 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0002/10

Výsledky výskumu (výber):
STOLIČNÁ - MIKOLAJOVÁ, R. (Ed.) – NOVÁKOVÁ, K.: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. Bratislava: Veda, 2012, ISBN 978-80-2214-1257-5. 

STOLIČNÁ, Rastislava: Tradičná kuchyňa. In NOVÁKOVÁ, K. a kol.: Smolenice. Vlastivedná monografia obce. Smolenice: Obecný úrad, 2010. ISBN 978-80-970- 456-1-6, s. 355-367.


 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: