Kultúrne a transformačné procesy v Srbsku a na Slovensku

Bilaterálny projekt

Cultural and transfomation processes in Serbia and Slovakia

Bilaterálny slovensko-srbský medziústavný projekt nadväzujúci na Dohodu o spolupráci v oblastiach participácie v európskych projektoch a mobility vedeckých pracovíkov, výskumu kultúrnych a sociálnych transformačných procesov v Srbsku a na Slovensku a výmeny skúseností zo štúdia tradičnej kultúry a identity človeka v multietnickom a multikultúrnom prostredí. 

Nositelia projektu: Ústav etnológie SAV, Bratislava a Etnografski institut SANU, Belehrad 

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2008–30.12.2013 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: