Licenčná zmluva

Licenčnú zmluvu uzatvorenú podľa ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení medzi autorom/kou a Ústavom etnológie SAV nájdete v prílohe TU.

Nie