Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel

VEGA projekt

Local initiatives from civic area in settlements' development

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc. 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0052/11 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011 – 31.12.2013 

Výsledky výskumu (výber):
PODOBA, Juraj. Qualitative Research and Scientific Knowledge: Social Science in Post-Totalitarian Academia. In Human Affairs, 2012, roč. 22, č. 4, s. 591-602. 

Dátum ukončenia projektu: 
október, 2013
Typ projektu: