Lucia Ditmarová, Mgr.

štúdium naratívov (súčasné povesti a fámy), tanečný folklór a tanečný folklorizmus, občianske združenia

e-mail: lucia.ditmarova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra etnológie a etnomuzikológie (2011)
Tituly a vedecké hodnosti: Bc. (2009), Mgr. (2011)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2011


Vedecké projekty

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). VEGA, 2014 - 2016

Kontiniuta a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo. VEGA, 2014 - 2016

Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel. VEGA, 2011 – 2013

 

Pedagogická činnosť

Kurz Súčasné folklórne naratívne žánre, Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave (letný semester 2013/2014)
 
Kurz Žánre folklóru a folklórne oblasti 2 – tanec, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Hudobná a tanečná folkloristika – akreditovaný ročný vzdelávací kurz pre folkloristov (2014/2015)

Participácia na seminároch Druhy a žánre folklóru a Osobnosti folkloristiky s Doc. PhDr. Hlôškovou, CSc., Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2012/2013)

Kurz pre externých študentov Urbánna a rurálna antropológia, Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta UKF, Nitra, v spolupráci s Prof. PhDr. Zuzanou Beňuškovou, CSc. (zimný semester 2013/2014)

Kurz Žánre folklóru a folklórne oblasti 2 – tanec, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Hudobná a tanečná folkloristika – akreditovaný ročný vzdelávací kurz pre folkloristov (2013/2014) 


Zahraničné pobyty

Institute for Cultural Anthropology / European Ethnology, George-August University, Göttingen (február 2015 – jún 2015)

Ústav Evropské etnologie, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika (september 2010 – február 2011)

Faculty of Folk Culture, Art and Teacher Education, Telemark University College, Rauland, Norway (február 2009)

 

Bibliografia

Vedecké štúdie

DITMAROVÁ, Lucia. (2014) Súčasné povesti a fámy ako text v kontexte. Prístupy ku skúmaniu dvoch žánrov. In Etnologické rozpravy, 21(1), s. 109-130. 

DITMAROVÁ, Lucia. (2013). NOTA BENE – pouličný kompas alebo „venujte pozornosť“. Etnografická sonda do jedného občianskeho združenia. In Slovenský národopis, 61(3), s. 258-272.

DITMAROVÁ, Lucia. (2012). „Stalo sa známemu môjho známeho“ alebo „FRIEND OF A FRIEND TALES“. In Speculum, 2, s. 25-43.

DITMAROVÁ, Lucia. (2012). Mária Tvarožková: Písané pamäťou. Pokus o emancipáciu slovenských žien z polovice 20. storočia. In Slovenský národopis, 60(4), s. 482-483.