Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky

VEGA projekt

Folk knowledge and its social and cultural conditions

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: RnDr. Tatiana Bužeková, PhD. (2011-2012), doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (2013)

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0092/11 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011 – 31.12.2013

Výsledky projektu (výber):
KILIÁNOVÁ, G. Introduction: Ritual, Conflict and Consensus. In KILIÁNOVÁ, G., JAHODA, Ch., FERENCOVÁ, M. eds. Ritual, Conflict and Consensus: Case Studies from Asia and Europe. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2012, s. 1–11. [28 rkp. str.]

BUŽEKOVÁ, T. Modern faces of antient wisdom. In KILIÁNOVÁ, G., JAHODA, Ch., FERENCOVÁ, M. eds.: Ritual, Conflict and Consensus: Case Studies from Asia and Europe. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2012, s. 75-90. [38,5 rkp. str.]

Metodologické problémy etnografického výskumu. BUŽEKOVÁ, T. – JEROTIJEVIĆ, D. (eds.) Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2012 (vyšlo 2013). 147 s. ISBN 978-80-263-0335-0. 

BUŽEKOVÁ, Tatiana, JEROTIJEVIĆ, Danijela, KANOVSKÝ, Martin (2011). Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík. Bratislava: Ústav etnológie, Eterna Press, ISBN 978-80-969259-4-0. 2.

Organizácia panelu Religion, folk knowledge, and the end of cosmologies na medzinárodnej konferencii Of Cosmopolitanism and Cosmologies. 2nd Joint Biennial CASA – SASA Conference. Organizátor: Česká asociácia sociálnych antropológov. Telč, 2.-3.9.2011. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: