Lukáš Bošňák, Mgr.

antropológia tetovania, výskum miery akceptácie spoločnosťou na príklade vývoja tetovania

e-mail: lukas.bosnak@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, odbor: antropologie, Brno, 2018, 2020
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2020), Bc. (2018)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2020