Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu

APVV projekt

Maya ritual and astronomical complex – research, conservation and presentation of Slovak discovery of world importance

Evidenčné číslo projektu: APVV – 0864-12

Koordinujúca inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra porovnávacej religionistiky

Koordinátor: Milan Kováč, Prof., Mgr., PhD., Katedra porovnávacej religionistiky FF UK Bratislava

Riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Doba začiatku a ukončenia projektu: 2013 – 2017

Dátum ukončenia projektu: 
november, 2017
Typ projektu: