Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948)

VEGA projekt - Town as Space of Social-Cultural Interactions (On example of the town Nitra 1918–1948)

Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc. (Katarína Popelková, PhDr., CSc.)

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Evidenčné číslo projektu: 2/6048/99

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: