​Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie

VEGA projekt

Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/5104/25 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 
49, Bratislava

Doba riešenia projektu: 2005-2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: