Migrácie a kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely)

Bilaterálny projekt

Migrations and Cultural Interactions (Bulgarian-Slovak parallels)

Nositeľ projektu: ÚEt SAV
 
Meno zodpovednej riešiteľky: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
 
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2015 - 31.12.2017

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2017
Typ projektu: