Miroslava Hlinčíková, Mgr., PhD.

migrácia, integrácia, multikulturalizmus, transnationalizmus, kultúrna a sociálna diverzita

ORCID: 0000-0003-3357-7474
e-mail: miroslava.hlincikova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl.111

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, odbor: etnológia, 2006
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2006), PhD. (2013)
Komunikačné jazyky: anglický, nemecký
Rok nástupu do ústavu: 2007

 

Vedecké projekty

Aplikácia nových metód v etnológii/antropológii, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2016 - 2019

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien. Projekt VEGA 2/0086/14, 2014 – 2017

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Projekt VEGA 2014-2016, 2014 - 2017

Adaptácia obyvateľov v procesoch spoločenských zmien, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2011 – 2013

Ľudové poznanie a jeho sociokultúrne podmienky, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2011 – 2013

Sociokultúrna zmena a adaptácia: Transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2008 – 2010

Urbánne prostredie ako priestor diverzity (v podmienkach otvorených a totalitných spoločností), Ústav etnológie SAV, VEGA, 2008 – 2010

 

Pedagogická činnosť

Migračné štúdiá, povinne voliteľný kurz pre študentov 4. ročníka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ZS 2011 – 2012.

Etnicita - národ - nacionalizmus, seminár pre študentov 5. ročníka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ZS 2011 – 2012.

 

Iná činnosť

Od roku 2010 pôsobí ako výskumná analytička a koordinátorka terénneho výskumu v Inštitúte pre verejné otázky (IVO), kde spolupracovala na viacerých projektoch.

Členka organizačného tímu medzinárodnej konferencie Folk Knowledge: Models and Concepts, Bratislava, Ústav etnológie SAV

Členka organizačného tímu medzinárodnej konferencie Metodologické problémy v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií, Bratislava, Ústav etnológie SAV

 

Zahraničné pobyty

Sustaining Civic Participation in Minority Communities, 2016 Professional Exchange Program - výmenný program - štúdium metódy komunitného organizovania, USA (18.4. - 3.6.2016)

Grundtvig Lifelong Learning Program, kurz: European Intercultural Stimulation - to become a diplomat between the cultures. Intercultural Course in Berlin (27.4.2014 - 3.5.2014)

Linköping University, Norrköping, Švédsko – Remeso Graduate School on Migration, Ethnicity and Society – šesťmesačný štipendijný pobyt (finančný grant získaný od Národného štipendijného fondu) (február 2012 – júl 2012)

Linköping University, Norrköping, Švédsko – Remeso Graduate School on Migration, Ethnicity and Society – intenzívny kurz: Sociálny kapitál, stratifikácia a integrácia: kritický prístup, (12.9.2011 – 07.10.2011).

Central European University, Budapešť, Maďarsko – CEU Summer University – letná škola Politika etnicity, národnosti a občianstva (27.6.2011 – 08.7.2011).

Linköping University, Norrköping, Švédsko – Remeso Graduate School on Migration, Ethnicity and Society – intenzívny kurz: Teórie etnicity a nacionalizmu – historické a súčasné debaty (17.1. 2011 – 18.2.2011).

Linköping University, Norrköping, Švédsko – Remeso Graduate School on Migration, Ethnicity and Society – intenzívny kurz: Občianstvo, etnické členenie a sociálna exklúzia: nacionálna a post-nacionálna perspektíva (1.11.10 – 3.12.2010).

Kendriya Hindi Sansthan, Agra, India – štipendijný pobyt zameraný na štúdium hindštiny, ukončený skúškou a certifikátom z hindštiny (september 2006 – máj 2007).

Univerzita Klimenta Ochridského, Sofia, Bulharsko – 3-mesačný štipendijný pobyt na Katedre etnológie (september 2004 – december 2004).
 

Ocenenia

Cena predsedníctva SAV  za 2. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov za III. oddelenie vied, 2016

 

Bibliografia

Monografie

G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M. (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2016. 167 s. ISBN 978-80-224-1543-9.

HLINČÍKOVÁ, M. - MESEŽNIKOV, G. (eds.): Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci. Bratislana: Inštitút pre verejné otázky, Heinrich Böll Stiftung Praha, 2016, 156 s. ISBN 978-80-89345-60-1.

HLINČÍKOVÁ, M. - SEKULOVÁ M.: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2015. 181 s. ISBN 978-80-89345-52-6.

HLINČÍKOVÁ, M. - CHUDŽÍKOVÁ, A. - GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, E. - SEKULOVÁ, M.: Migranti v meste: prítomní a predsa (ne)viditeľní. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, CVEK 2014, 123 s., ISBN 978-80-89345-47-2.

HLINČÍKOVÁ, M. – LAMAČKOVÁ, D. – SEKULOVÁ, M.: Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2011, 76 s., ISBN 978-80-89345-30-4.

FILADELFIOVÁ, J. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M.: Migranti na slovenskom trhu práce: problémy a perspektívy. Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2011, 136 s., ISBN 80-89345-34-2.

FILADELFIOVÁ, J. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M: Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2010, 152 s., ISBN 978-80-89345-26-7.

Kapitoly v monografiách

G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M.: Úvod. In: G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M. (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2016, s. 9 - 17, ISBN 978-80-224-1543-9.

HLINČÍKOVÁ, M.: Aplikovaná antropológia: od slov k akcii. In: G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M. (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2016, s. 19 - 41, ISBN 978-80-224-1543-9.

HLINČÍKOVÁ, M. - MESEŽNIKOV, G.: Úvod. In: HLINČÍKOVÁ, M. - MESEŽNIKOV, G. (eds.): Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci. Bratislana: Inštitút pre verejné otázky, Heinrich Böll Stiftung Praha, 2016, s. 9 - 15, ISBN 978-80-89345-60-1.

HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M.: Migrácia a mobilita v srdci Európy. In Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. – Kollár, M. (eds.): Desať rokov v Únii: Slovenská a česká cesta. Praha: Heinrich Boll Stiftung, 2014. 

HLINČÍKOVÁ, M.: Adaptácia migrantov z Vietnamu na spoločenskú zmenu. In. Bitušíková, A. – Luther, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, UMB, 2013, ISBN 978-80-88997-52-8.

GYÁRFÁŠOVÁ,O. – HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M.: Slovakia: New Migration Flows and Challenges for Integration Policies. In: Novotný, V. (ed.): Opening the Door? Immigration and Integration in the European Union. Brussels: Centre for European Studies, 2012. s. 281 – 312.

HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M.: Migrácia. In. Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2011, ISBN 80-89345-32-8.

HLINČÍKOVÁ, M.: Indickí migranti na Slovensku. In. Bitušíková, A. – Luther, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, s. 75 – 83, ISBN 978-80-8083-700-6.

HLINČÍKOVÁ, M.: Skupinová identifikácia Slovákov z Bulharska (na príklade komunity reemigrantov v Trnave). In. Joveva–Dimitrova, S. – Majchráková, L. (eds.): Po patja  kam poznanieto. Sofia: Stigmaty – Bohemia klub 2007, s. 58 – 75, ISBN 978-954-336-029-1.

Vedecké štúdie

HLINČÍKOVÁ, M.: The Social Integration of Vietnamese Migrants in Bratislava: (In)Visible Actors in their Local Community. In: Central and Eastern European Migration Review, roč. 4, č. 1, s. 41 - 52.

HLINČÍKOVÁ, M.: Inkorporácia migrantov a migrantiek z Vietnamu v Bratislave. Dizertačná práca. Bratislava: Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied, 2013.

HLINČÍKOVÁ, M.: Transnationalism and use of the concept of the transnational social field as an analytical framework. In: Slovenský národopis, 2009, roč. 57, č. 5, s. 579 – 587, ISSN 1335-1303.

HLINČÍKOVÁ, M.: Od multikulturalizmu k asimilácii. In: Slovenský národopis, 2009, roč. 57, č. 1, s. 95 – 101, ISSN 1335-1303.

HLINČÍKOVÁ, M. 2010. Multikulturalizmus. Dostupné na: http://www.multikulti.sk/pojmy/multikulturalizmus.html

HLINČÍKOVÁ, M. 2010. Slováci z Bulharska v Trnave. Dostupné na: http://www.multikulti.sk/clanky/slovaci_z_bulharska_v_trnave.html

HLINČÍKOVÁ, M. 2010. (Ne)viditeľní imigranti – Vietnamci na Slovensku. Dostupné na:  http://www.multikulti.sk/clanky/(ne)viditeľni_imigranti_-_vietnamci_na_slovensku.html

HLINČÍKOVÁ, M. – SAAKOR TETTEH, R. 2010.  Mapping Vietnamese Ethnicity in the Mileticova open-air market in Bratislava.

HLINČÍKOVÁ, M. 2009. Growth and Development of Diversity in Slovakia – Slovakia as the New Destination Country of Migration. Dostupné na: http://www.susdiv.org/uploadfiles/ED2009-065.pdf

HLINČÍKOVÁ, M.: Skupinová identifikácia Slovákov z Bulharska (na príklade komunity reemigrantov v Trnave). In: Slovenský národopis, 2007, roč. 55, č. 1, s. 66 – 75, ISSN 1335-1303.