Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie

VEGA projekt - Modernization Processes in Slovakia from the ethnological perspective

Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc.

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Evidenčné číslo projektu: 2/7180/20

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: