Modrotlač na Slovensku / Blueprint in Slovakia


DANGLOVÁ, Oľga: Modrotlač na Slovensku / Blueprint in Slovakia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Ústavom etnológie SAV, 2014. 375 s. Tradícia dnes. ISBN 978-80-89639-12-0.
 

ÚĽUV v spolupráci s Ústavom etnológie SAV vydali novú knihu Oľgy Danglovej: Modrotlač na Slovensku / Blueprint in Slovakia. Práca vznikla s podporou vedeckého projektu Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti, Vega č. 2/0096/14. Toto dielo vychádza po dlhom čase ako zásadná súhrnná publikácia k problematike modrotlače, v ktorej sa autorka opiera o výsledky dlhoročného systematického výskumu. Vlastné výskumné materiály dopĺňa doteraz publikovanými poznatkami autorov, čerpá z bohatého zdroja Vedeckých archívov ÚEt SAV a zbierkových predmetov slovenských múzeí.

Publikácia vychádza v rovnocennej dvojjazyčnej mutácii: slovensko-anglickej. Súčasťou publikácie je rozsiahly obrázkový materiál, ktorého nosnou časťou sú nielen tradičné odevné modrotlačové súčiastky, ale aj fotografické záznamy dokumentujúce bohatosť vzorov vidieckej modrotlače na Slovensku.

Viac o publikácii a ukážky z nej nájdete na stránke ÚĽUV-u TU.

Menu?: 
Nie