Mojmír Benža, PhDr., PhD.

odievanie, bývanie, národnostná politika, slavistika, Slováci v zahraničí

VŠ vzdelanie: Etnológia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej, Praha (1966)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1983); PhD. (1998)
Komunikačné jazyky: ruština
Rok nástupu do ústavu: 1980

 

 

 

Vedecké projekty

Socio-ekonomicko-kultúrne zmeny slovenského vidieka, VEGA 2000

Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe, VEGA, 2000–2002

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva, VEGA, 2003–2005

Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti, SAV, 2003–2005

Slovensko – slovenské vzťahy v tradičnej kultúre, VEGA, 2006–2008

História slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, VEGA, 2007–2009


Pedagogická činnosť

Materiálna kultúra II – Staviteľstvo, Katedra etnológie, FF UCM, Trnava, 2000 - 2005

Materiálna kultúra III – Odev, Katedra etnológie, FF UCM, Trnava, 2000 - 2004

Materiálna kultúra IV - Strava, Katedra etnológie, FF UCM, Trnava, 2004/2005

Regióny Slovenska, Katedra etnológie, FF UCM, Trnava, 2000/2001

Regionalistika, Katedra etnológie, FF UCM, Trnava, 2000 - 2004

Slováci v zahraničí, Katedra etnológie, FF UCM, Trnava, 2000 - 2004

Diplomový seminár. Katedra etnológie, FF UCM, Trnava, 2000 - 2005

Etnická mapa Európy, Katedra politológie, FF UCM, Trnava, 2000/2001

Etnická mapa Slovenska, Katedra politológie, FF UCM, Trnava, 2001/2002


Zahraničné pobyty 

Chorvátsko – Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe, VEGA, projekt č. 2-7031-20, 2001

Juhoslávia – Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe, VEGA, projekt č. 2-7031-20, 2001

Juhoslávia – Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe, VEGA, projekt č. 2-7031-20, 2002

Slovinsko – 13. Medzinárodný zjazd slavistov, 2003

Ukrajina – Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva. VEGA, projekt č. 2-3182-23, 2003

Česko – Etnologický ústav AV ČR, Praha, Slovanský etnologický atlas, 2004

Chorvátsko – Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva. VEGA, projekt č. 2-3182-23, 2004

Česko – Prezentácia národnostnej politiky, Štátny program výskumu a vývoja, Národ, národnostné menšiny a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti, projekt 028, 2005

Maďarsko – Vizualizácia etnickej štruktúry a národnostná politika, Štátny program výskumu a vývoja, Národ, národnostné menšiny a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti, projekt 028, 2005

Ukrajina – Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine, VEGA, Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva, projekt č. 2-3182-23, 2005

Česko – zhromažďovanie dokumentačného materiálu pre potreby Slovanského etnologického atlasu, časti tradičný odev. Slovanský etnologický atlas je pripravovaný v rámci úloh Medzinárodného komitétu slavistov. Cesta sa uskutočnila na základe MAD, 2006

Rumunsko – výskum zameraný na získavanie obrazových dokumentov tradičnej kultúry slovenských menšín. VEGA, Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre, projekt č. 2-6009-26, 2006

Maďarsko – výskum zameraný na získavanie obrazových dokumentov tradičnej kultúry slovenských menšín. VEGA, Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre, projekt č. 2-6009-26, 2006

Česko – zhromažďovanie dokumentačného materiálu pre pripravovaný Slovanský etnologický atlas, časti tradičný odev a získanie údajov o slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Prahe, projekt VEGA č. 1-4551-07, 2007

Chorvátsko – zhromažďovanie obrazovej dokumentácie spôsobu života slovenských menšín v zahraničí, projekt VEGA č. 2-6009-26, 2007

Maďarsko – porada o organizačnom zabezpečení riešenia projektu Ústavu etnológie SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku – Cirkevný život a kultúra Slovákov v Maďarsku, ÚEt SAV, projekt VEGA č. 2-6009-26, 2007

Poľsko – zhromažďovanie obrazovej dokumentácie spôsobu života slovenskej menšiny, projekt VEGA č. 2-6009-26, 2007

Srbsko – zhromažďovanie dokumentačného materiálu pre pripravovaný Slovanský etnologický atlas, časti tradičný odev a tradičné poľnohospodárstvo; zhromažďovanie obrazovej dokumentácie spôsobu života slovenských menšín v zahraničí, projekt VEGA č. 2-6009-26; prevzatie pamätnej medaily Matice slovenskej v Juhoslávii, ktorá bola udelená Ústavu etnológie SAV, 2007

Poľsko, Krakov, archívny výskum, obrazová dokumentácia spôsobu života slovenských menšín v zahraničí, grant VEGA č. 2-6009-26, Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre, 2008

Česko, Strážnice, Národní ústav lidové kultury, účasť na seminári Etnologie – současnost a terminologické otazníky, grant VEGA č. 2-6009-26, Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre. Česko, Praha, účasť na konferencii Vplyv evanjelického náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti, grant, VEGA č. 1-4551-07, História slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, 2008

Maďarsko, Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, história slovenských evanjelických cirkevných zborov v Maďarsku, projekt VEGA č. 1-4551-07 História slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, 2009

Maďarsko, Budapešt, Evangelikus Országos Levéltár, história slovenských evanjelických cirkevných zborov v Maďarsku, projekt VEGA č. 1-4551-07 História slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, 2009

 

Ocenenia

Bronzová medaila Folklórneho festivalu Východná, 1981

Národná cena Slovenskej republiky za vedu, 1991 – člen autorského kolektívu Etnografického atlasu Slovenska

Cena SAV, 1995 – člen redakčného kolektívu Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska

Medzinárodná cena G. Pitrého, 1996 – člen redakčného kolektívu Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska

Ďakovný list predsedu vlády Slovenskej republiky, 1997

Pocta ministra kultúry Slovenskej republiky, 1998

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá, 1999 – člen autorského kolektívu monografie Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku

Cena SAV, 2001 – člen autorského kolektívu monografie Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry

Ďakovný list Medzinárodného komitétu slavistov, 2003

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za rok 2004 za výstavu Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitosti. Kultúrne osobitosti regiónov Slovenska

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2004 za výstavu Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitosti. Kultúrne osobitosti regiónov Slovenska

Diplom Medzinárodného slavistického komitétu za prácu vykonanú v Komisii pre Slovanský etnologický atlas

Poďakovanie podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR a predsedu SAV za prácu vo Vedeckej grantovej agentúre MŠ SR a SAV

Cena Andreja Kmeťa za celoživotnú vedeckovýskumnú prácu v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry a Slovákov žijúcich v zahraničí – Ministerstvo kultúry SR


Bibliografia

Monografie

KAŇOVÁ, Magdaléna – BENŽA, Mojmír: Ľudové kožuchy. Martin Osveta. 1970, 215 s., 119 obr.

BENKA, Martin, BENŽA, Mojmír: Odev nášho ľudu. Marin, Osveta, 1983, 135 s., 85 obr., rus., nem., ang., fran. resumé.

BENŽA, Mojmír – SLAVKOVSKÝ, Peter: Pamiatky pre budúcnosť. Ľudové staviteľstvo na Slovensku a jeho ochrana. Bratislava, ERPO, 1983, 70 s., 25 kres., 80 foto, nem., ang., maď., rus. resumé.

BENŽA, Mojmír: Kroje Slovenska (Kultúrno-poznávacia mapa). 1. vydanie. Bratislava, Slovenská kartografia, 1991.

BENŽA, Mojmír: Kroje Slovenska (Kultúrno-poznávacia mapa). 2. vydanie. Bratislava, Slovenská kartografia, 1993.

BENŽA, Mojmír: Status of persons belonging to ethnic minorities in the states of Europe. Bratislava, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus, 1998, 85 s., 11 máp.

BENŽA, Mojmír: Kroje Slovenska (Kultúrno-poznávacia mapa), 3. doplnené vydanie. Bratislav : ÚĽUV, 2000.

BENŽA, Mojmír: Kartografická metóda a slovenská etnológia. Bratislava: vlastným nákladom, 2001. 145 s. Rus., ang. res.

BENŽA, Mojmír: Etnológia : Odborový rubrikátor. Bratislava: nákladom autora, 2005, 87 s., ISBN 80-969322-9-2.

BENŽA, Mojmír: Malý etnopolitický slovník. Bratislava: Zing Print, 2005, 43 s., ISBN 80-88997-28-3.

BENŽA, M. – SLAVKOVSKÝ, P. – STOLIČNÁ, R.: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2006, ISBN 973-107-002-8.

BAJCUROVÁ, K. – BENŽA, M.: Martin Benka : Odev môjho ľudu. Trenčín: Vydavateľstvo Q-EX, a. s. 2006, 232 s. ISBN 80-969598-0-2.

BENŽA, Mojmír: Prameň k poznaniu tradičného odevu Slovenska konca 19. storočia. Bratislava: Autor vlastným nákladom, 2009, 192 s. ISBN 978-80-970117-2-7.

Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Zost. D. Kusendová. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2011, 175 s., 112 máp. (spoluautor)

Editorstvo

Senica. Dejiny mesta. (ed.), Senica : Mestský úrad Senica 1996, 197 s, obr. príloha.

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii popularea Slovacilor din Romania (Ed.), Nadlac: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku 1998, 119 s. text, 355 máp.

Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Narodna kultura Slovaka u Hrvatskoj. (ed.), Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2002, 160 s.

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslavii. (ed.). Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii, 2002, 414 s., 118 s. text, 296 máp.

Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine (ed.). Užhorod: Mystecka linia, 2005, 218 s., obr. príloha, bibliografia.

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku : Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj (ed.). Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2005, 164 s., 219 máp, bibliografia.

BENŽA, M. – SLAVKOVSKÝ, P. – STOLIČNÁ, R.: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Ed. M. Benža. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2006, ISBN 973-107-002-8.

Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Zost. D. Kusendová. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2011, 175 s., 112 máp. Vedecký redaktor textovej časti.

Kapitoly v monografiách

Ľudová kultúra (Senice a okolia). In: Senica. Vlastivedná monografia. (ed. D. Žák), Bratislava: Obzor 1974, s. 157-176.

Odev a obuv. VIII. kapitola, mapy č. 1-10, 13-21 a 28-35. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava, Národopisný ústav SAV, Slovenská kartografia, 1990, s. 44-49.

Zásady triedenia dokumentačných fondov. In: Etnomuzeológia. Teória, metodológia, prax. (ed. Š. Mruškovič). Bratislava: SNM, 1993, s. 61-66.

Anketa, areál, Š. M. Daxner, dokumentácia, dotazník, dotatzníková akcia, etnolingvistika, etnopsychológia, etnosociológia, etnozoológia, B. Filová, M. Felberová, Funkčný štrukturalizmus, historická metóda, S. Horváth, K. Chorvát, kartografická metóda, klasifikácia, M. Kubová, M. Leščák, metóda slova a veci, J. Mjartan, monografická metóda, Š. Mruškovič, národná kultúra, národopis, národopisná výstava českoslovanská, národopisné múzejníctvo, Ľ. Neufeld, J. Olejník. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. zv. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1995, 454 s.

Procedúry a techniky výskumu, rasa, rukovačka, slavistika, M. Slivka, Slovenské národné múzeum, Slovensko, M. Sopoliga, P. Stano, K. Strelec, systémová analýza, štatistická metóda, terénny výskum, typológia, typologická metóda, Ukrajinci na Slovensku, vlastiveda, vročenie, výstava slovenských výšiviek, zábavníky. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. zv. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1995, 418 s.

Ciele a koncepcia atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. A Magyarországi Szlovákok Népi kultúrájának Atlasza. (ed. A. Divičanová). Slovenský výskumný ústav: Békešská Čaba 1996, s. 75-78.

Ženský a mužský odev, mapy č. 145-211. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. A Magyarországi Szlovákok Népi kultúrájának Atlasza (ed. A. Divičanová). Békešská Čaba, Slovenský výskumný ústav, 1996, 558 s., 430 máp.

Sociálne vzťahy, mapy č. 280-285. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. A Magyarországi Szlovákok Népi kultúrájának Atlasza (ed. A. Divičanová). Békešská Čaba: Slovenský výskumný ústav, 1996, 558 s., 430 máp.

Rodinné vzťahy, mapy č. 294-315. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. A Magyarországi Szlovákok Népi kultúrájának Atlasza (ed. A. Divičanová). Békešská Čaba, Slovenský výskumný ústav: Békešská Čaba 1996, 558 s., 430 máp.

Príbuzenská terminológia, mapy č. 316-331. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. A Magyarországi Szlovákok Népi kultúrájának Atlasza (ed. A. Divičanová) Békešská Čaba: Slovenský výskumný ústav, 1996, 558 s., 430 máp.

Ľudová kultúra Senice a okolia. In: Senica. Dejiny mesta (ed. M. Benža). Senica: Mestský úrad, 1996, s. 128-143.

Clothes and Footwear. In: Slovakia. European Context of Folk Cultur (ed. R. Stoličná). Bratislava: Veda, 1997, s. 121-142.

Podunajsko. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo kultúry SR, Národné pamiatkové a krajinné centrum, 1998, s. 1-6.

Liptov. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo kultúry SR, Národné pamiatkové a krajinné centrum, 1998, s. 275-280.

Tradičná kultúra slovenského ľudu na konci 18. a začiatku 19. stor. In: Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. stor. (ed. D. Kováč). Bratislava: Fortuna Print & Adox, 1998, s. 374-375.

Tradičná kultúra slovenského ľudu v druhej pol. 19. stor. In: Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. stor. (ed. D. Kováč) Bratislava: Fortuna Print & Adox, 1998, s. 538-539.

Vznik, koncepcia a cieľ Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii popularea Slovacilor din Romania (ed. M. Benža). Nadlac: Kultúrna a vedecká spoločnosť I. Krasku, 1998, s. 9-14.

Ženský a mužský odev, mapy č. 115-163. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii popularea Slovacilor din Romania (ed. M. Benža), Nadlac: Kultúrna a vedecká spoločnosť I. Krasku, 1998, 487 s,. 355 máp.

Príbuzenská terminológia, mapy č. 249-264. In: Atlas ľudovej kulltúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii popularea Slovacilor din Romania (ed. M. Benža). Nadlac: Kultúrna a vedecká spoločnosť I. Krasku, 1998, 487 s., 355 máp.

Rodinné vzťahy, mapy č.265-282. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii popularea Slovacilor din Romania Nadlac (ed. M. Benža). Kultúrna a vedecká spoločnosť I. Krasku, 1998, 487 s., 355 máp.

Slovesný a dramatický prejav, mapy č. 283-292. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii popularea Slovacilor din Romania (ed. M. Benža). Nadlac : Kultúrna a vedecká spoločnosť I. Krasku, 1998, 487 s., 355 máp.

Aath katalóg, Š. Apáthy, barkovia, R. Bednárik. In: Encyclopaedia beliana. Slovenská všeobecná encykopédia v dvanástich zväzkoch, 1. zv., A - Belk. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999, 696 s.

Odev a obuv. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. (Ed. R. Stoličná). Bratislava: Veda, 2000, s. 121-142.

Dediny a mestá, s. 22-23, Národnosti, s. 61, Náboženstvá, s. 62, Národopisné oblasti, s. 106-107. In: Naša vlasť. (ed. K. Halčinová). Bratislava: Slovart, 2000, 144 s.

Odev a obuv. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. (Ed. R. Stoličná). Bratislava, Veda, 2000, s. 121-142.

Rodina a obec. In: Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Narodna kultura Slovaka u Hrvatskoj (ed. M. Benža). Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2002, s. 19-22.

Usadlosť. In: Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Narodna kultura Slovaka u Hrvatskoj (ed. M. Benža). Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2002, s. 23-28.

Odev a obuv. In: Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Narodna kultura Slovaka u Hrvatskoj. (ed. M. Benža). Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2002, s. 29-32.

Spracovanie konope. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslavii. (ed. M. Benža). Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii, 2002, mapy č. 74-88.

Ženský a mužský odev. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslavii. (ed. M. Benža). Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii, 2002, mapy č. 132-175.

Staviteľstvo a bývanie. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslavii (ed. M. Benža). Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii, 2002, mapy č. 176-216.

Rodina a spoločnosť. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslavii. (ed. M. Benža). Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii, 2002, mapy č. 217-253.

Rodina s spoločnosť. In: Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. (Ed. M. Benža). Užhorod: Mystecka linia, 2005, s. 31-34.

Usadlosť. In: Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. (Ed. M. Benža). Užhorod: Mystecka linia, 2005, s. 35-39.

Odev a obuv. In: Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. (Ed. M. Benža). Užhorod: Mystecka linia, 2005, s. 64-68.

Ženský a mužský odev. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku : Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj (Ed. M. Benža). Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2005, s. 90-102.

Staviteľstvo a bývanie. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku : Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj (Ed. M. Benža). Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2005, s. 103-121.

Rodina a spoločnosť. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku : Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj (Ed. M. Benža). Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2005, s. 122-137.

Vedecké štúdie

Niekoľko úvah o prínose múzeí k príprave národopisného atlasu ČSSR. In: Věstník NSČ a SNS, 1966, č. 1-2, s. 30-33.

Kartografické spracovanie etnografických muzeálnych zbierok. In: Sborník SNM, roč. 61 (1967) Etnografia 8, s. 203-206.

BENŽA, Mojmír – KOVAČEVIČOVÁ, Soňa – PODOLÁK, Ján: Etnografický atlas Slovenska. Ideový zámer. In: Národopisné informácie, roč. 1969, č. 2, s. 5-27.

Gate a nohavice. Pokusné spracovanie kartogramov a komentárov Etnografického atlasu Slovenska. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 3, s. 451-456, 493-495.

Typy a vývoj tradičnej kultúry. In: Národopisné informácie, 1977, č. 1-2, s. 68-70.

Základné predpoklady použitia metódy modelovania. In: Národopisné informácie, 1978, č. 1, s. 10-14.

Lokálne dobové formy ľudového staviteľstva a výber objektov pre región Liptova v Múzeu slovenskej dediny. In: Zborník SNM, roč. 73, 1979, Etnografia 20, s. 34-68.

Kartografická metóda a jej využitie národopisnou vedou na Slovensku. In: Tvorba tématických máp v SSR I., Bratislava, GeoÚ SAV, 1981, s. 43-45.

Výsledky národopisného výskumu maďarského etnika na Slovensku v rámci činnosti Slovenského národného múzea v Martine. In: Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu maďarskej národnosti v Československu. Bratislava, NÚ SAV, Csemadok, 1981, s. 174-176.

Výskum ľudovej kultúry obdobia socializmu a jej hmotná dokumentácia v múzeách. In: Slovenský národopis, roč. 30, 1982, č. 4, s. 599-601.

Tradičné, módne a moderné v odievaní. In: Národopisné informácie, 1984, č. 2, s. 99-103.

Dokumentácia ľudovej kultúry obdobia budovania socializmu v múzeách. In: Muzeum a současnost. Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum, 1986, s. 7-9.

Geografické rozšírenie foriem pôdorysu tradičného domu na Slovensku. In: Archeologica historica, roč. 12, 1987, s. 219-224, 2 mapy.

Znaky svadobného sprievodu vo svetle symboliky. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, č. 1-2, s. 51-56.

Mladucha alebo nevesta. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, č. 1-2, s. 186-188.

Ľudové staviteľstvo Podunajska a výber objektov pre Múzeum slovenskej dediny. In: Zborník SNM, roč. 84 (1990) Etnografia 31, s. 147-186.

K problematike slavistického bádania v etnografii. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 3, s. 421-423.

Koncepcia integrovaného informačného systému pre národopisnú vedu. In: Problémy výstavby automatizovaných informačných systémov v spoločenských vedách. Košice, Dom techniky, 1990, s. 67-71.

Etnografický atlas Čiech, Moravy a Sliezska. Návrh koncepcie. In: Český lid, roč. 78, 1991, č. 2, s. 125-127.

Návrh koncepcie Integrovaného informačného systému pre národopisnú vedu. In: Múzeum, roč. 36, 1991, č. 2, s. 19-20.

Informačné pramene v národopisnej vede. In: Problémy výstavby AIS v spoločenských vedách v oblasti ich aplikácie. Bratislava, Dom techniky ZSVTS, 1992, s. 40-45.

Česko-slovenské vzťahy vo svetle obsahu časopisov Český lid a Slovenský národopis. In: Acta musealia. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy, Řada A, 1992, č. 2, s. 7-17.

Jedna predstava o automatizovanom informačnom systéme v múzeu. In: Národopisný větník československý, roč. 9, 1992, s. 37-45.

Potreba výchovy k národnému uvedomeniu a vlastenectvu. In: Slovakia plus 1, Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Bratislava 1993, s. 197-198.

Keď sa nosili jeleňáky ..., Záhorie, 2, 1993, č. 4, s. 21-23.

Čo sa nosilo v Skalici pred sto rokmi. In: Záhorie, roč. 2, 1993, č. 4, s. 21-23.

Project of the Slav Ethnological Atlas. In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV, 1993, s. 340.

Projekt Slovanského etnologického atlasu. In: Slovenský národopis, roč. 41, 1993, č. 4, s. 466-469.

Projekt Slowianskiego atlasu etnologicznego. In: Lud, roč. 76, 1993, s. 211-215.

Projekt Slovanského etnologického atlasu. In: Český lid, roč. 81, 1994, č. 2, s. 161-163.

Tradičný odev ako znak etnicity. In: Etnologické rozpravy, 1994, č. 1, s. 63-67.

Potrebuje Slovensko národnostný zákon? In: Slovakia plus 2, Bratislava, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus, 1994, s. 137-139.

Zasadací poriadok v kostole v prostredí Slovákov v Maďarsku. In: Slovenský národopis, roč. 42, 1994, č. 4, s. 478-485.

Čo vedel pán Korabinský o Záhorí. In: Historické podmienky formovania sa regionálnej kultúry. Malacky, Záhorska vlastivedná spoločnosť, 1994, s. 21-23.

Náčrt koncepcie národnostnej politiky Slovenskej republiky. In: Slovakia plus 3. Bratislava, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus, 1995, s. 40-41.

Project for a Slavic Ethnological Atlas. In: Ethnologia Europaea, roč. 25, 1995, č. 2, s. 87-90.

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Pokus o sformulovanie ideového zámeru. In: Slováci v Rumunsku. Bratislava, Dom zahraničných Slovákov, 1995, s. 273-276.

Právne postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike. In: Slováci a Maďari. Szlovákok és Magyarok. Slovensko-maďarské vzťahy v strednej Európe. Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Kubko-Goral, 1995, s. 109-113.

A nemzeti kisebségek jagi helyzete a Szlovák köztársaságban. In: Slováci a Maďari. Szlovákok és Magyarok. A szlovák-magyar viszonylátok Közép-Európában. Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Kubko-Goral, 1995, s. 245-249.

The Legal Status of National Minorities in the Slovak republik. In: Slovaks and Magyars. Slovak-Magyar Relations in Central Europe. Bratislava, Správa kultúrnych zariadení MK SR, 1995, s. 125-129.

Sytuacja prawna mniejszosci narodowych w Republice Slowackiej. In: Sprawy narodowosciowe, Seria nowa, 4, 1995, zoš. 2 (7), s. 177-187.

Štúdium ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku vo svetle bibliografie Slovenskej národopisnej literatúry a dokumentačných fondov národopisných inštitúcií. In: 275 rokov v Békešskej Čabe. Békéšská Čaba, Slovenský výskumný ústav, 1995, s. 85-87.

Národ a národnosť z hľadiska sebaurčovacieho práva. In: Národnostné noviny, 1995, č. 5 (25.7.1995), s. I.

Dvojjazyčné (alternatívne) vzdelávanie očami dokumentov Rady Európy. In: Národnostné noviny, 1995, č. 7 (22.8.1995), s. II.

Dvojjazyčné vyučovanie v európskom práve. In: Slovakia plus 4, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus, Bratislava 1996, s. 100-104.

Ethnic composition of present-day Europe. In: Human Affairs, roč. 7, 1997, č. 1, s. 3-14.

Rights and status of persons belonging to ethnic minorities and their implementation. In: Human Affairs, roč. 7, 1997, č. 2, s. 101-112.

Pripomienky a výhrady k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov. In: Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov. Bratislava, Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, 1997, s. 42-44.

Slovensko sa nemá za čo hanbiť. Právne postavenie osôb patriacich k národnostným menšinám v európskych krajinách. 1. časť In: Národnostné noviny, č. 18, 1997 (9.8.1997), s. I-II; 2. časť - In: Národnostné noviny, č. 19, 1997 (23.8.1997), s. I-II.

Konfesionálny obraz Záhoria. In: Etnologické rozpravy, 1997, č. 1-2, s. 135-140.

Ratifikovať alebo neratifikovať Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov. In: Slovakia plus 5. Bratislava, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus, 1997, s. 60-63.

BENŽA, Mojmír –SLAVKOVSKÝ, Peter: Usint the ethno-cartographic method in the Research of Slovak minorities in Central Europe. In: Az
Együttélés Évezrede a Kárpát-Medencében (Ed. E. Eperjessy, I. Grin, A. Krupa). Békéscsaba - Debrecen, Magyar Néprajzi Tarsaság, 1998, s. 257-250.

Príspevok k štúdiu tradičnej kultúry ukrajinských Slovákov. In: Slováci na zakarpatskej Ukrajine. Bratislava, Dom zahraničných Slovákov, 1998, s. 59-63.

Prvé výsledky práce na Slovanskom etnologickom atlase. In: XII. medzinárný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava, Slovenský komitét slavistov, Slavistický kabinet SAV, 1998, s. 269-278, 1 mapa.

Mapové diela slovenskej etnológie. In: Aktivity v kartografii 98. Bratislava, Kartografická spoločnosť slovenskej republiky, Geografický ústav SAV, 1998, s. 7-14, angl. res.

Etnická identita z pohľadu etnológie. In: Slovenský národopis, 46, 1998, č. 4, s. 466-470.

Národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska r. 1930 (mapa). In: Kronika Slovenska, 2. zv. (ed. D. Kováč). Bratislava : Fortuna print a Adut, 1999, s. 176.

Národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska r. 1961 (mapa). In: Kronika Slovenska, 2. zv. (ed. D. Kováč). Bratislava : Fortuna print a Adut, 1999, s. 392.

Národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska r. 1991 (mapa). In: Kronika Slovenska, 2. zv. (ed. D. Kováč). Bratislava : Fortuna print a Adut, 1999, s. 521.

Vývin vedeckého záujmu o tradičný odev na Slovensku In: Národopisný zborník, Matica slovenská, 13, Martin, 2000, s. 21-33, angl. res.

Podlžnosti slovenskej etnológie voči slovenskému školstvu. In: Folklorizmus na prelome storočí. (Ed. V. Kysel). Bratislava, Prebudená pieseň, 2000, s. 159-164.

Drahomíra Stránska a tradičná kultúra Slovenska. In: Národopisný věstník. Praha, Národopisná společnost, XV (57)-XVI (58), 1999, s. 49-54, nem. res.

Kartografické vyjadrenie etnickej štruktúry obyvateľstva. In: Aktivity v kartografii 2000, (Ed.J. Feranec, J. Pravda), Bratislava, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, 2000, s. 25-32, ang. res.

Vzťah etnológie a kultúrnej a sociálnej antropológie. In: Etnológia versus antropológia? (Ed. O. Elschek) Ethnologia Actualis Slovaca, I-1, Trnava, Universitas ss. Cyrili et Methodi Tyrnaviae, Fakultas Philosophica, 2000, s. 19-27.

Obraz tradičnej kultúry Slovákov v Poľsku. In: Studia Slovaca, 36, 1/2001, č. 1, s. 75-78.

Etnická štruktúra Slovenska na starých mapách. In: Historické mapy. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2001, s. 75-82, 1 mapa, ang. res.

Tradičný odev Slovenska. In: Studia Academica Slovaka, 30, 2001, s. 50-58.

Spoločenský strategický cieľ Slovenska - integrovaná občianska spoločnosť. In: Historické a národné vedomie inteligencie Slovenska. (Ed. D. Pechočiaková, V. Vondra). Nitra: Dom Matice slovenskej, 2001, s. 20-25.

Ako zachovať "slovenskosť" slovenskej menšiny v Českej republike. In: Slovenskosť v multikultúrnom svete. (Ed. P. Vranovský). Praha: Obec Slovákov v Českej republike, 2001, s. 78-88.

Soňa Kovačevičová a tradičný odev. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. (Ed. O. Danglová, R. Stoličná). Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2001, s. 160-165.

Národnostná štruktúra obyvateľstva [Slovenska] v r. 1880. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava, Banská Bystrica: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2002, s. 157, mapa č. 23.

Religiózna štruktúra obyvateľstva [Slovenska] v r. 1880. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava, Banská Bystrica: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2002, s. 157, mapa č. 24.

BENŽA, Mojmír, BARTALSKÁ, Ľubica: Slováci vo svete. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava, Banská Bystrica: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2002, s. 160, mapa č. 35.

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe a slovenská etnológia. In: Slovenčina a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov. (Ed. P. Andruška). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2002, s. 214-219.

Problém premeny kvalitatívnych demografických údajov na kvantitatívne a ich kartografické vyjadrenie. In: Aktivity v kartografii 2002. (Ed. J. Feranec, J. Pravda). Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV, 2002, s. 12-19.

Vedecko-výskumná činnosť SNM – Etnografického múzea v Martin v 2. pol. 20. storočia. In: Zborník SNM 96, Etnografia 43, 2002, s. 97- 110.

Slovenská etnológia v 70. rokoch 20. storočia. In: Slovensko a režim normalizácie. (Ed. N. Kmeť, J. Marušiak). Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2003, s. 128-136.

Jazyková politika v Slovenskej republike. In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov : Príspevky slovenských slavistov. (Ed. J. Doruľa). Bratislava: Slovenský komitét slavistov, 2003, s. 227-242.

Národopisný ústav – Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v 90. rokoch 20. storočia. In: Ethnologia Actualis Slovaca 3, 2003, s. 71-80.

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva. In: Slavica Slovaca, 38, 2/2003, s. 167-168.

Budúcnosť výučby etnológie na slovenských univerzitách. In: Ethnomusicologicum III : Výskumy v teréne. Štúdijné plány etnológie a etnomuzikológie. Teória a metodológia. Ed. O. Elschek. Bratislava: ASCO art & science, 2004, s. 131-138.

Limity národnostnej politiky štátu. In: Národ a národnosti. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. Ed. Š. Šutaj. Prešov: Universkum, 2004, s. 98-101.

Charakter jazykovej politiky v Slovenskej republike vo vzťahu k národnostným menšinám. In:  Desaťročie Slovenskej republiky (ed. N. Rolková), Martin: Matica slovenská, 2004, s. 674-677.

História Slovenska na mapách školských dejepisných atlasov z 20. storočia. In: Historické mapy (ed. J. Pravda), Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV, 2005, s. 12-18.

Náboženské pomery v severnej časti Záhoria v 16. až 18. storočí. In: Záhorie, roč. 14, 2005, č. 1, s. 3-9.

Dve koncepcie národnostnej politiky. In: Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty. Ed. Š. Šutaj. Prešov: Univerzum, 2005, ISBN 80-89046-28-2, s. 100-109.

Národnostná politika v rámci Európskej únie. In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Ed. Š. Šutaj. Prešov: Univerzum, 2005, ISBN 80-89046-30-4, s. 51-55.

Slovenské menšiny vo výskumných plánoch Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.  In: Etnologické rozpravy, 2006, roč. 13, č. 1, s. 48-60.

Výskum histórie, jazyka a kultúry slovenských menšín žijúcich v zahraničí. In: Kultúra Slovákov žijúcich v zahraničí, súčasť národného kultúrneho a duchovného dedičstva. Ed. O. Štefanko. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2005, ISBN 973-8324-89-0, s. 129-135.

Funkcia etnickej a občianskej identity v procese európskej integrácie z pohľadu etnológa. In: Európske občianstvo a národná identita. Ed. M. Gbúrová. Prešov: Slovacontact, 2006. ISBN 80-88876-16-8, s. 53-61.

Zahraniční Slováci. In: Atlas obyvateľstva Slovenska. Eds. J. Mádek  et al. Bratislava: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006, ISBN 80-223-2190-7, s. 156.

Jazyk a spôsob života Slovákov v Rumunsku : Neznámy dialektologický prameň. Edícia Vedecké zošity. Nadlak, Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2007, ISBN 973-107-018-4, 52 s.

Benža, M. – Slavkovský, P.: Tradičná kultúra slovenských minorít v strednej a juhovýchodnej Európe a možnosti jej výskumu etnokartografickou metódou. In: Kultura i przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Slowacji.  (Ed.: Z. Klodnicki),  Katowice: Gnome, 2007,  ISBN 978-83-87819-01-9, s. 49-58.

Budúcnosť slovenskej menšiny v Chorvátsku. In Vývin a perspektíva slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku: Razvoj i perspektiva Slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj, Ed. A. Kuric. Osijek/Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku, 2008, ISBN 978-953-7277-16-X, s. 37–39.

Reemigrácia vo výsledkoch sčítania ľudu v roku 1950. In: Slováci v zahraničí, roč. 24,. Ed.  S. Bajaník, V. Denďúrová-Tapalagová. Bratislava: Matica slovenská, 2008, ISSN 008110061, s. 25–35.

Definície základných pojmov etnológie. In: Etnologie – současnost a terminologické otazníky. (Ed. J. Blahúšek, J. Jančář) Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, ISBN 978-80-87261-10-1, s. 57–62.

KUSENDOVÁ, Dagmar – BENŽA, Mojmír: Stav práce na Atlase slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi. In: Vplyv evanjelického náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti. (Ed. D. Tillinger) Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2008, ISBN 978-80-7140-303-6, s. 51–53.

Etiketa oslovovania sa medzi príbuznými na Slovensku a v prostredí slovenských menšín v krajinách strednej a južnej Európy. In: Slovenský národopis, roč. 2009, č. 1,  s. 59–67.

Výskumné a prezentačné aktivity SNM v Martine v 50. rokoch 20. storočia. In: Slovenský národopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 443-464.

Slovenská príbuzenská terminológia vo svetle kartografického bádania. In: Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, č. 2, s. 129-135.

Možnosti osvetových stredísk pri zachovaní hmotného kultúrneho dedičstva a aj ľudového odevu. In: Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane : Zborník zo seminára „Ľudové odievanie“, 22.4.2010. Ed. J. Knapcová. Žilina: Krajské kultúrne stredisko, 2010, ISBN 978-80-85161-64-9, s. 78-82.

Názvoslovie tradičného nábytku. In: Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku. Ed. Z. Ivanická. Levice: Tekovské múzeum v Leviciach, 2010, ISBN 978-80-88831-10-5, s. 5-16.

Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnom odeve a obuvi. In Zborník SNM v Martine: Etnografia 52, roč. CV, 2011, s. 65-89.