Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

sociálna pamäť a identita, obdobie holokaustu, socializmu a politiky spomínania na Slovensku, predsudky a stereotypy v spoločenskom diskurze, angažovaná etnológia

ORCID ID: 0000-0002-3463-9166
e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110

VŠ vzdelanie : KEFA FFUK Bratislava, 1987
Tituly a vedecké hodnosti: 1988 (PhDr.), CSc. (1997)
Komunikačné jazyky: anglický a nemecký jazyk
Rok nástupu do ústavu: 1987

 

Vedecké projekty

Národné

VEGA 2/6048/99; 1999–2001 Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Nitra 1918-1948);

VEGA 2/7180/20; 2000–2002 Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie;

VEGA 2/3181/23 2003–2005 Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad;

štátny program SR, 2003–2005 Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v kontexte integračných dosahov; koordinačné pracovisko Sociologický ústav SAV

2004–2006: Stratení susedia – zabudnutá história (Sociálna pamäť a lokálne interpretácie). Odborný projekt ÚEt SAV a Nadácie Milana Šimečku

VEGA 2/5104/25; 2005–2007 Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie.

VEGA 2/6059/26; 2006–2008 Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/ Slovensku po r. 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

VEGA 2/0122/08; 2008 – 2010 Urbánne prostredie ako priestor diverzity;

Odborný projekt ÚEt SAV 19/2007; 2007- 2008 Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust.

Odborný projekt ÚEt SAV; 20/2008, 2008 – 2009 Reflexia totalitných systémov (vzťah židovskej komunity a štátnej moci po roku 1945)

Odborný projekt ÚEt SAV;  21/2008; 2008 – 2010 Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch.

Odborný projekt ÚEt SAV, 2010–2011 Židovská komunita, majoritná spoločnosť a štátna moc po roku 1945

Odborný projekt ÚEt SAV, 2010–2012, Reflexie holokaustu a židovská identita.

VEGA 2/0069/11, 2011–2013, Čo je sviatok v 21. storočí na Slovensku. K otázke kontextu rituálov.

VEGA 2/0086/14, 2014-2017, Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien.

VEGA projekt 2/0088/14 , 2014–2016, Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku.

2015 - Výskum pre Židovské komunitné múzeum v Bratislave: Engerau – zabudnutý príbeh Petržalky.

2017 - Projekt Židovského komunitného múzea v Bratislave a Ústavu etnológie SAV. Každá rodina má svoj príbeh.

VEGA 2/0022/17, 2017-2020 Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze (Etnologický pohľad).

APVV 15 0184 (2016 – 2020), STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie.

APVV 16 0345 (2017-2021) Súčasné obrazy socializmu, vedúca riešiteľského kolektívu


Medzinárodné

2011 – 2016 medzinárodný výskum pre United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) vo Washingtone Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve Slovenska počas 2. svetovej vojny. koordinátorka projektu v rámci Slovenskej republiky

2015 – 2017 European Holocaust Reeserach Infrastructute/ EHRI 2 (2015 – 2019), projekt schémy Horizont 2020, hlavný riešiteľ: KNAW- NIOD, Holandsko, slovenský leader: Dokumentačné stredisko holokaustu.
 

Pedagogická činnosť

2002–2004 Osudy tých, ktorí prežili holokaust. Výberové prednášky. Ekonomická univerzita Bratislava

2002–2004 Vzdelávanie o holokauste. ZŠ a SŠ na Slovensku, na objednávku pre Nadáciu Milana Šimečku,

2005–2013  Vzdelávanie o holokauste. Semináre pre stredoškolských pedagógov. Program Dokumentačného strediska holokaustu.

2013 Odborné vedenie diskusií stredoškolskou mládežou v rámci projektu EÚ Citizenship – Rabínka,.
 
2014 Prednášky v rámci programu kontinuálneho vzdelávania učiteľov akreditovaného na MŠVV a Š SR: Vybrané aspekty a metódy vzdelávania o holokauste na Slovensku (TNA01_0792_2012_PKRO), RP MPC v Trenčíne.

2012 – 2017 Židovské kultúrne dedičstvo. Vzdelávací program Židovského komunitného múzea pre stredné školy Bratislavského samosprávneho kraja.
 

Iná činnosť

Členstvo v orgánoch SAV

Členka Snemu SAV (2009-2017)

Členka Výboru Snemu SAV (jún 2011- apríl 2013)

Členka Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (od 2016)

Členka Komisie SAV pre zahraničné styky (od 2016)

Členka redakčnej rady Journal of Nationalism, Memory and Language Politics (od 2018)

Nadácia Milana Šimečku

Predsedníčka Správnej rady

Odborná konzultantka v rámci programu Osudy tých, ktorí prežili holokaust

Dokumentačné stredisko holokaustu, občianske združenie

2005 - 2017 riaditeľka (odborné, koncepčné  a manažérske vedenie)

Neziskový fond Menorah

Členka Správnej rady

Spolupráca s MZV SR a MŠVV a Š SR

2005 – 2013  členka národnej delegácie expertov v medzinárodnej skupine International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA/ predtým ITF)

 2012 – 2013 v rámci IHRA predsedníčka Vzdelávacej skupiny
 

Zahraničné pobyty

3.1.–21.1. 2004 Zimný seminár – vzdelávanie o holokauste. Yad Vashem, Jeruzalem, Izrael,

13.-16.11. 2011 Šoa ako predmet historicko-politického vzdelávania. Haus der Wannsee Konferenz, Berlín Nemecko

2. – 10.12. 2012 Medzinárodná škola Yad Vashem, Jeruzalem , Izrael

marec – august 2018 Guzenberger-Reichmann Family Fellow at the Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, USA

Ocenenia

1998, Mladý výskumník roka za kandidátsku dizertačnú prácu Živnostníci – kultúrotvorný prvok v mestskom prostredí (na príklade Trenčíne  v 1. pol.20.stor.) Bratislava, Ústav etnológie SAV a jej spracovanie v odbornej monografii: Známi neznámi Trenčania. Živnostníci v meste 1918–1948. Bratislava, Vyd. Peter Popelka, 1997, 82 s. (Ocenenie udeľuje Journaliste-Studio(J/S) v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov pod odborným gestorstvom SAV, Ministerstva školstva a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Sponzorom podujatia je Slovnaft Bratislava a.s.)

2004, Cena Národopisnej Spoločnosti Slovenska za vedecko-organizačnú činnosť.

2012, Cena SAV – ako členke autorského kolektívu za monografiu Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava, VEDA 2011

2018, Cena SAV za popularizáciu vedy

 

Bibliografia

Monografie

VRZGULOVÁ, M. Známi neznámi Trenčania. Živnostníci v meste 1918–1948. Bratislava, Vyd. Peter Popelka, 1997, 82 s.

VRZGULOVÁ, M. Deti holokaustu [Children in the Holocaust]. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu 2007, 151 s.

VRZGULA, M. Príručka vlastenectva pre začiatočníkov a pokročilé. Bratislava, MONMART 2007, 204 s.

VRZGULOVÁ, M. Nevyrozprávané susedské histórie. Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív. Bratislava, VEDA 2016, 142 pp.

VRZGULOVÁ, M. – VOĽANSKÁ, Ľ. – SALNER, P. Rozprávanie a mlčanie. Medzigeneračná komunikácia v rodine. Bratislava: VEDA 2017.

Kapitola v rozsahu monografie

VRZGULOVÁ, M. Komu patrí Slovenské národné povstanie? [Whom Does the Slovak National Uprising Belong to?]. In Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014, s. .

VRZGULOVÁ, M. Stále ťažké spomínanie? Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania na Slovensku. In: SALNER, P. (ed.) Holokaust okolo nás. Roky 1938 – 1945 v kultúrach spomínania. Bratislava: PT Marenčin: 2020, s. 15-98.
 

Editovanie

VRZGULOVÁ, M. (ed.) Videli sme holokaust. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2002, 130 s.

VRZGULOVÁ, M. (ed.) Stratení susedia. Zborník študentských prác z projektu Stratení susedia – zabudnutá história. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2004. 44 s.

VRZGULOVÁ, M. (ed.) We Saw the Holocaust. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku, 2005. 134 s.  

VRZGULOVÁ, M. – RICHTEROVÁ, D.(ed.) Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav výskumu. / Holocaust as a historical and moral problem of the past and the present. Current stage of research. Bratislava, DSH a Úrad vlády SR 2008.

HLAVINKA, Ján - KAMENEC, Ivan. Spory o biskupa Vojtaššáka : politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938- 1945. Editor: Monika Vrzgulová. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008. 63 s. ISBN 978-80-969857-1-5.

VRZGULOVÁ, M.– SALNER, P. (ed.) Reflexie holokaustu. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV 2010, 151 s.

VRZGULOVÁ, M. – HLAVINKA, J. (eds.) Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe/ The Research and Education about Holocaust in Central Europe. Zborník z konferencie v slovenskom a anglickom jazyku. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu  2012, 276 strán.

VRZGULOVÁ,M. (ed.) Videli sme holokaust. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2012, 2nd updated Edition, 130 s.

VRZGULOVÁ, M., KUBÁTOVÁ, H.: Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum 2016, 242 pp.

VRZGULOVÁ, M. (ed.) : Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste... Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – Marenčin PT 2020. 257 s. ISBN 978-80-569-0449-7, DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056904497.
 

Kapitoly v monografiách

VRZGULOVÁ, M. Frauen der Mittelschichten und ihre Aktivitäten im öffentlichen Raum der Stadt 1918–1945. In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Elena Mannová (Hg.). AEP, Bratislava 1997, 223 – 231.

VRZGULOVÁ, M. Ženy stredných vrstiev a ich aktivity vop verejnom priestore města. 1918-1945. In Mannová, E. (ed.)Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900–1989.. Bratislava, AEP 1998, 197– 204.

VRZGULOVÁ, M. Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii populare a Slovacilor din Romania. Mojmír Benža (Ved. redaktor). Bratislava – Nadlac, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Ústav etnológie SAV, 1998, mapy na s. 330 – 355.

VRZGULOVÁ, M. Židovskí živnostníci v období Slovenskej republiky v rokoch 1939–1945. (K problematike etnickej identity a jej meniacim sa významom v 1. polovici 20. storočia v meste Trenčín.) In: Kiliánová, G. (ed.) Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Etnologické štúdie 5. Bratislava, Ústav etnológie SAV 1998, s. 107– 122.

VRZGULOVÁ, M. Jewish Tradesmen and Craftsmen during the Slovak Republic Period 1939–1945. In: Identity of Ethnic Groups and Communities. The Results of Slovak Ethnological Research.Bratislava, Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences 2000, s. 105 – 120.

VRZGULOVÁ, M. Holokaust v meste. Jeden z modelov polarizácie. In: Etnicita a mesto. Etnicita jako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí. Daniel Luther, Peter Salner (Eds.). Bratislava, Ústav etnológie SAV 2001, s. 141 – 156.

VRZGULOVÁ, M. Vy nie ste naša, však? In VRZGULOVÁ, M. (ed.) Videli sme holokaust.  Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2002, s. 107 – 130.

VRZGULOVÁ, M. But you aren´t one of us, are you? In: VRZGULOVÁ, M. (ed.) We Saw the Holocaust. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2005, s. 110 – 131.

VRZGULOVÁ, M. Návrat domov? (Biografické naratívy žien, ktoré prežili holokaust.) In Salner, P. (ed.) Židovská komunita po roku 1945.  Bratislava, Ústav etnológie, 2006, s. 9 –30.

VRZGULOVÁ, M. Živnostníci v meste Trenčín v prvej polovici 20. storočia. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách (CD). Bratislava: Sociologický ústav SAV 2006, s. 306 – 316.

VRZGULOVÁ, M. Živnostníci v meste Trenčín po roku 1989. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách (CD). Bratislava: Sociologický ústav SAV 2006. ISBN 80-85544-38-5, s. 598 – 604.

VRZGULOVÁ, M. Rok 1968 v pamäti jednej generácie. In: M. Londák, S. Sikora a kol.: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava, VEDA 2009, s. 511 – 528.

VRZGULOVÁ, M. Mesto v spomienkach jednej vekovej skupiny. Mládež v Trenčíne v 60. rokoch 20. storočia. In: Ferencová, M. – Nosková, J. (ed.): Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století. Brno – Bratislava: Etnologický ústav Akademie vědc ČR, V.V.I., pracoviště Brno, Statutární město Brno, Archiv města Brna, Ústav etnológie SAV 2009, s. 359 – 378.

VRZGULOVÁ, M. Židovsko-nežidovské vzťahy v životných príbehoch s pojených s holokaustom. In: VRZGULOVÁ, M.- SALNER, P. (ed.): Reflexie holokaustu. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV 2010, s. 113 – 140.

VRZGULOVÁ, M. Židia na Slovensku po roku 1945: predstavy a realita. Prípad ukrývané deti. In Ludviková. M., Salner, P., Soukupová, B. (eds.) Židovská menšina v Československa po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha, Židovské múzeum v Praze 2010, s. 122 – 130.

VRZGULOVÁ, M. Trenčín – mesto pod hradom. Stratégie lokálnej politiky pri vytváraní imidžu mesta. In BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, Daniel Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 2011 (vyšlo s vročením 2010) s. 45 – 62 / Image of the City in Locakl Strategies.. In
BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, Daniel. Cultural and Social Diverity in Slovakia. III. Global and Local in a Contemporary City. Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 2010, pp. 40 – 47.

VRZGULOVÁ, M.. Holokaust v životných príbehoch žien. In DUDEKOVÁ, Gabriela a kol. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava, Veda 2011, s. 400 – 421.

VRZGULOVÁ, M.. Holocaust in Women‘s Lives. In. Andrea Petö, Luise Hecht and Karolina Krasuska (eds.), Women and Holocaust: New Perspectives and Challenges, Warsaw: Wydawnictwo IBL, 2014, 99 –124.

POPELKOVÁ, K. - VRZGULOVÁ, M. Zabudnite na Sabotov! Ľudia na novej štátnej hranici – každodenný život a politika. In: Viditeľná i skrytá. Česko(moravská)-slovenská hranica v 20. storočí. Bratislava-Skalica, VEDA 2014, s. 12 –140.

VRZGULOVÁ, M.. The Engerau camp – a 70-year-long case of amnesia? In Engerau: forgotten story of Petržalka. Bratislava, Židovské komunitné múzeum 2015, s. 11 – 26.

VRZGULOVÁ, M. Osudy židov v spomienkach ich nežidovských susedov. Antisemitizmus – ľahostajnosť – konformizmus ? In Vrzgulová, M. – Kubátová, H. a kol. Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí. Praha, Karlova univerzita, Karolinum 2016, s. 177 – 196.

VRZGULOVÁ, M. Repräsentationen des Nationalaufstands in der Slowakei nach 1989. In Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Der Slowakische Nationalaufstand im Kontext der europäischen Widerstandsbewegungen. Martin Zuckert, Jurgen Zarusky, Volker Zimmermann (Hg.) Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Band 37, München, Collegium Carolinum 2017, S. 297 – 312.

VRZGULOVÁ, M. Memories of the Holocaust. In: Hana Kubatova-J. Lanicek (eds.): Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust. History and memory. Routledge 2018, pp. 99 –111.

VRZGULOVÁ, M. 25 rokov s metódou oral history na Slovensku . In: VRZGULOVÁ, M. (ed.) Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste... Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – Marenčin PT 2020. s. 215-23. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056904497.

Vedecké štúdie

KARDOŠOVÁ, M. Živnostníci ako profesionálna skupina a ich význam pre spoločenský život mesta v medzivojnovom období (na príklade Trenčína). In: Slovenský národopis, 38, 1/1990, s. 91 – 98.

KARDOŠOVÁ, M. Miesto podnikateľa v meste. In: Národopisné informácie, 2/1990, s.129 –136.

KARDOŠOVÁ, Monika: Vplyv politických zmien v prvej polovici 20. storočia na hodnotové orientácie obyvateľov Trenčína (na príklade vzťahu k majetku a mestu). In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. (Výsledky výskumov v roku 1991.) Bratislava, Národopisný ústav SAV, Bratislava 1991, s. 7–19.

VRZGULOVÁ - KARDOŠOVÁ, M. Jednotlivec v spoločenskej štruktúre mesta. In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. (Výsledky výskumov v roku 1992.) Bratislava, Národopisný ústav SAV, 1992, s. 86 – 101.

VRZGULOVÁ, M. Rodina živnostníka a postavenie ženy v nej. In: Slovenský národopis, 44, 4/1996, s. 425 – 433.

VRZGULOVÁ, M. Vplyv makrosociálnych zmien na Slovensku v prvej polovici 20. storočia na hodnotový systém živnostníkov (na príklade mesta Trenčín). In: Etnologické rozpravy, 2/1996, s. 17 – 41.

VRZGULOVÁ, M. Makrosociálne zmeny na Slovensku a základné hodnoty živnostníkov (Trenčín 1918–1948). In: Journal of Urban Ethnology, 3, 1998, s. 67-79.

VRZGULOVÁ, M. K interpretácii života stredných vrstiev na vyobrazeniach města. In: Slovenský národopis, 46, 1/1998, s. 60 – 74.

VRZGULOVÁ, M. K problematike štúdia a interpretácie ľudových motívov na pohľadniciach. In: Dekoratívny prejav – tradícia a súčasnosť. Oľga Danglová, Juraj Zajonc (eds.). Etnologické štúdie 6. Bratislava, Veda 1998, s. 165 – 179.

POPELKOVÁ, K. – VRZGULOVÁ, M. Vrbovce, osada Sabotovci – permanentný život na hranici (k problematike procesov tvorby etnickej identity). In: Etnologické rozpravy, 2/1998, s. 66 – 106.

VRZGULOVÁ, M. Spôsoby prezentácie mestských elít a ich mocenských záujmov (Trenčín 1918–1948). In SALNER, P., Benušková, Z. (eds.). Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Bratislava, ÚEt SAV 1999, s. 37 – 51.

VRZGULOVÁ, M. Zur Interpretation der Lebensweise staedtischer Mittelschichten im Spiegel der Fotografie: Trenčín (Westslowakei) 1918–1938. In: 2. Kittseer Herbstgespraeche- Forschungsfeld Familienfotografie: Beitraege der Volkskunde /Europaeischen Ethnologie zu einem populaeren Bildmedium, Museum Schloss Kittsee 2000, s. 61 – 76.

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína – VRZGULOVÁ, Monika – ZAJONC, Juraj: Slovensko a Slováci v diele “Rakúsko-uhorská monarchia slovom a obrazom“. (K formálnej a obsahovej analýze textov a vyobrazení z pohľadu slovenskej etnológie na konci 20. storočia; percepcia diela súdobou slovenskou spoločnosťou a národopisom) In: Slovenský národopis, 49, 1, 2001, s. 5 – 31.

VRZGULOVÁ, M. The Family of the Tradesmen and the Position of Women in the first Half of the 20th Century. In: Slovenský národopis, 49, 4/2001, s. 419 – 426. POPELKOVÁ, Katarína –

VRZGULOVÁ, Monika:  Stredné vrstvy v urbánnom prostredí – transformácia skupinových hodnôt? In: Slovenský národopis, roč. 53, 2005, č. 4, s. 381-397.

VRZGULOVÁ, M. Mesto pre turistov. Stratégie pri tvorbe vlastného imidžu. In Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 157 – 165.

VRZGULOVÁ, M. Ústne histórie 20. storočia a výučba dejín (projekt Oral History: Osudy tých, ktorí prežili holokaust). In Zuzana Profantová (ed.) Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I.. Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký – ARM 333, 2005, s. 206 – 214.

VRZGULOVÁ, M. Pozície a roly v živnostníckych/podnikateľských rodinách, zachytené v ich interpretáciách životných príbehov. In: Slovenský národopis, 54, 2006, č. 4, s. 455 – 465.

VRZGULOVÁ, M. Oral Histories oif the 20th Century and History Education (Oral History Project: the Fates of Those Who Survived the Holocaust). In Profantová, Z. (ed.) The Small History of Great  Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989.  Bratislava, Veda, 2006, s.193 –201.

VRZGULOVÁ, M.– POPELKOVÁ, K. Das Wertesystem des Mittelstandes und die postkommunistische Umwandlung der Slowakei. In. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. LXI, 2007, č. 110, s. 1 – 28.

VRZGULOVÁ, M. Trenčín medzi tradíciou, transformáciou a globalizáciou. Pevné body lokálnej politiky jedného mesta. In Slovenský národopis 2007, roč. 55, č. 4, s. 464 – 480.

VRZGULOVÁ, M. Každodenný život židovských väzňov v nacistických koncentračných táboroch. In Z dejín holokaustu a jeho popierania. Acta historica Posoniensa VII, Bratislava,  FFUK, Katedra všeobecných dejín 2007. s. 89 – 104.

VRZGULOVÁ, M. Collective Memory and Urban Identities. In: Urban people/ Lidé města 10, 2008, 2, s. 41– 54.

VRZGULOVÁ, M. Voices of the Persecuted and Slovak Collective Memory after 1989. Two Totalitarian Regimes in Biographical Reports. In Words and Silences, Vol. 6, No. 1, December 2011, Pp. 83 – 91 http://wordsandsilences.org/index.php/ws/article/view/17/45

VRZGULOVÁ, M. Interpreting Jewish – non-Jewish relations in two biographic narratives In Vrzgulová, M. –Hlavinka, J. (eds.) Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe/ The Research and Education about Holocaust in Central Europe. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu  2012, s. 235 – 256.

VRZGULOVÁ, M.: Listovanie v pamäti. Metóda oral history v mojom profesnom živote. Slovenský národopis 2012, roč. 60, č.2, s. 187 –194.

VRZGULOVÁ, M.  The Year 1968 in the Memory of One Generation. In Traditiones, 2013, roč. 42, č. 1, s. 7 – 27.

VRZGULOVÁ, M. Vykročili sme. Historická pamäť a kritická reflexia minulosti. In Bútora, M. - Bútorová, Z. - Kollár, M. – Mesežnikov, G. Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky a Kalligram 2013, s. 173 – 181.

VRZGULOVÁ, M. Spomínanie na holokaust. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. 9.) v mediálnej produkcii. Slovenský národopis, 2014 roč,. 62, č. 3, s. 382 – 398.

VRZGULOVÁ, M.: Memories of the Holocaust. Holocaust Studies 23, No.1 – 2 (2017), pp. 99 – 111.

VRZGULOVÁ, M.: Rodinná pamäť ukrytá v predmetoch = Family memory hidden in objects. In Každá rodina má svoj príbeh. Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva-Menorah, 2017, s. 21 – 29.

VRZGULOVÁ, M.: Repräsentationen des Nationalaufstands in der Slowakei nach 1989. In Partisanen im Zweiten Weltkrieg : Der Slowakische Nationalaufstand im Kontext der europäischen Widerstandsbewegungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, s. 297 – 312.

VRZGULOVÁ, M.: Forgotten Slovakia Civic Initiative: Talking Openly about Extremism. Parallel Monologues or a Discussion on Values? Journal of Nationalism, Memory & Language Politics Volume 12 Issue 1, 2018, pp. 140 – 149.

VRZGULOVÁ, M.: The memory of the Return of Slovak Holocaust Survivors in Jewish and non-Jewish Testimonies. Judaica Bohemiae, LIII, 2018, 2, pp. 53 –76.

VRZGULOVÁ, M.: Sociálna zmena v biografických naratívoch obyvateľov dnešného Slovenska. Od Mníchova po 14. marec 1939. In Forum Historiae, 2019, roč. 13, č. 1, s. 131-143. ISSN 1337-6861. DOI: https://doi.org/10.31577/forhist.2019.13.1.9.

VRZGULOVÁ, M.: The oral history interview – a relationship and space of trust. Slovenský národopis/Slovak Ethnology 67 (4), 2019, 430–440, DOI: https://doi.org/10.2478/se-2019-0025.
 

Vysokoškolské učebné texty

Botiková, M. - Vrzgulová, M. Reflexia ľudovej kultúry v dielach žien (spisovateliek a publicistiek) v 19. storočí na Slovensku. In: Príspevky k dejinám etnológie na Slovensku (16. – 20. storočie). 2. rozšírené vydanie, Bratislava 2011, s. 200 - 222 , zverejnené na stránke https://stella.uniba.sk/texty/MB_etnologia.pdf v roku 2012.