MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

Medzinárodná dohoda - zahŕňala dve výskumné témy: Kultúra a tradícia v koexistencii etnických skupín a Teoretické a metodologické problémy výskumu ľudovej kultúry.

Platnosť dohody: 2001 – 2003 

Výstupy za rok 2002: ÚEt SAV prijal dve pracovníčky MAV v rámci MAD na medzinárodnú konferenciu a študijný pobyt. V rámci spolupráce vyšla monografia: Heroes or Bandits. Eds. Viera Gašparíková, Boris N. Putilov. Budapest 2002.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: