Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

Platnosť dohody: 2001 – 2005

Nová dohoda nadviazala na predchádzajúcu, ktorá bola v platnosti už od roku 1996 ako výraz aktívnej pracovnej spolupráce medzi ÚEt a múzeom. Kooperácia v roku 2001 sa sústredila na konzultačnú a prednáškovú činnosť, výmenu publikácií a pokračovanie vytvárania  podmienok pre výskum tradičnej kultúry Rómov a jej múzejnú dokumentáciu (pracovníci ÚEt SAV: A. Mann, E. Krekovičová)

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: