My a tí druhí v modernej spoločnosti


My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Editorky: Gabriela KILIÁNOVÁ - Eva KOWALSKÁ - Eva KREKOVIČOVÁ. (Eds.) Bratislava; Veda; Historický ústav SAV; Ústav etnológie SAV, 2009. 715 s. ISBN 978-80-224-1025-0.

Fenomén kolektívnej identity a identifikácie patrí v európskom priestore a špeciálne v oblasti strednej Európy k stále aktuálnym a príťažlivým témam a špeciálne v oblasti strednej Európy k stále aktuálnym a príťažlivým témam pre viaceré oblasti bádania o človeku, spoločnosti a kultúre. Zložité vzťahy, vzájomné prelínanie politických, etnických, národných, jazykových, konfesionálnych a kultúrnych hraníc a súvislostí v jednotlivých historických časových úsekoch i v prítomnosti skúmaného geografického priestoru nabádajú k opatrnosti pri jednoznačnom formulovaní širších zovšeobecnení.