Na ceste k modernej žene: Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku


DUDEKOVÁ, G. – BEŇOVÁ, K. – BRTÁŇOVÁ, E. – FALISOVÁ, A. – FRANCOVÁ, Z. – HOLEC, R. – HOLLÝ, K. – HUČKOVÁ, D. – HUPKO, D. – JANURA, T. – KAČÍREK, Ľ. – KODAJOVÁ, D. – KUŠNIRÁKOVÁ, I. – LENGOVÁ, J. – LENGYELOVÁ, T. – MACHAJDÍK, I. – MACHO, P. – MANNOVÁ, E. – MONGU, B. – ORIŠKOVÁ, M. – PODRIMAVSKÝ, M. – ŠEMŠEJ, M. – ŠTIBRANÁ, I. – TIŠLIAR, P. – VESELSKÁ, N. – VODOCHODSKÝ, I. – VRZGULOVÁ, M. – ZAVACKÁ, K. – ZAVACKÁ, M. – ZUBERCOVÁ, M.: Na ceste k modernej žene: kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda  2011. Svet vedy, 18. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD), VEGA č. 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách. ISBN 978-80-224-1189-9, 773 s.

V mnohých krajinách už historiografia akceptovala dejiny rodových vzťahov ako špecifickú oblasť výskumu. Pokúša sa zistiť, ako sa v jednotlivých obdobiach vývoja spoločnosti definovali mužská a ženská identita, aké rozličné sociálne pozície mali muži a ženy, ako ich vzájomné vzťahy podliehali zmenám v dôsledku politických a sociálno-ekonomických premien. Kladie si otázku, či existovali osobitné "ženské sféry", a ak áno, tak v ktorých oblastiach života. Boli ženy skutočne vtesnané do úzkych, presne vymedzených hraníc, ktoré im definovali náboženské normy a morálka? Aká bola reálna sociálna situácia žien na rozdiel od mužov, aké boli skutočné možnosti a limity uplatniť sa v spoločnosti, prejaviť a realizovať svoje schopnosti a nájsť vlastné individuálne uplatnenie či už v profesii, alebo v súkromnom živote? Čo znamenalo byť v minulosti "priekopníčkou" a čo sa rozumelo pod pojmom "moderná žena"? Hľadať odpovede (nielen) na tieto otázky si dal za cieľ kolektív autoriek a autorov tejto monografie.