Náboženstvo a hodnoty. Stredo- a východoeurópska bádateľská sieť

Medzinárodný projekt - Religion And Values: Central And Eastern European, Research Network (REVACERN)

Číslo projektu: 16/2007

Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Zástupca vedúcej projektu: Attila Kovács, Mgr., PhD.

Riešiteľ: Milan Kováč, Doc., PhD.

Doba riešenia pokračujúceho projektu: 01. 2008–12. 2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: