Náboženstvo a hodnoty: stredo- a východoeurópska bádateľská sieť

Medzinárodný projekt - Religion And Values: Central And Eastern European Research Network (REVACERN)

Číslo projektu: 16/2007

Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Zástupca vedúcej: Attila Kovács, Mgr., PhD.

Riešiteľ: Milan Kováč, Doc., PhD.

Doba riešenia pokračujúceho projektu: 01. 2008 – 08. 2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: