​Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii

Projekt VEGA

Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 

Evidenčné číslo projektu: 1/1218/25 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 
49, Bratislava

Doba riešenia projektu: 2004-2006

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: