Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii

VEGA projekt - Nationalism in Archaelogy, Ethnology and Historiography in Slovakia, and Hungary

Meno zodpovedného riešiteľa: Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (FF UK) 

Zástupkyňa vedúceho projektu: Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 

Evidenčné číslo projektu: 1/1218/24 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2004 – 31.12.2006 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: