Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

VEGA projekt

Label „Roma“ – emic and ethic relfections and social impact

Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
 
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
 
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2015 – 2018

Výsledky projektu (výber):
Založenie medzinárodnej siete rómskych štúdií NAIRS - Network of Academic Institutions in Romani Studies (NAIRS) (2016-2017) na Univerzite v Helsinkách vo Fínsku. Spolupracujúce inštitúcie (zodpovední riešitelia): University of Helsinki, Södertörn University (Kimmo Granqvist), Ústav etnológie SAV (Tatiana Podolinská), Bulharská akadémia vied (Elena Marushiakova, Veselin Popov), Akadémie věd České republiky (Zdeněk Uherek).
 
Organizácia 1st NAIRS Summer School, 22-25. august 2016, Senec. 
 
Získanie medzinárodného projektu s názvom Collaboration Between Faculty Researchers Financed From the future development Fund na Univerzite v Helsinkách vo Fínsku. Spolupracujúce inštitúcie (zodpovední riešitelia): University of Helsinki, Södertörn University (Kimmo Granqvist), Ústav etnológie SAV (Tatiana Podolinská), Bulharská akadémia vied (Elena Marushiakova, Veselin Popov), Česká akadémia vied (Zdeněk Uherek). Grant vo výške 13500 Euro na fungovanie siete NAIRS udelený v decembri 2016; 

Medzinárodné odborné podujatie (konferencia s workshopom rómskeho jazyka) pre verejnosť: Akadémia rómskych štúdií. V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 11.– 13.11.2015 v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Správu z podujatia nájdete TU

PODOLINSKÁ, Tatiana. Čierno-biele svety. Idey, optiky, koncepty a výzvy. In PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš (eds.). Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2015. ISBN 978-80-224-1413-5, s. 10-36 [32 normovaných rkp. strán]

PODOLINSKÁ, Tatiana. „Si Róm a môžeš byť kým chceš!“ Redefinícia romipen v pentekostálnom pastoračnom diskurze. In PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš (eds.). Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2015. ISBN 978-80-224-1413-5, s. 480-522;

HRUSTIČ, T. Usury among the Slovak Roma: Notes on Relations between Lenders and Borrowers in a Segregated Taboris. In M. Brazzabeni, M. I. Cunha, and M. Fotta, Gypsy Economy - Romani Livelihoods and Notions of Worth in the 21st Century. New York, Oxford: Berghahn, 2015, s. 31-48. 

ŠUSTEROVÁ, Ivana. Život olašských žien. Recenzenti: Arne B. Mann, Jelena Marušiakova. Bratislava : Veda, 2015. 160 s. ISBN 978-80-224-1490-6. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2018
Typ projektu: