Naratívna každodennosť obdobia socializmu

VEGA projekt

Narrative Everyday Life of Socialism

Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV, Bratislava 

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Mgr. Zuzana Profantová, CSc. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2010 - 30.12.2012

Výsledky projektu (výber):
PROFANTOVÁ, Z.: Od folklóru k literárnemu folklorizmu (štúdie k dejinám a teórii folkloristiky). Bratislava: Zing Print 2011. 144 s. ISBN 978-80-970975-0-9. 

PROFANTOVÁ, Z. a kolektív: Žili sme v socializme. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Bratislava 2012. 350 s. ISBN 978-80-88997-49-8. 

PROFANTOVÁ, Z. Sakrálne a profánne v každodennej kultúre. [17,12 rkp. str.] Konferencia: Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry. Organizátor: Ústav etnológie SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Institut slavjanovedenija RAN v Moskve, Matica slovenská v Martine, Bratislava, 24. – 26. 11. 2010. 

PROFANTOVÁ, Z.: Pravda a lož v naratívnej každodennosti. Osobná a mediálna komunikácia. [18,8 rkp. str.] Konferencia: Zmowa, intriga, spisek w strukturze codziennosci. Organizátor: Wydzial folkloru i antropologii, Univerzitet Opolski;Pokrzywna, 20.-22.4. 2010. 

PROFANTOVÁ, Z. Freedom and Truth in Journalistic Everydayness . In XVI International Oral History Conference Between Past and Future : Oral History, Memory and Meaning; Organizátori: IOHA and Centrum orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 7.-11.7. 2010. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: