​Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve

Spoločný výskumný projekt 

Nositelia projektu: ÚEt SAV Bratislava; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, 
SR; Institut slavjanovedenia RAN, Moskva, Ruská federácia 

Koordinátorky projektu: za ruskú stranu Elena Uzeneva, za slovenskú stranu Zuzana Profantová

Doba riešenia: 1. 1. 2008–31. 12. 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: