Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (bilaterálny projekt)

Bilaterálny projekt

Narrative everydayness in historical – ethnological and linguistical perspective (bilateral project)

Bilaterálny slovensko-ruský výskumný projekt 3 pracovísk zameraný na štúdium problematiky naratívnej kultúry v Rusku a na Slovensku s uplatnením slavistických aspektov - Narrative everydayness in historical, ethnological and linguistical perspective

Nositelia projektu: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Ústav etnológie SAV, Bratislava (SR) a Institut slavjanovedija RAN, Moskva (Rusko) 

Zodpovedná riešiteľka v SÚJS SAV: Katarína Žeňuchová, Mgr., PhD.

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Zuzana Profantová Mgr.,CSc. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011 – 31.12.2014 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2014
Typ projektu: