Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (vnútroústavný projekt)

Vnútroústavný projekt

Narrative everydayness in historical – ethnological and linguistical perspective (internal project)

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.

Evidenčné číslo projektu: 33/2013

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2011 – 2014

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2014
Typ projektu: