Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej perspektíve

Nositeľ projektu a koordinujúca inštitúcia: Ústav etnológie SAV v Bratislave Mgr. Z. Profantová, CSc. a Ústav soudobých dějin ČR, Centrum Orální historie PhDr. M. Vaněk, PhD. 

Charakteristika projektu: terénny výskum a zber materiálu, zovšeobecňovanie výsledkov; organizovanie spoločných konferencií, seminárov; výmena skúseností, informácií, publikácií so spoločnou problematikou, založenie Slovenskej Asociácie Oral History. 

Doba riešenia: 1. 6. 2006 – 12. 12. 2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: