Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

VEGA projekt

Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc. 

Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV

Evidenčné číslo projektu: 2/6059/26 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 
49, Bratislava

Doba riešenia projektu: 2006-2008 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: